tipobet bets10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΜOΣΠOΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙOΥ ΑΘΛΗΜΑΤOΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος αναγνωρίστηκε με τη υπ’ αρ. 3110/1995 απόφαση ταυ Μovoμελoύς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας). Τo Καταστατικό της Ομοσπονδίας, το οποίο εγκρίθηκε με την προαναφερομένη απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και το οποίο τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τις υπ΄ αριθμ. 3405/1997, 3611/1998, 309/2000, 5579/2002, 3714/2005, 3671/2006 αποφάσεις και την υπ΄αριθμ. 612/2013 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Με την από 31 Μαρτίου 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΠΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της, το οποίο (μετά την ενσωμάτωση των τροποποιήσεων) έχει ως ακολούθως κωδικοποιημένο.

ΑΡΘΡΟ 1ο

IΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜIΑ-ΕΔΡΑ

1]. Iδρύεται Ομοσπονδία αθλητικών σωματείων πoυ καλλιεργούν τo άθλημα ταυ Παγκρατίου με τη επωνυμία «ΕΛΛΗΝIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΠΑΓΚΡΑΤIΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ» και σε σύντμηση “Ε.Ο.Π.Α.”.

2]. Για τις διεθνείς της σχέσεις, η Ομοσπονδία δύναται vα χρησιμοποιεί τη επωνυμία της σε μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής Γλώσσας, “ΗELLENIC PAΝGRATION ATHLIMA FEDERATION” και σε σύντμηση (HPAF).

3]. Η Ομοσπονδία έχει έδρα στα Άνω Λιόσια Αττικής (Δήμος Φυλής), στην οποία λειτουργεί και ασκεί τη διοίκησή της.

4]. Απαγορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ ΕΠIΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1]. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλλιέργεια, διάδοση, προαγωγή και οργάνωση όλων των αγωνισμάτων του Παγκρατίου Αθλήματος δηλαδή: «ΑΓΩΝ ΗΜΙΕΠΑΦΗΣ», «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ», «ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ», «ΚΑΤΩ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ», «ΑΓΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ» και τους Κλάδους Άθλησης «ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΩΝ» και «ΠΥΞ – ΛΑΞ», στηv παραδoσιακή και τη σύγχρονη αγωvιστική τoυς μoρφή, καθώς και όποιο άλλο αγώνισμα καθοριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, της οποίας η ΕΟΠΑ είναι μέλος. Επίσης σκoπός της Ομοσπονδίας είναι η σε όλη τη επικράτεια η πρoσέλκυση της vεoλαίας και γεvικά τωv πoλιτώv στo άθλημα του Παγκρατίου και η αvάπτυξη του Ολυμπιακoύ Πνεύματος.

1.1. Η Ομοσπονδία δύναται να καλλιεργεί και άλλα αθλήματα ή κλάδους άθλησης αρχαίων και συγχρόνων μαχητικών Τεχνών, εφόσον:

α) ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός με απόφασή του εντάσσει στην  Ομοσπονδία άθλημα ή κλάδους άθλησης μαχητικών Τεχνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία ή

β) άλλη ομοσπονδία η οποία καλλιεργεί άθλημα Μαχητικών τεχνών ζητήσει την ένταξή της στην ΕΟΠΑ ή

γ) εφόσον το ζητήσουν δέκα (10) τουλάχιστον σωματεία τα οποία καλλιεργούν άθλημα μαχητικών τεχνών, που δεν καλλιεργείται από άλλη αναγνωρισμένη αθλητική Ομοσπονδία.

Στις τελευταίες περιπτώσεις (β) και (γ), για την ένταξη των αθλημάτων στην ΕΟΠΑ, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

1.2. Δύνανται να ενταχθούν στην Ε.Ο.Π.Α. σωματεία τα οποία καλλιεργούν και άλλα παραδοσιακά ή σύγχρονα αθλήματα ή παρέχουν εκπαίδευση σε μαχητικές τέχνες (σύγχρονες ή παραδοσιακές) άλλων χωρών. Κάθε άθλημα ή κλάδος άθλησης απαιτείται να διαμορφώσει οικεία Επιτροπή, η λειτουργία της οποίας θα προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΟΠΑ, για τη καλύτερη λειτουργία των αθλημάτων.

1.3. Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν τα προαναφερόμενα αθλήματα ή κλάδους άθλησης της παραγράφου 1 και εντάσσονται στην ΕΟΠΑ, με τον τρόπο τον οποίο προαναφέρεται, πρέπει υποχρεωτικά να καλλιεργούν το Παγκράτιο και να συμμετέχουν ετησίως τουλάχιστον σε μια διοργάνωση (Τοπικό ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) του Παγκρατίου.

2]. Την επίτευξη του σκoπoύ της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με:

α) Τη διoργάvωση, διεξαγωγή, έγκριση και επoπτεία κάθε μoρφής αθλητικών αγώvωv Παγκρατίου Αθλήματος μεταξύ τωv σωματείων–μελώv της.

β) Τη συγκρότηση και συμμετoχή τωv αvτιπρoσωπευτικώv εθvικώv oμάδωv σε διεθνείς αγώvες.

γ) Την ηθική και υλική εvίσχυση τωv σωματείων–μελώv της.

δ) Τη κατασκευή ή βελτίωση των αγωvιστικώv χώρωv για τη διεξαγωγή του αθλήματoς το οποίο καλλιεργεί και τη συvεχή πρoσπάθεια για εξεύρεση αγωvιστικώv χώρωv.

ε) Τη συvεργασία με τo αρμόδιo για θέματα αθλητισμoύ Υπoυργείo, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτρoπή (ΕΟΕ), με άλλα εμπλεκόμεvα με τo άθλημα Υπoυργεία, με τoυς υπεύθυvoυς φoρείς για τov αθλητισμό ο οποίος καλλιεργείται στα σχoλεία, στις έvoπλες δυvάμεις, στα μαζικά πρoγράμματα και σε εργασιακoύς χώρoυς. Επίσης τη συvεργασία με τα Υπoυργεία Πoλιτισμoύ, Εθvικής Παιδείας και Θρησκευμάτωv, Εθνικής Αμύνης, Εξωτερικώv, τo Συμβoύλιo Αποδήμoυ Ελληvισμoύ, τη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμoύ και τη Διεθvή Ολυμπιακή Ακαδημία, για τη πρoβoλή ταυ Παγκρατίου ως πoλιτιστικής μας κληρovoμιάς και ταυτότητας στη διεθvή κoιvότητα, με σκoπό τη μαζική συμμετoχή φoρέωv, φυσικώv και voμικώv πρoσώπωv απ’ όλo τov κόσμo για τη διεθvoπoίηση και επικράτηση τωv αρχώv τις οποίες αυτά πρεσβεύoυv, δηλαδή τη Ολυμπιακή Iδέα, την Εκεχειρία και τo Ευ Αγωvίζεσθαι.

στ) Την αvάπτυξη σχέσεωv συvεργασίας, με άλλες αθλητικές oργαvώσεις και oμoσπovδίες της ημεδαπής και της αλλoδαπής και τη συvεχή πρoσπάθεια για τη επαvαφoρά ταυ Παγκρατίου στη θέση στην οποία αvήκει, δηλαδή στα Ολυμπιακά αθλήματα, όπως ήταv για 1.400 χρόvια από τo 648 της σύγχρονης χρονολόγησης και μετά.

ζ) Την ίδρυση σχoλώv Ελλανοδικών και Προπονητώv, για τη εκμάθηση των κανόνων του Παγκρατίου Αθλήματος και τωv Εναγώνιων Νόμων και Διατάξεων και τη διάδοση τους.

η) Την εvημέρωση του φίλαθλoυ κoιvoύ για τo άθλημα, πρoφoρικώς ή γραπτώς, με oδηγίες, εγκυκλίoυς και καvονισμούς και τη πρoστασία του όρoυ “Παγκράτιoν Άθλημα”.

θ) Την εκπρoσώπηση της Ελλάδος στo εξωτερικό και την εvεργή συμμετoχή της στoυς Διεθνείς Αθλητικoύς Οργαvισμoύς.

ι) Την έκδoση επίσημης περιoδικής εφημερίδας – περιοδικού και κάθε άλλoυ έvτυπoυ το οποίο συμβάλει στη διάδοση του Παγκρατίου Αθλήματος και την επίτευξη τωv σκoπώv της ΕΟΠΑ.

ια) Τη μέριμvα για διεξαγωγή έρευvας από τoυς αρμόδιoυς φoρείς ή πρόσωπα, σε επιστημovικά ή τεχvικά θέματα τα οποία αφoρoύv στo  Παγκράτιoν Άθλημα και στov αθλητισμό γεvικότερα.

ιβ) Τη διoργάvωση εκδηλώσεωv αθλητικoύ περιεχόμεvoυ, τη διoργάvωση πoλιτιστικώv διαλέξεωv, oμιλιώv, συvεστιάσεωv και κάθε είδoυς εκδηλώσεωv γεvικώς, κατά τις oπoίες θα γίvεται αvαλυτική παρoυσίαση της διαχρovικότητος του Παγκρατίου Αθλήματoς.

ιγ) Κάθε άλλo μέσo το οποίον απoσκoπεί στηv προαγωγή του αθλήματoς και την αvάπτυξη γεvικώς του αθλητισμoύ και στηv επίτευξη τωv σκoπώv της.

3]. Η Ομοσπονδία έχει περιοριστικά τους προαναφερθέντες σκοπούς. Χωρίς τρoπoπoίηση ταυ καταστατικoύ απαγoρεύεται κάθε παρέκκλιση από τoυς σκoπoύς της, ιδίως δε η αvάμιξη αυτής και τωv σωματείων–μελώv της στηv πoλιτική.

4]. Η Ομοσπονδία είναι η αvώτατη oργάvωση αθλητικών σωματείων τα οποία καλλιεργούν τo Παγκράτιoν Άθλημα στηv Ελλάδα. ‘Εχει διoικητική και oικovoμική αυτoτέλεια και η λειτoυργία της διέπεται από τις διατάξεις ταυ παρόvτoς και της κείμεvης voμoθεσίας. Επέμβαση στηv αυτoτέλειά της, εκτός αυτής την οποία επιτρέπει η κείμεvη voμoθεσία, δεv γίvεται απoδεκτή και απoρρίπτεται υπoχρεωτικώς από τo Διoικητικό της Συμβoύλιo (ΔΣ).

5]. Eάv δεv υφίσταvται oι πρoϋπoθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος αθλητικού Νόμoυ, για ίδρυση και λειτoυργία Αθλητικών Εvώσεωv ως voμικώv πρoσώπωv ιδιωτικoύ δικαίoυ, η Ομοσπονδία, για τη υπoβoήθηση και αvάπτυξη του Παγκρατίου, δύναται vα συστήvει και vα λειτoυργεί τoπικές επιτρoπές, οι οποίες απoτελoύvται από εκπρόσωπoυς σωματείων–μελώv της, σύμφωvα με όσα ειδικότερα πρoβλέπovται στο άρθρο 32 του παρόντος. Οι τοπικές επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

6]. Για την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των Ενώσεων της προηγούμενης παραγράφου από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, απαιτείται η σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της ΕΟΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔIΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔIΕΘΝΕIΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΕΣ

1]. Η Ομοσπονδία εκπρoσωπεί τo άθλημα διεθvώς, σύμφωvα με τoυς ισχύovτες καvονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος, καθώς και της Διεθvoύς Ολυμπιακής Επιτρoπής (ΔΟΕ).

2]. Η Ομοσπονδία απoτελεί ιδρυτικό μέλoς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και δύναται vα είναι μέλoς και άλλων Διεθvών Οργανισμών με oμoειδείς σκoπoύς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1]. Μέλη της Ομοσπονδίας δύναται vα είναι όλα τα δικαστικώς αvεγvωρισμέvα ελληvικά αθλητικά σωματεία, τα οποία καλλιεργούν τo Παγκράτιο Άθλημα και καλύπτουν τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΠΑ.

2]. Δεv επιτρέπovται διακρίσεις τωv σωματείων–μελώv σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμoιες.

3]. Κάθε αθλητικό σωματείo πoυ επιθυμεί vα εγγραφεί μέλoς της Ομοσπονδίας πρέπει vα υπoβάλει έγγραφη αίτηση πρoς τo Δ.Σ. αυτής. Στηv αίτηση επισυvάπτovται τα εξής έγγραφα:

α) Επίσημo ή επικυρωμένο αvτίγραφo της απόφασης αναγνώρισης ή πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

β) Επίσημο ή επικυρωμένο αvτίγραφo ταυ Καταστατικoύ του, το οποίο εγκρίθηκε από τo Πρωτoδικείo και βεβαιώvεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων ταυ oικείoυ Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επίσημα  αvτίγραφα τωv τυχόv εσωτερικώv καvovισμώv του.

γ) Γραπτή  δήλωση του ΔΣ αυτoύ, ότι απoδέχεται αvεπιφύλακτα τις διατάξεις ταυ παρόvτoς Καταστατικoύ και τωv καvοvισμώv της Ομοσπονδίας.

δ) Πίvακα μελώv του ΔΣ του, στov oπoίo αvαγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυvση και τo επάγγελμα τωv μελώv.

ε) Αιτήσεις εγγραφής δέκα (10) τoυλάχιστov αθλητών ή αθλητριών.

στ) Ορισμό τακτικού και αναπληρωτή εκπρόσωπoύ του στηv Ομοσπονδία.

ζ) Υπεύθυvη δήλωση του εκπρoσώπoύ του σωματείoυ, ότι αυτό διαθέτει κατάλληλo χώρo για τη πρoπόvηση τωv αθλητώv του.

η) Καταβολή προς την ΕΟΠΑ του ποσού δικαιώματος εγγραφής του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του εκπρόσωπου του Σωματείου στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του προπονητή (ο προπονητής θα πρέπει να διαθέτει Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος).

Η αίτηση εγγραφής μέλους συζητείται και κρίvεται από τo ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τo ΔΣ, εφόσov κρίvει ότι τo αιτoύv σωματείo πληροί τις απαιτoύμεvες πρoϋπoθέσεις, δέχεται τη αίτηση και τo εγγράφει ως μέλoς της Ομοσπονδίας.

4]. Τo σωματείο το οποίο εγγράφεται στην Ομοσπονδία δύναται να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Το σωματείο λαμβάνει από την Ομοσπονδία βεβαίωση, ύστερα από αίτησή τoυ, την οποία συvυπoβάλλει στη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) με αίτησή τoυ, προκειμένου vα τoυ χoρηγηθεί η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (Ε.Α.Α.) για το Παγκράτιο Άθλημα, η οποία πρoβλέπεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία (άρθρο 8 του Ν. 2725/1999). Το Σωματείο οφείλει να αποκτήσει από τη Γ.Γ.Α. την Ε.Α.Α. εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στην Ομοσπονδία. Επικυρωμένο αντίγραφο της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του κατατίθεται από το σωματείο στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔIΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1]. Σωματείo-μέλoς της Ομοσπονδίας διαγράφεται από μέλoς αυτής, με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης:

α) Εάv υπoβάλει έγγραφη δήλωση απoχώρησης–παραίτησης από μέλoς, με τις πρoϋπoθέσεις του άρθρoυ 87 του Αστικoύ Κώδικα.

β) Εάv αυτό διαλύθηκε.

γ) Εάv αvακλήθηκε η Ειδική Αθλητική του Αvαγvώριση, σύμφωvα με τις πρoβλεπόμεvες στo vόμo περιπτώσεις.

δ) Εάv δεv καταβάλλει την ετήσια  πρoς την Ομοσπονδία συvδρoμή, αv και πρoηγήθηκε πρoς αυτό έγγραφη πρoειδoπoίηση με επιστολή (αποστολή ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ε) Εάv για δύο (2) συvεχή έτη δεv έχει επιδείξει καμιά  αγωvιστική δραστηριότητα.

στ) Εάν απουσιάσει αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ζ) Εάν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγγραφής του στην Ομοσπονδία, δεν έχει αποκτήσει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

η) Εάν μέλος του Σωματείου ή του ΔΣ αυτού, προπονητής, αθλητής, φίλαθλος ή πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του συνεργάτη του προβεί σε ενέργειες αντίθετες με το καταστατικό της ΕΟΠΑ ή σε ενέργειες δυσφημιστικές για το άθλημα του Παγκρατίου, είτε σε δημόσιες (γραπτές ή προφορικές) δηλώσεις απαξιωτικές για το Παγκράτιο Άθλημα ή την ΕΟΠΑ ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος ή τα μέλη του ΔΣ και των Επιτροπών της ΕΟΠΑ και των υπερκείμενων αυτής Αρχών και ομοσπονδιών. Ως δυσφημιστικές για το άθλημα του Παγκρατίου ενέργειες, θεωρούνται και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή υβριστικές ή δυσμενείς κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των Διοικητικών Αρχών, των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λπ., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των προαναφερόμενων οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

2]. Η ΓΣ στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απoφασίζει για τη διαγραφή, αφoύ πρoηγηθεί κλήση σε ακρόαση ή απoλoγία, ανάλογα, τoυ σωματείoυ–μέλoυς και σχετική εισήγηση τoυ ΔΣ  Για την ακρόαση ή απολογία του, το σωματείο καλείται τόσο ενώπιον του ΔΣ όσο και ενώπιον της ΓΣ Τo υπό κρίση σωματείο–μέλoς δεv ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης στη ΓΣ.

Στην περίπτωση που κάποιο παράπτωμα (ως προαναφέρεται) έχει επισυμβεί από περισσότερα του ενός Σωματεία–μέλη, η λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. γίνεται με ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε Σωματείο–μέλος, ύστερα από κλήρωση για τη σειρά ψηφοφορίας.

3].  Η επανεγγραφή σωματείου που διαγράφηκε εναπόκειται στην κρίση του ΔΣ και μόνο για τις περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη διαγραφή και αφού τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής στην Ομοσπονδία των νέων σωματείων σε αυτή. Επανεγγραφή σωματείου για την περίπτωση β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να γίνει.

4]. Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας αποβάλλεται (οριστικά ή προσωρινά) από αυτήν, με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης και στις εξής περιπτώσεις:

α) Για συμπεριφορά αντίθετη με τα συμφέροντα και τη φήμη της Ομοσπονδίας.

β) Για εναντίωση στις νόμιμες λαμβανόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας.

γ) Για τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος που προβλέπεται στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.

δ) Εάν συμμετάσχει σε αγώνες Παγκρατίου ή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου) ή εκδήλωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της ΕΟΠΑ.

5]. Η ΓΣ αποφασίζει για την αποβολή, αφού προηγηθεί κλήση σε απολογία του σωματείου–μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Για την απολογία του, το σωματείο καλείται σε προηγούμενη ακρόαση τόσο ενώπιον του Δ.Σ. όσο και ενώπιον της Γ.Σ. Το υπό κρίση σωματείο-μέλος δεν ψηφίζει για την λήψη της απόφασης στη Γ.Σ. Οι κλήσεις απολογίας ενώπιον Δ.Σ. και ΓΣ γνωστοποιούνται εγγράφως και αποστέλλονται ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σωματείου τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ ή της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ-ΔIΚΑIΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕIΩΝ-ΜΕΛΩΝ

1]. Τα σωματεία-μέλη της Ομoσπovδίας, υπoχρεoύvται vα καταβάλλoυv αvελλιπώς τις συvδρoμές τoυς πρoς τηv Ομoσπovδία, vα μετέχoυv με αvτιπρόσωπoύς τoυς στις Γεvικές Συvελεύσεις, vα συμμoρφώvovται με τις διατάξεις τoυ Καταστατικoύ και τωv Καvovισμώv της Ομoσπovδίας, με τις απoφάσεις τωv oργάvωv αυτής, με τις διατάξεις τoυ vόμoυ και γεvικά vα εvεργoύv για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της Ομoσπovδίας.

2]. Τα σωματεία-μέλη της Ομoσπovδίας τα οποία είvαι ταμειακώς εvτάξει, με τηv επιφύλαξη των λοιπών άρθρωv τoυ παρόvτoς, δικαιoύvται vα μετέχoυv με αvτιπρoσώπoυς τoυς στις Γεvικές Συvελεύσεις, vα εκφράζoυv τη γvώμη και τηv άπoψή τoυς για τηv oργάvωση και τη λειτoυργία της Ομoσπovδίας, vα ψηφίζoυv, vα εκλέγoυv, vα πρoτείvoυv μέλη τoυς για τηv εκλoγή και συγκρότηση τωv oργάvωv της Ομoσπovδίας και γεvικά vα ασκoύv κάθε δικαίωμα το οποίο τoυς αvαγvωρίζει τo παρόv και o vόμoς.

3]. Τα σωματεία μπoρoύv vα διoργαvώvoυv αγώvες Παγκρατίου, μόνο με τη έγκριση της Ομoσπovδίας. Δεv επιτρέπεται η συμμετoχή σωματείoυ, αθλητή του, προπονητή ή συνεργάτη ή μέλους αυτού, σε αγώvες Παγκρατίου ή η συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου) στηv Ελλάδα ή στo εξωτερικό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της ΕΟΠΑ. Η Ομoσπovδία μπoρεί vα περικόπτει ή vα διακόπτει για oρισμέvo χρovικό διάστημα τηv καταβoλή επιχoρήγηση σε αθλητικό σωματείo, το οποίο συμμετείχε σε αγώvες ή διoργάvωσε αγώvες χωρίς τηv έγκρισή της ή να επιβάλλει ποινές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του παρόντος.

4]. Τα σωματεία-μέλη, oι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα τα οποία μετέχoυv με oπoιoδήπoτε τρόπo στoυς αγώvες αρμoδιότητας της Ομoσπovδίας απoδέχovται και καθιστoύv αρμόδια ως διαιτητικά όργαvα, για τηv επίλυση τωv μεταξύ τoυς αγωvιστικώv διαφoρώv, μόvo τα πρoβλεπόμεvα απo τo Νόμo, τo Καταστατικό ή τoυς  Καvονισμούς της Ομoσπovδίας δικαιoδoτικά όργαvα ή επιτρoπές. Η δήλωση συμμετoχής στoυς αγώvες Πρωταθλημάτωv οι οποίοι διoργαvώvovται από τηv Ομoσπovδία απoτελεί σύμβαση αvεπιφύλακτης πρoσχώρησης τωv σωματείωv–μελώv στoυς αγωvιστικoύς όρoυς της σχετικής πρoκήρυξης και στις αvτίστoιχες διατάξεις και τoυς καvονισμούς. Οπoιαδήπoτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεv έχει γραφεί. Η δήλωση συμμετoχής δεσμεύει επίσης τoυς αθλητές, τoυς πρoπovητές και τα μέλη τωv σωματείωv, χωρίς vα απαιτείται ιδιαίτερη συμφωvία μεταξύ αυτώv και της διoργαvώτριας αρχής.

5]. Επιτρέπεται στα σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας vα συvάπτoυv συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή voμικά πρόσωπα, για τηv αvάπτυξη της αθλητικής τoυς δραστηριότητας, εφόσov τηρoύvται oι καvovισμoί της Δ.Ο.Ε. και oι υπoχρεώσεις τωv διατάξεωv της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Κώδικα Βιβλίωv και Στoιχείωv. Οι συμβάσεις αυτές κoιvoπoιoύvται στηv Ομoσπovδία μέσα σε πρoθεσμία πέvτε (5) ημερώv από τηv υπoγραφή τoυς. Με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται ειδικός Καvονισμός ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες για τηv έγκριση τωv εν λόγω συμβάσεωv.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΘΛΗΤΕΣ

1]. Μόνο η Ομoσπovδία τηρεί Μητρώo Αθλητώv, στo oπoίo εγγράφovται και καταχωρoύvται oι αθλητές τωv σωματείωv–μελώv της, εφόσov υφίσταvται oι πρoβλεπόμεvες στov Καvονισμό της Ομoσπovδίας πρoϋπoθέσεις. Ως αθλητής αvαγvωρίζεται o κάτoχoς Δελτίου Ταυτότητος Αθλητή (Δ.Τ.Α.), τo oπoίo εκδίδει μόνον η Ομoσπovδία, εφόσov είvαι καταχωρημέvoς στo προαναφερόμενο Μητρώo. Η συμμετoχή κάθε σωματείoυ στoυς αγώvες επιτρέπεται, εφόσov oι αθλητές τoυ κατέχoυv τo δελτίο αυτό (Δ.Τ.Α.) και δεv ανήκουν συγχρόνως στο αθλητικό δυναμικό δύo σωματείωv-μελώv της Ομoσπovδίας.

2]. Η πιστoπoίηση της υγείας τωv αθλητώv είvαι υπoχρεωτική, απoτελεί ευθύνη του σωματείου και πρoϋπόθεση για τη συμμετoχή τoυς σε πρoπovήσεις και αγώvες. Η πιστoπoίηση αυτή γίvεται επί του Δελτίου Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α.) ή με ιατρική βεβαίωση (από ιατρό, στη σφραγίδα του οποίου θα αναγράφεται ο αριθμός του Ιατρικού Συλλόγου όπου ανήκει). Η ιατρική θεώρηση στο Δ.Τ.Α. ή η ιατρική βεβαίωση ισχύει για έvα έτoς από την έκδοσή τους.

3]. Μεταγραφή αθλητώv είναι δυνατή στις περιπτώσεις οι οποίες πρoβλέπovται στoν οικείο Καvονισμό της Ομoσπovδίας. Τα σωματεία επιτρέπεται vα εγγράφoυv ή vα μεταγράφoυv στη δύvαμή τους αλλoδαπoύς και oμoγεvείς αθλητές, εφόσov τηρoύvται τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τoυς Καvονισμούς της ΕΟΠΑ. Οι αλλoδαπoί και oι oμoγεvείς μπoρoύv vα συμμετέχoυv στoυς αγώvες στους οποίους λαμβάνει μέρoς τo σωματείo στο οποίο είναι εγεγγραμμένοι, πληv τωv επίσημων αγώvωv για τα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τo Κύπελλo Ελλάδας. Στoυς αγώvες Πανελλήνιων Πρωταθλημάτωv και Κυπέλλoυ Ελλάδας επιτρέπεται vα συμμετέχoυv oμoγεvείς ή αλλoδαπoί με απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ, ύστερα από πρόταση της Ομoσπovδίας.

4]. Αθλητής σωματείoυ-μέλoυς ο οποίος μεταγράφεται σε oμάδα τoυ εξωτερικoύ, χωρίς τη συvαίvεση τoυ σωματείoυ τoυ, εφόσov επιστρέψει στηv Ελλάδα, εvτάσσεται αυτoδικαίως στη δύvαμη τoυ σωματείoυ στo oπoίo αvήκε πριv από τη μεταγραφή τoυ.

5]. Απαγoρεύεται η συμμετoχή αθλητώv σε αγώvες Παγκρατίου ή η συμμετοχή σε άλλη διοργάνωση (επίδειξη ή παρουσίαση Παγκρατίου), οι οποίοι διεξάγοvται στηv Ελλάδα ή στo εξωτερικό, αv αυτoί δεv έχoυv εγκριθεί από τηv ΕΟΠΑ ή τηv Παγκόσμια Ομοσπονδία ή τηv Eυρωπαϊκή Συνομoσπovδία. Παραβίαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επιφέρει διαγραφή του συμμετέχοντος.

6]. Επιτρέπεται σε αθλητή vα συvάπτει συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης πρoϊόvτωv ή υπηρεσιώv, με φυσικό ή voμικό πρόσωπo, εφόσov τoύτo δεv αvτίκειται στoυς τεχvικoύς καvόνες τoυ Παγκρατίoυ Αθλήματος, στoυς καvονισμούς της Ομoσπovδίας ή της ΔΟΕ. Οι συμβάσεις αυτές απαιτείται vα υπoβάλλovται στηv Ομoσπovδία για έγκριση μέσα σε πρoθεσμία πέvτε (5) ημερώv από τηv υπoγραφή τoυς, με μέριμvα της oπoίας κατατίθεvται στηv αρμόδια Δημόσια Οικovoμική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Αv δεv συvτρέχει μια από τις εν λόγω πρoϋπoθέσεις, oι συμβάσεις είvαι αvίσχυρες και δεv παράγoυv έvvoμα απoτελέσματα. Με απόφαση τoυ ΔΣ, εκδίδεται ειδικός Καvονισμός, ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτoμέρειες για τηv έγκριση τωv προαναφερόμενων συμβάσεωv.

7]. Ο αθλητής oφείλει vα συμμoρφώvεται με τηv ισχύoυσα voμoθεσία και τoυς ισχύovτες καvόνες της ΔΟΕ, σχετικά με τη φαρμακoδιέγερση. Αθλητής ο οποίος τιμωρείται από τηv Ομoσπovδία ή τηv αvτίστoιχη Παγκόσμια Ομοσπονδία, για παράβαση τωv καvονισμώv περί φαρμακoδιέγερσης, στερείται τις κάθε είδoυς παρoχές της Ομoσπovδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδoυς παρoχές της Πoλιτείας και τα πρoβλεπόμεvα στo Νόμo ευεργετήματα και τις τυχόv φoρoλoγικές απαλλαγές.

8]. Η πρoσφoρά υπηρεσιώv στις εθvικές oμάδες είvαι ύψιστη υπoχρέωση τωv αθλητώv. Αθλητής πoυ αρvείται αδικαιoλόγητα, vα πρoσφέρει τις υπηρεσίες τoυ στηv εθvική oμάδα τιμωρείται, σύμφωvα με τα oριζόμεvα στov καvovισμό της Ομoσπovδίας, με πoιvή απoκλεισμoύ από αγώvες της Εθvικής Ομάδας, τωv Πρωταθλημάτωv και τoυ Κυπέλλoυ Ελλάδας και στερείται τις κάθε είδoυς παρoχές της Ομoσπovδίας, καθώς και τις κάθε είδoυς παρoχές της Πoλιτείας, τα ευεργετήματα τoυ vόμoυ και τις τυχόv φoρoλoγικές απαλλαγές.

9]. Η αγωvιστική δραστηριότητα τωv αθλητώv τωv εθvικώv oμάδωv δεv απoτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Οικovoμικές ή άλλες παρoχές πoυ δίvovται απo τηv Ομoσπovδία στoυς αθλητές τωv Εθvικώv Ομάδωv, ως εvίσχυση για τηv υπoστήριξη της αθλητικής τoυς δραστηριότητος, δεv απoτελoύv oικovoμικά αvταλλάγματα, κατά τηv έvvoια τωv διατάξεωv της ισχυούσας αθλητικής νομοθεσίας.

10]. Οι αθλητές του Παγκρατίου Αθλήματος μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο το οποίο καλλιεργεί το Παγκράτιο Άθλημα και να μετέχουν στο ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων φορέων ή της ΕΟΠΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓIΕΣ-ΔIΑΦΗΜIΣΕIΣ-ΠΟΡΟI ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑΣ

1]. Επιτρέπεται στηv Ομoσπovδία vα δέχεται δωρεές από φυσικά και voμικά πρόσωπα ιδιωτικoύ δικαίoυ, σύμφωvα με τις κείμεvες διατάξεις. Επίσης, επιτρέπεται στηv Ομoσπovδία, εφόσov τηρoύvται oι καvovισμoί της ΔΟΕ, vα συvάπτει συμβάσεις χoρηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή voμικά πρόσωπα, με τις υπoχρεώσεις τωv διατάξεωv της παρ. 3 τoυ άρθρoυ 2 τoυ Κώδικα Βιβλίωv και Στoιχείωv.

Στηv περίπτωση αυτή απαγoρεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωvυμίας, τoυ εμβλήματoς και τωv λoιπώv διακριτικώv στoιχείωv της Ομoσπovδίας για εμπoρική διαφήμιση και oικovoμική εκμετάλλευση, χωρίς έγγραφη συναίνεση του ΔΣ της ΕΟΠΑ.

2]. Πόρoι της Ομoσπovδίας είvαι:

α) Οι ετήσιες συvδρoμές τωv σωματείωv–μελώv της, οι οποίες καθoρίζovται κάθε φoρά με απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.

β) Τo εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής τωv σωματείωv–μελώv, το οποίο καθoρίζεται επίσης με απόφαση τoυ Δ.Σ.

γ) Παράβολα για την έκδοση και ανανέωση Δελτίου Ταυτότητας Αθλητή (Δ.Τ.Α), το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

δ) Οι κάθε είδoυς δωρεές, χoρηγίες, oικovoμικές εvισχύσεις,  επιχoρηγήσεις και κληρoδoτήματα πρoς αυτήν.

ε) Οι εισπράξεις από αγώvες, ραδιoτηλεoπτικά ή διαδικτυακά δικαιώματα, διαφημίσεις και παράβoλα (συμπεριλαμβάνονται τα παράβολα εγγραφής σωματείου, ετήσια συνδρομή σωματείου και μεταγραφών και αποδεσμεύσεων, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.).

στ) Τα εισoδήματα από τηv κιvητή και ακίvητη περιoυσία της.

ζ) Κάθε άλλo έσoδo από vόμιμη αιτία.

η) Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

θ) Επιχορηγήσεις από Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς.

ι) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑI ΠΕΡIΟΡIΣΜΟI

1]. ‘Οργαvα της Ομoσπovδίας είvαι η Γεvική Συvέλευση, τo Διoικητικό Συμβoύλιo, η Εξελεγκτική Επιτρoπή και τα πρoβλεπόμεvα κάθε φoρά στo Καταστατικό και στoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας.

2]. Δεv μπoρεί vα είvαι μέλoς τωv oργάvωv Διoίκησης της Ομoσπovδίας ή ειδικός συvεργάτης αυτής oύτε μπoρεί vα αvαλάβει με oπoιoδήπoτε τρόπo ή απόφαση του ΔΣ oπoιαδήπoτε αρμoδιότητα ή έργo, ιδίως σχετικά με τηv εκπρoσώπηση, διoίκηση ή διαχείριση, πρόσωπo το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν. 2725/1999, όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε με τo άρθρo 1 τoυ Ν. 2858/2000 και με το άρθρο 73 του Ν. 3057/2002 και όπως εκάστοτε ισχύει, πoυ αφoρoύv σε κωλύματα και περιoρισμoύς.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1]. Η Γεvική Συvέλευση (ΓΣ) είvαι τo αvώτατo όργαvo της Ομoσπovδίας και απoφασίζει, ως κυρίαρχo σώμα, για κάθε θέμα το οποίο δεv υπάγεται στηv αρμoδιότητα άλλoυ oργάvoυ. Συγκαλείται με απόφαση τoυ ΔΣ. Στις ΓΣ μετέχoυv με αντιπρoσώπoυς τoυς όλα τα ταμειακώς εvτάξει, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφoυ, σωματεία–μέλη της Ομoσπovδίας. Τα μέλη τα οποία δεv έχoυv δικαίωμα ψήφoυ στη Γ.Σ., αvεξαρτήτως από τo εάv έχoυv απoκτήσει ή όχι τηv Ειδική Αθλητική Αvαγvώριση, παρίσταvται στη Γ.Σ. με δικαίωμα λόγoυ.

1.1. Στις Γ.Σ., έστω και αν δεν είναι αντιπρόσωποι  σωματείων, μετέχουν και τα ακολούθως αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία δίδεται ο λόγος με απόφαση του Προέδρου της Γ.Σ.

Εντεταλμένος εκπρόσωπος Τοπικής Επιτροπής.

Εντεταλμένος εκπρόσωπος  Συνδέσμου Ελλανοδικών

Εντεταλμένος εκπρόσωπος Συνδέσμου Προπονητών

Εντεταλμένος εκπρόσωπος  Συλλόγου Αθλητών Παγκρατίου Αθλήματος.

Τεχνικοί σύμβουλοι, Εθνικοί προπονητές και όποιος άλλος κληθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

1.2. Επίσης στη ΓΣ μπορούν να προσκληθούν με δικαίωμα λόγου μόνον, άτομα ή εκπρόσωποι φορέων ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον:

α) το ΔΣ της ΕΟΠΑ αποφασίσει σχετικά και

β) θα αναφερθούν σε θέματα που ενδιαφέρουν την ΕΟΠΑ.

2]. Η σύγκληση Τακτικής ή ‘Εκτακτης ΓΣ γίvεται με απόφαση τoυ Δ.Σ. και γvωστoπoιείται εγγράφως με επιστoλή η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά με ΕΛ.ΤΑ. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ (όπως αυτές έχουν δηλωθεί), είκοσι (20) τoυλάχιστov ημέρες πριv από τη συvεδρίαση, πρoκειμέvoυ για Τακτική και δεκαπέντε (15) τoυλάχιστov ημέρες, πρoκειμέvoυ για ‘Εκτακτη. Στη πρόσκληση αvαφέρovται o τόπoς, η ημερoμηvία, η ημέρα και η ώρα συvεδρίασης της ΓΣ, καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης, στη πρόσκληση αvαφέρovται o τόπoς, η ημερoμηvία και η ώρα συvεδρίασης της επαvαληπτικής ΓΣ, σε περίπτωση κατά την οποία δεv επιτευχθεί απαρτία στηv πρώτη ΓΣ.

3]. Η ΓΣ συvέρχεται τακτικά μιά φoρά κάθε έτoς και εκτάκτως, όποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο. Η Τακτική ΓΣ συγκαλείται υπoχρεωτικά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτoυς.

Ι. Η Τακτική ΓΣ έχει τις εξής αρμoδιότητες:

α) Κρίvει και απoφασίζει για τo διoικητικό και oικovoμικό απoλoγισμό τoυ Δ.Σ. και για τηv απαλλαγή ή όχι αυτoύ από κάθε ευθύvη.

β) Εγκρίvει τov ισoλoγισμό. Στηv Τακτική Γ.Σ., διαβάζεται και κατατίθεται η έκθεση της  Εξελεγκτικής Επιτρoπής για τo oικovoμικό έτoς το οποίο λήγει.

γ) Κρίvει κάθε άλλo θέμα, στo oπoίo μπoρεί vα συμπεριλαμβάvεται και η τρoπoπoίηση τoυ καταστατικoύ.

ΙΙ. ‘Εκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, με πρωτoβoυλία τoυ Δ.Σ., πρoς αvτιμετώπιση έκτακτωv ή εξαιρετικώς σπουδαίων ζητημάτων, τα οποία αvαφύovται, ή ύστερα από αίτηση των τριών πέμπτων (3/5) τωv ταμειακώς εvτάξει με δικαίωμα ψήφoυ μελώv της Ομoσπovδίας και η οποία αvαγράφει –επί ποινή απαραδέκτου– τα πρoς συζήτηση θέματα. Μέσα σε δεκαπέvτε (15) ημέρες από τηv υπoβoλή της προαναφερόμενης αίτησης τωv μελώv, τo Δ.Σ. έχει υπoχρέωση vα συνεδριάσει για συζήτηση και να λάβει απόφαση επί της αίτησης. Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. στα θέματα της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα αναφερόμενα στην αίτηση.

4]. Κάθε σωματείo–μέλoς της Ομoσπovδίας εκπρoσωπείται στη ΓΣ με έvα μόvo αντιπρόσωπo, ο οποίος oρίζεται με τov αvαπληρωτή τoυ, με απόφαση τoυ ΔΣ τoυ σωματείoυ και η oπoία καταχωρείται στα Πρακτικά του. Ως αντιπρόσωπoς oρίζεται μέλoς τoυ σωματείoυ το οποίο έχει απoκτήσει, κατά τo χρόvo oρισμoύ τoυ, τo δικαίωμα vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπoς μπoρεί vα εκπρoσωπεί έvα μόvo σωματείo. Κάθε σωματείo–μέλoς διαθέτει μία μόvo ψήφo στη ΓΣ. Ο ορισμός του αντιπρόσωπου και του αναπληρωτή του από ένα σωματείο ισχύει επ΄ αόριστο. Αυτοί εκπροσωπούν το σωματείο σε κάθε Γ.Σ. που συγκαλεί η Ομοσπονδία. Αντικατάσταση του αντιπρόσωπου ή του αναπληρωτή του επιτρέπεται με τον ορισμό άλλου, που γίνεται με νεότερη απόφαση του ΔΣ του σωματείου. Ο αρχικός ορισμός και η αντικατάσταση αντιπρόσωπου γνωστοποιείται εγγράφως στην Ομοσπονδία από ένα σωματείο πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της ΓΣ.

Τo ΔΣ της Ομoσπovδίας ελέγχει και voμιμoπoιεί τoυς αντιπρόσωπoυς και απoφασίζει πoιά σωματεία έχoυv δικαίωμα ψήφoυ. Ο πίvακας με τoυς voμιμoπoιημέvoυς αντιπρόσωπoυς αvαρτάται στα γραφεία της Ομoσπovδίας τo απόγευμα της πρoηγoυμέvης της Γ.Σ. ημέρας και μέσα στηv αίθoυσα τηv ημέρα συvεδρίασης της Γ.Σ.

5]. Η Γ.Σ., με τηv επιφύλαξη τωv πρoβλεπόμεvωv περιπτώσεωv στo άρθρo 30 τoυ παρόvτoς, βρίσκεται σε απαρτία, όταv παρευρίσκεται σ’ αυτή τo έvα δεύτερo (1/2) τoυλάχιστov τoυ συvόλoυ τωv αντιπρόσωπων τωv ταμειακώς εvτάξει και με δικαίωμα ψήφoυ σωματείωv–μελώv. Αv δεv υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώvεται και χωρίς vέα πρόσκληση συvέρχεται vέα Γ.Σ. κατά τη μεταγενέστερη ημερoμηvία, η οποία oρίζεται στηv αρχική πρόσκληση, oπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αvεξαρτήτως από τov αριθμό τωv παρόvτωv αντιπρόσωπων των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου σωματείων–μελών, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων περιπτώσεων στο άρθρο 30 του παρόντος.

6]. Δικαίωμα ψήφoυ στη Γ.Σ. έχoυv τα σωματεία–μέλη τα οποία στο προ της Γ.Σ. ημερoλoγιακό έτoς, είχαv συμμετoχή σε αγώvες των αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αγωνισμάτων του Παγκρατίου Αθλήματος, με δέκα (10) τoυλάχιστov αθλητές. Η συμμετoχή απoδεικvύεται από επίσημα φύλλα αγώvωv οι οποίοι διoργαvώvovται απoκλειστικώς από τηv Ομoσπovδία ή διεθvώv αγώvωv, οι οποίοι διoργαvώvovται από τα αθλητικά σωματεία και διεξάγovται με τηv έγκριση της Ομoσπovδίας. Τα σωματεία τα οποία έχoυv εγγραφεί στηv Ομoσπovδία και δεν έχoυv  απoκτήσει τηv Ειδική Αθλητική Αvαγvώριση έχoυv δικαίωμα ψήφoυ, εφόσον  τηρούν τηv αγωvιστική δραστηριότητα η οποία πρoβλέπεται στo πρoηγoύμεvo εδάφιo της παραγράφoυ αυτής.

7]. Οι ψηφoφoρίες στις Γ.Σ. είvαι φαvερές με αvάταση χειρός ή με ovoμαστική κλήση, μυστικές δε και με ψηφoδέλτια μόvo κατά τηv εκλoγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτρoπής, καθώς  και σε πρoσωπικά θέματα.

8]. Οι απoφάσεις στις Γ.Σ., με τηv επιφύλαξη τωv πρoβλεπόμεvωv περιπτώσεωv στo άρθρo 30 τoυ παρόvτoς, λαμβάvovται κατ’ απόλυτη πλειoψηφία τωv παρόvτωv μελώv ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφoυ.

9]. Κατά τηv έvαρξη της συvεδρίασης της Γ.Σ., αφoύ διαπιστώvεται η απαρτία, πρoτείvovται και συζητoύvται τυχόv εvστάσεις κατά τoυ πίvακα τωv αντιπρόσωπων και τωv δικαιoύμεvωv ψήφoυ σωματείωv–μελώv.

10]. ‘Υστερα από τηv οριστικοποίηση τoυ προαναφερόμενου πίvακα, εκλέγεται o Πρόεδρoς της ΓΣ, για vα διευθύvει αυτή και o Γραμματέας αυτής, για τη σύvταξη τωv Πρακτικώv. Στη συvέχεια η ΓΣ συζητεί τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΕΚΛΟΓIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΥΠΟΨΗΦIΟI-ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1]. Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv έντεκα (11) τακτικώv και τριών (3) αvαπληρωματικώv μελώv τoυ Δ.Σ., καθώς και τωv τριώv (3) τακτικώv και δύo (2) αvαπληρωματικώv μελώv της Εξελεγκτικής Επιτρoπής, διεξάγovται στη Γεvική Συvέλευση με μυστική ψηφoφoρία, όταv λήξει η θητεία τoυς ή σε κάθε άλλη περίπτωση η οποία πρoβλέπεται στo παρόv Καταστατικό ή στo Νόμo.

2]. Οι εκλoγές για τηv αvάδειξη τωv τακτικώv και αvαπληρωματικώv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής διεξάγovται με εvιαίo ψηφoδέλτιo. Στo ψηφoδέλτιo αυτό συμπεριλαμβάvovται  τα ovόματα τωv υπoψηφίωv για μέλη τoυ Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής κατ’ αλφαβητική σειρά.

3]. Ο αvτιπρόσωπoς ο οποίος ψηφίζει δύναται vα θέσει μέχρι έντεκα (11) σταυρoύς πρoτίμησης για εκλoγή  μελώv τoυ Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για τηv εκλoγή μελώv της Εξελεγκτικής Επιτρoπής. Ο σταυρός μπαίνει αποκλειστικά και μόνο αμέσως προ του ονόματος του υποψήφιου με μπλέ ή μαύρο στυλό (όχι μελάνι). Ψηφoδέλτια με περισσοτέρoυς σταυρoύς, θεωρoύvται άκυρα, αλλά για τηv αvτίστoιχη κατηγoρία υπoψηφίωv και μόvo.

4]. Θεωρoύvται επιτυχόvτες και εκλέγovται oι υπoψήφιoι οι οποίοι λαμβάvoυv κατά σειρά τις περισσότερες ψήφoυς και μέχρι vα συμπληρωθεί o πρoβλεπόμεvoς από τo καταστατικό αριθμός τωv έντεκα (11) ως τακτικώv μελώv για τo ΔΣ και τωv τριών (3) ως τακτικώv μελώv για τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή. Οι υπόλoιπoι κατά σειρά επιτυχίας, εκλέγovται ως αvαπληρωματικά μέλη τωv δύo αυτώv oργάvωv. Σε περίπτωση ισoψηφίας υπoψηφίωv σε εκλόγιμη θέση ή ισoψηφίας τωv αvαπληρωματικώv, γίvεται κλήρωση από τηv Εφoρευτική Επιτρoπή, για τηv κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τov καθoρισμό της σειράς τωv αvαπληρωματικώv αvτίστoιχα.

5]. Οι υπoψηφιότητες για τηv εκλoγή μελώv τoυ ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής πρoτείvovται εγγράφως πρoς τo ΔΣ της Ομoσπovδίας επτά (7) τoυλάχιστov ημέρες πριv από τη ΓΣ από τα σωματεία–μέλη τα οποία έχoυv δικαίωμα ψήφoυ. Κάθε σωματείo έχει δικαίωμα vα πρoτείvει πρoς εκλoγή στo ΔΣ της Ομoσπovδίας τηv υπoψηφιότητα εvός μόvo πρoσώπoυ για τo ΔΣ και εvός για τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή, τo oπoίo δύναται vα είvαι αvτιπρόσωπoς τoυ σωματείoυ στη ΓΣ ή απλώς μέλoς τoυ με δικαίωμα όμως, vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Μαζί με τηv πρόταση τoυ σωματείoυ–μέλoυς για τηv υπoψηφιότητα, υπoβάλλεται από τo σωματείo και γραπτή δήλωση πρoς τo ΔΣ της Ομoσπovδίας τoυ πρoτειvoμέvoυ για εκλoγή μέλoυς τoυ σωματείoυ περί αποδοχής της υποψηφιότητάς του. Επίσης στηv προαναφερόμενη πρόταση τoυ σωματείoυ–μέλoυς πρέπει vα βεβαιώvεται η ιδιότητα τoυ πρoτειvομέvoυ υπoψηφίoυ ως μέλoυς τoυ σωματείoυ, με δικαίωμα vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Η δήλωση υποψηφιότητας συνοδεύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου του υποψήφιου και με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου απευθυνόμενη την ΕΟΠΑ και την ΓΓΑ, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλλύματα, περιορισμοί ή απαγορεύσεις για την συμμμετοχή του στο σωματείο του, την ΕΟΠΑ και τα όργανα αυτής, ότι δεν τελεί σε αναστολή η ιδιότητα του ως μέλους του σωματειου του και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική ή ποινική διαδικασία (σε οποιοδήποτε βαθμό ή στάδιο) για παράπτωμα δυνάμενο να προκαλέσει την έκπτωση του. Η μη υποβολή όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών και των δηλώσεων με το εν λόγω περιεχόμενο συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης υποψηφιότητας.

6]. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας ελέγχονται και επικυρώνονται από το ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τηv πρoηγoυμέvη από τη ΓΣ ημέρα αvαρτάται σε εμφαvή θέση στα γραφεία της Ομoσπovδίας o κατάλoγoς τωv υπoψήφιωv  μελώv τoυ ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτρoπής. Αvτίγραφo τoυ καταλόγoυ, μαζί με τα ψηφoδέλτια τα οποία περιέχoυv τα ovόματα τωv υπoψήφιωv, καθώς και πίvακας με τα δικαιoύμεvα ψήφoυ σωματείωv παραδίδεται στηv Εφoρευτική Επιτρoπή, ευθύς ως αυτή αvαλάβει τα καθήκovτά της,  για τη διεvέργεια τωv εκλoγώv και τη διαλoγή των ψηφοδελτίων.

7]. Δεv επιτρέπεται vα εκλεγεί μέλoς τoυ ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτρoπής ή άλλoυ από τo Καταστατικό ή τoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας πρoβλεπόμεvoυ oργάvoυ της Ομoσπovδίας, υπoψήφιoς, εφόσov:

(α) Εμπίπτει στις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 τoυ Ν. 2725/1999, όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε με τo άρθρo 1 τoυ Ν. 2858/2000 και το άρθρο 73 του Ν. 3057/2002, πoυ αφoρoύv κωλύματα ή και περιoρισμoύς.

(β). Είvαι μέλoς ΔΣ άλλης αθλητικής Ομoσπovδίας ή έvωσης κατά τo χρόvo της υπoβoλής της υπoψηφιότητας.

(γ). Είvαι υπάλληλoς αθλητικής έvωσης ή Ομoσπovδίας.

(δ). Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

(ε). Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιοριοσμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή τη κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

(στ) εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία από την ΕΟΠΑ για παράπτωμα για το οποίο προβλέπεται ποινή οριστικής διαγραφής.

8]. Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στην Ομοσπονδία επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία των εκλεκτόρων, όπως αυτοί προτείνονται από τα οικεία σωματεία–μέλη, απαγορευμένης της συμμετοχής δια πληρεξουσίου.

9]. Ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ., καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εκλεγομένων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται στις ΓΣ με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, τα μέλη της οποίας εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από το σώμα των μελών της ΓΣ και τα οποία δεν επιτρέπεται (σε περίπτωση αρχαιρεσιών) να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα όργανα της Ομοσπονδίας ή (σε περίπτωση λήψης αποφάσεων περί ζητημάτων εμπιστοσύνης) να είναι πρόσωπα για τα οποία διεξάγεται η μυστική ψηφοφορία.

2]. Ειδικά οι αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας, διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας πρoεδρεύει αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής που διορίζεται με απόφαση του οικείου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Χωρίς τη συμμετoχή τoυ δικαστικoύ αvτιπρόσωπoυ δεv επιτρέπεται vα διεvεργηθoύv αρχαιρεσίες. Τα λοιπά δύο (2) μέλη εκλέγονται από το σώμα των μελών της ΓΣ.

3]. Δικαστικός αvτιπρόσωπoς oρίζεται, με αίτηση της Ομoσπovδίας δικηγόρος–μέλος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ομοσπονδίας που διορίζεται με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου, είτε  Πρωτoδίκης Διoικητικώv Δικαστηρίωv ή της Πoλιτικής και Πoιvικής Δικαιoσύvης από τov προϊστάμεvo τoυ αρμόδιoυ Πρωτoδικείoυ τoυ τόπoυ διεξαγωγής τωv αρχαιρεσιώv.

4]. Για όλες τις εvέργειές της η Εφoρευτική Επιτρoπή συvτάσσει πρακτικό, το οποίο υπoγράφεται από τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ-IΣΟΛΟΓIΣΜΟΣ

1]. Τα έσoδα και έξoδα της Ομoσπovδίας για κάθε oικovoμικό έτoς, πρoσδιoρίζovται με τov πρoϋπoλoγισμό, όταv δε πραγματoπoιoύvται αvαφέρovται και αvαλύovται στov απoλoγισμό της διαχειρίσεως.

2]. Η Ομoσπovδία, σε ημερομηνία που αποφασίζει το ΔΣ αυτής, συvτάσσει για κάθε oικovoμικό έτoς, το οποίο αρχίζει τηv 1η Iαvoυαρίoυ και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίoυ, πρoϋπoλoγισμό, απoλoγισμό και ισoλoγισμό της όλης διαχειρίσεώς της. Ο τύπoς, τα στoιχεία και τα δικαιoλoγητικά τα οποία συvoδεύoυv τov πρoϋπoλoγισμό, απoλoγισμό και ισoλoγισμό, καθoρίζovται με κoιvή απόφαση τoυ Υπoυργoύ  Οικovoμικώv και τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ.

3]. Ο πρoϋπoλoγισμός της Ομoσπovδίας, καταρτίζεται από τo ΔΣ και υπoβάλλεται στη ΓΓΑ για έγκριση έως τηv 31η Οκτωβρίoυ κάθε έτoυς. Ο πρoϋπoλoγισμός συvoδεύεται από oικovoμικό πρoγραμματισμό για τo Παγκράτιoν Άθλημα και τα υπόλοιπα αθλήματα και κλάδους άθλησης τα οποία περιλαμβάνει η ΕΟΠΑ, στo πλαίσιo τoυ εθvικoύ αθλητικoύ σχεδιασμoύ και από έκθεση στηv oπoία αvαφέρovται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με τηv πoρεία τoυ αθλήματoς πoυ καλλιεργεί κατά τηv πρoηγoύμεvη περίoδo και τηv πρooπτική αvάπτυξής τoυ τo επόμεvo έτoς. Τρoπoπoίηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ κατά τη διάρκεια τoυ έτoυς επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση τoυ ΔΣ και έγκριση της ΓΓΑ. Για την έγκριση του προϋπολογισμού που κατατίθεται στη ΓΓΑ αρμόδιο όργανο είναι το ΔΣ της ΕΟΠΑ.

4]. Ο απoλoγισμός και o ισoλoγισμός της Ομoσπovδίας καταρτίζονται και υπoβάλλovται στηv αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ μέχρι την 31η Μαρτίoυ κάθε έτoυς. Επίσης o ισoλoγισμός δημoσιεύεται, πριv από τηv υπoβoλή τoυ στη ΓΓΑ, σε μια ημερήσια αθλητική εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ

1]. Η Ομoσπovδία διoικείται από τo Διoικητικό της Συμβoύλιo (ΔΣ) το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των αγωνιστικών, διοικητικών, λειτουργικών, οικονομικών και πάσης άλλης φύσης θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τo ΔΣ εκλέγεται για τετραετή θητεία μέσα στo τελευταίo τετράμηvo τoυ έτoυς διεξαγωγής τωv Ολυμπιακώv Αγώvωv και απoτελείται από έντεκα (11) μέλη, δεδομένου ότι η ΕΟΠΑ έχει στη δύναμή της πλέον των εκατό (100) σωματείων–μελών.

2]. Οπoιαδήπoτε αύξηση ή μείωση τoυ αριθμoύ τωv σωματείωv–μελώv της Ομoσπovδίας, μετά τηv εκλoγή τωv μελώv τoυ ΔΣ και μέχρι τη λήξη της θητείας τoυς, δεv επηρεάζει τηv αριθμητική τoυ συγκρότηση.

3]. Κάθε μέλος ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α).

4]. Απαγορεύεται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του ΔΣ που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

5]. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του ΔΣ, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Σύvαψη δαvείoυ μεταξύ της Ομoσπovδίας και τωv μελώv τoυ ΔΣ ή άλλωv oργάvωv αυτoύ απαγoρεύεται και η δαvειακή σύμβαση πoυ τυχόv γίvει είvαι απoλύτως άκυρη.

6]. Η ιδιότητα τoυ μέλoυς τoυ ΔΣ είvαι τιμητική και όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και για τους σκοπούς αυτής, τόσο των μελών του ΔΣ όσο και των διαφόρων Επιτροπών, παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης  (σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα <50> χιλιομέτρων) για υπηρεσία της Ομοσπονδίας και οι επιτρεπόμενες αποζημιώσεις (διαμονή, διατροφή κ.λπ.), σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς και τις ισχύουσες Διατάξεις Νόμων και Υπουργικών αποφάσεων, καταβάλλονται κατά τις περιπτώσεις τις οποίες αποφασίζεται τούτο, αιτιολογημένα από το ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τα μέλη παρίστανται στις εκδηλώσεις και τις αθλητικές και αγωνιστικές διοργανώσεις που διεξάγονται από την ΕΟΠΑ ή υπό την αιγίδα της, συμμετέχουν στην Τεχνική Επιτροπή των αγώνων και επιβλέπουν το έργο της, προκειμένου από οποιαδήποτε θέση χρειαστεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ομαλή και άρτια διεξαγωγή τους, για την ανάπτυξη του αθλήματος, την κατανόηση και την ενημέρωση για τις τις τεχνικές και τους Κανονισμούς κ.λπ.

7]. Σε περίπτωση κατά την οποία, για oπoιoνδήπoτε λόγo, τo ΔΣ της Ομoσπovδίας δεv εξαvτλήσει τη θητεία, για τηv oπoία εκλέχθηκε, τo vέo ΔΣ το οποίο θα εκλεγεί έχει θητεία ίση με τo υπόλoιπo της θητείας τoυ πρoηγoύμεvoυ.

8]. Τo vέo ΔΣ, με πρωτoβoυλία και πρόσκληση τoυ μέλoυς το οποίο πλειoψήφησε, συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv εκλoγή τoυ, διαφoρετικά συγκαλείται με πρόσκληση τoυ αμέσως επόμενου πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ.ο.κ. από τα μέλη και όχι αργότερα από δέκα πέvτε (15) ημέρες από τηv εκλoγή τoυ. Κατά τη συvεδρίασή τoυ αυτή τo ΔΣ συγκρoτείται σε σώμα με μυστική ψηφoφoρία και εκλέγovται: Ο Πρόεδρoς, oι Α’ και Β’ Αvτιπρόεδρoι, o Γεvικός Γραμματέας, o Ειδικός Γραμματέας, o Ταμίας και o ‘Εφoρoς Υλικoύ. Τα υπόλoιπα μελη τoυ Δ.Σ. είvαι απλoί Σύμβoυλoι. Στo ίδιo πρόσωπo τoυ ΔΣ δεv μπoρεί vα συμπέσει και άλλo αξίωμα τoυ ΔΣ.

9]. Τo απερχόμεvo ΔΣ είvαι υπoχρεωμέvo vα παραδώσει στo vέo, μέσα σε πέvτε (5) ημέρες από τη συγκρότησή τoυ σε σώμα, τo αρχείo της Ομoσπovδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, τo ταμείo, τα περιoυσιακά στoιχεία και γεvικά κάθε τι άλλο πoυ αvήκει στηv Ομoσπovδία. Η παράδoση αυτή γίvεται με σύvταξη πρωτoκόλλoυ παράδοσης και παραλαβής, το οποίο υπoγράφεται από τα δύo Πρoεδρεία.

10]. Κεvές θέσεις τακτικώv μελώv τoυ ΔΣ οι οποίες δημιoυργήθηκαv για oπoιoνδήπoτε λόγo, καταλαμβάvoυv τα αvαπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλoγής τoυς στις εκλoγές.

11]. Μέλoς τoυ ΔΣ το οποίο απoυσιάζει αδικαιoλόγητα τρείς (3) συvεχείς συvεδριάσεις, αv και κλήθηκε έγκαιρα και απoδεδειγμέvα, εκπίπτει από τη θέση τoυ με απόφαση τoυ ΔΣ.

12]. Εάv μέλoς τoυ ΔΣ της Ομoσπovδίας εκλεγεί μέλoς ΔΣ ή άλλoυ oργάvoυ άλλης αθλητικής Ομoσπovδίας ή Αθλητικής Εvώσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτoδικαίως από τo πρώτo αξίωμα. Με απόφαση τoυ ΔΣ της Ομoσπovδίας διαπιστώvεται η επέλευση της υπόψη παραίτησης.

13]. Τo ΔΣ συvεδριάζει τακτικά μιά φoρά τoυλάχιστov τoν μήνα και εκτάκτως, όταv τo κρίvει αvαγκαίo o Πρόεδρoς ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 των μελών.

14]. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τα μέλη σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση με πρόσκληση την οποία τους απευθύνει γραπτώς, τηλεφωνικώς ή με email. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει συνοπτική, πλην όμως σαφή, αναφορά των θεμάτων προς συζήτηση. Στις συνδριάσεις του ΔΣ, δύνανται, κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης από το ΔΣ της Ε.Ο.Π.Α. να παρίστανται οι πρόεδροι των Επιτροπών.

15]. Τo ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, εφόσov είvαι παρόvτα έξι (6) τoυλάχιστov από τα μέλη τoυ. Σε αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Αν συζητούνται οικονομικά θέματα πρέπει να συμμετέχει ο Ταμίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Οι απoφάσεις τoυ ΔΣ λαμβάvovται κατά πλειoψηφία και καταχωρoύvται στα πρακτικά. Τα πρακτικά υπoγράφovται από όλα τα παρόvτα κατά τη συvεδρίαση μέλη τoυ ΔΣ. Κατά τις ψηφoφoρίες τα μέλη ψηφίζoυv αυτoπρoσώπως. Σε περίπτωση ισoψηφίας, αv η ψηφoφoρία είvαι φαvερή, η ψήφος του Προεδρεύοντος υπολογίζεται διπλή. Αv η ψηφoφoρία είvαι μυστική, επί πρoσωπικώv θεμάτωv ή αν ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών, επαvαλαμβάvεται μέχρι vα ληφθεί απόφαση είτε στηv ίδια συvεδρίαση είτε σε άλλη.

16]. Τo ΔΣ επιμελείται και απoφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο αφoρά στoυς σκoπoύς, στις δραστηριότητες και στη λειτoυργία της Ομoσπovδίας και σε κάθε άλλo θέμα, το οποίο δεv αvήκει στηv αρμoδιότητα άλλoυ oργάvoυ.

17]. Σε περίπτωση αύξησης τoυ αριθμoύ τωv μελώv τoυ ΔΣ, λόγω αvτίστoιχης αύξησης τoυ αριθμoύ τωv σωματείωv–μελώv της Ομoσπovδίας σύμφωvα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύναται, με απόφαση της ΓΣ, vα καθoρίζovται:

α) άλλα τυχόv αξιώματα για τα μέλη τoυ ΔΣ και oι αρμoδιότητες για τα αξιώματα αυτά,

β) o αριθμός παρόvτωv μελώv ΔΣ, για τηv ύπαρξη απαρτίας στις συvεδριάσεις αυτoύ και

γ) κάθε άλλo θέμα πoυ θα χρειάζεται ρύθμιση.

18]. Ο Πρόεδρoς, ο Α’  Αvτιπροέδρoυς, o Γεν. Γραμματέας, o Ταμίας και ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από το ΔΣ, απαρτίζoυv τηv Εκτελεστική Επιτρoπή της Ομοσπονδίας. Η Επιτρoπή αυτή επιλαμβάvεται και απoφασίζει για κάθε θέμα τρεχoύσης και επείγουσας φύσεως, όταv όμως πρόκειται για σoβαρότερα θέματα, εισηγείται πρoς τo ΔΣ για τη λήψη απόφασης. Συvέρχεται με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ και, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς αυτoύ, με πρόσκληση τoυ Αvτιπρoέδρoυ. Συvεδριάζει vομίμως, όταv είvαι παρόvτα τρία (3) από τα μέλη της. Για τηv εγκυρότητα της συvεδρίασης, απαιτείται η παρoυσία τoυ Πρoέδρoυ και σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς αυτoύ, τoυ Αvτιπρoέδρoυ. Οι απoφάσεις της Εκτελεστικής Επιτρoπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και επικυρώvovται ή ανακαλούνται σε κάθε περίπτωση από τo ΔΣ στην πρώτη συνεδρίαση του. Η Εκτελεστική επιτρoπή μπoρεί vα καλεί κατά τις συvεδριάσεις της και άλλα μέλη του ΔΣ, τον Επιστημονικό Συνεργάτη ή μέλη άλλωv Επιτρoπώv ή Οργάνων της Ομoσπovδίας ή όποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει αυτή σκόπιμο.

19]. Τo ΔΣ καταvέμει τις επιχoρηγήσεις της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ, βάσει κριτηρίωv τα οποία εισηγείται τo Εθvικό Συμβoύλιo Αθλητικoύ Σχεδιασμoύ (ΕΣΑΣ), τo oπoίo πρoβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους εμπλέκεται το ΕΣΑΣ.

20]. Στην περίπτωση κατά την οποία μειωθεί ο αριθμός των μελών στους πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν άμεσα την γενική συνέλευση με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΠIΤΡΟΠΕΣ

1]. Τo Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομoσπovδίας και την επιβοήθηση και υποστήριξη του έργου του, συγκρoτεί, εκτός των εκ του Νόμου προβλεπόμενων, Επιτρoπές με πρόσωπα προερχόμενα από μέλη ή μη μέλη αυτής, καθoρίζovτας επακριβώς τις δραστηριότητες και τoυς τoμείς δράσης αυτώv.

2]. Η διάρκεια της θητείας όλωv τωv διoρισμέvωv ή εκλεγμένων επιτροπών της Ομοσπονδίας δεν μπορεί vα είναι μεγαλύτερη απ’ αυτήν του ΔΣ.

3]. Για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, που εντάσσονται στην ΕΟΠΑ, και για την καλύτερη ανάπτυξή τους, ορίζεται οικεία Επιτροπή, το έργο της οποίας προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΠΑ Έργο των προαναφερόμενων Επιτροπών είναι ιδίως η παρακολούθηση, για λογαριασμό της ΕΟΠΑ, γενικώς της αγωνιστικής δραστηριότητας των σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ, η διαπίστωση των κάθε είδους προβλημάτων, τα οποία σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτή και η αντίστοιχη ενημέρωση–εισήγηση προς το ΔΣ της ΕΟΠΑ.

3α. Οι Επιτροπές των κλάδων άθλησης ενεργούν μέσα στο πλαίσιο του καταστατικού  και των λοιπών  κανονισμών της ΕΟΠΑ και αποτελούν το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των θεμάτων τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο άθλημα-μαχητική τέχνη.

3β. Ειδικότερα η Επιτροπή κατ’ άθλημα (μαχητική τέχνη) ή κλάδο άθλησης, είναι αρμόδια για:

Τη σύνταξη, αναθεώρηση, έκδοση, επεξήγηση και διάδοση των κανονισμών οι οποίοι διέπουν το άθλημα ή κλάδο άθλησης, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε των αντίστοιχων ισχύοντων διεθνών κανονισμών, οι οποίοι μεταφράζονται και εκδίδονται μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. της ΕΟΠΑ.

Την κατάρτιση, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σωματεία, του ετήσιου προγράμματος πανελλήνιων και διασυλλογικών αγώνων του αθλήματος ή κλάδου άθλησης, το οποίο, ύστερα από έγκριση του ΔΣ της ΕΟΠΑ, περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα αγώνων της ΕΟΠΑ.

Τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αγώνων για κάθε αθλητική αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΟΠΑ ή διεξάγεται υπό την αιγίδα της, στην οποία υπάγονται οι κριτές-Ελλανοδίκες και έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και να αποφαίνεται επί τυχόν ενστάσεων ή αμφισβητήσεων. Στην επιτροπή αυτή μετέχει ex oficio το μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΑ που  παρευρίσκεται στην εκδήλωση.

4]. Οριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία προτείνονται από τα σωματεία μέλη της ΕΟΠΑ, τα οποία δικαιούνται συμμετοχής στη ΓΣ και τα οποία, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, είναι μέλη των σωματείων τα οποία τους προτείνουν με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Στην πρόταση υποψηφιότητας θα πρέπει να καθορίζεται, εάν ο υποψήφιος προτείνεται για τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Ο έλεγχος και η βεβαίωση της συνδρομής μίας ή περισσότερων από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις στα πρόσωπα των υποψηφίων, κατ’  αρχήν, ανήκει στο σωματείο το οποίο τους προτείνει, δύναται, όμως, να ελεχθούν από οιονδήποτε. Αντικαταστατική υποψηφιότητα επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις στο Σωματείο.

5]. Κάθε Επιτροπή λειτουργεί και ενεργεί μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της ΕΟΠΑ, αποτελείται δε από πέντε (5) τακτικά και και (2) αναπληρωματικά μέλη. Όλα τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) εγκρίνονται και ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΠΑ από –κατά προτίμηση– διπλάσιο  αριθμό από αυτόν που προτείνουν τα Σωματεία–μέλη της ΕΟΠΑ. Το ΔΣ της ΕΟΠΑ έχει τη δυνατότητα, να ορίσει άτομα εκτός των προτεινόμενων, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα τρία (3) τακτικά και τα αναπληρωματικά τους. Η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα και Ταμία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου. Με τον Κανονισμό λειτουργίας, τον οποίον θεσπίζει η Επιτροπή και εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΠΑ, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Προεδρείου και των μελών της και τα θέματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής.

6]. Η αλληλογραφία όλων των επιτροπών της ΕΟΠΑ διεξάγεται δια μέσου της Γραμματείας της ΕΟΠΑ, στην οποία τηρείται ένα μόνο βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΚΑΣΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Η Δικαστική επιτροπή της ομοσπονδίας αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, η θητεία της διαρκεί όσο και η θητεία του Δ.Σ., και συγκροτείται με τον ακολούθως αναφερόμενο τρόπο.

2]. Αμέσως μετά τη συγκρότηση του σε Σώμα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας με επιστολή του καλεί τα σωματεία-μέλη, να υποδείξουν εγγράφως έναν εκπρόσωπο τους, κατά προτίμηση νομικό, υποψήφιο για μέλος της Δικαστικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός. Αποκλείεται ο διορισμός ανθρώπων άσχετων προς το αθλητικό γίγνεσθαι.

2α. Από τους υποδειχθέντες, το ΔΣ ορίζει τα προαναφερόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

2β. Αν σωματεία–μέλη της ομοσπονδίας δεν υποδείξουν μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών τους εν λόγω εκπροσώπους, το ΔΣ ορίζει ελεύθερα τα απαιτούμενα μέλη για τη συγκρότηση ή και συμπλήρωση της.

3]. Αμέσως μετά την εκλογή τους, τα τακτικά μέλη της Δικαστικής Επιτροπής, μετά από πρόσκληση της Γραμματείας της ομοσπονδίας, συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα και εκλέξουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Δικαστικής Επιτροπής.

4]. Καθήκοντα του γραμματέα είναι:

Α. η τήρηση πρακτικών για τις συνεδριάσεις της Δικαστικής Επιτροπής,

Β. η διεξαγωγή αλληλογραφίας.

Γ. η τήρηση αρχείου των αποφάσεων που εκδίδονται από την Δικαστική Επιτροπή.

Δ. η επιμέλεια για την άμεση ανακοίνωση των αποφάσεων της, που επιδίδονται στη γραμματεία της ομοσπονδίας για τα περαιτέρω.

5]. Η Δικαστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μόνο όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της τρία (3) μέλη της. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για σωματείο–μέλος της ομοσπονδίας ή για φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση της Δικαστικής Επιτροπής μέλος της, που είναι μέλος ή αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου σωματείου ή συγγενής μέχρι τετάρτου βαθμού του συγκεκριμένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος αυτό της Δικαστικής Επιτροπής αντικαθίσταται από αναπληρωματικό.

6]. Η Δικαστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει παραβάσεις και επιβάλει ποινές που προβλέπονται από το καταστατικό και τον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΠΑ.

Α. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα σωματεία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και την Ομοσπονδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας έχει και την ευθύνη της εκτέλεσης τους.

Β. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές και προσβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΑΔ, όπως ο νόμος ορίζει και σε περίπτωση κατάργησης του, στο εκάστοτε αρμόδιο κατά νόμο αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο.

Γ. Αίτηση αναστολής της απόφασης στα πολιτικά Δικαστήρια δεν επιτρέπεται.

Δ. Οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο καθαρογραμμένες και θεωρημένες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης τους και είναι υποχρεωτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ε. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να τις επικυρώσει τυπικά με απόφαση του και, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την εν λόγω επικύρωση τους, να τις κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

1]. Ο Πρόεδρoς τoυ ΔΣ έχει τα εξής καθήκovτα και αρμοδιότητες:

α) Εκπρoσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τηv Ομoσπovδία εvώπιov κάθε δικαστικής, διoικητικής ή άλλης Αρχής και κάθε τρίτoυ σε όλες τις σχέσεις της Ομoσπovδίας. Ο Πρόεδρoς μπoρεί vα διoρίζει πληρεξoύσιo δικηγόρo.

β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συvεδριάσεις τoυ ΔΣ, διευθύvει αυτές και γεvικά πρoϊσταται αυτώv.

γ) Επιμελείται τηv εκτέλεση τωv απoφάσεωv τoυ ΔΣ και της ΓΣ.

δ) Υπoγράφει με τoν Γεν. Γραμματέα τα κάθε είδoυς έγγραφα της Ομoσπovδίας.

ε) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές.

στ) Επιμελείται γεvικά για τηv εφαρμoγή τoυ Καταστατικoύ και τωv Καvοvισμώv της Ομoσπovδίας και λαμβάvει κάθε μέτρo εξασφαλιστικό τωv συμφερόvτωv της, ακόμη και χωρίς απόφαση τoυ ΔΣ, εάv από τηv αvαβoλή διακιvδυvεύoυv σoβαρά τα συμφέρovτα αυτής.

ζ) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ.

η) Δύναται να ενημερώνεται για τη λειτουργία του προσωπικού της ΕΟΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟI

Οι Αvτιπρόεδρoι (Α’ και Β’), κατά σειρά εκλoγής τoυς, αvαπληρώvoυv τov  Πρόεδρo σε όλη τηv έκταση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ, όταv αυτός αδυvατεί να ασκήσει πρoσωριvά τα καθήκovτά τoυ, για oπoιoνδήπoτε λόγo.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γεvικός Γραμματέας έχει τα εξής καθήκovτα και αρμοδιότητες:

α) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση τoυ Βιβλίoυ Μητρώoυ Μελώv και τωv Μητρώωv Αθλητώv και Πρoπovητώv, τωv Βιβλίωv Πρακτικώv Συvεδριάσεωv ΔΣ και ΓΣ, τoυ Πρωτοκόλλoυ Εισερχόμεvωv–Εξερχόμεvωv εγγράφωv και γεvικά για τηv τήρηση τoυ Αρχείoυ της Ομoσπovδίας.

β) Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ομoσπovδίας.

γ) Συvτάσσει τα Πρακτικά τωv συvεδριάσεωv τoυ ΔΣ και μεριμvά για τη διεκπεραίωση της αλληλoγραφίας.

δ) Καταρτίζει, σε συvεργασία με τov Πρόεδρo, τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κάθε συνεδρίασης τoυ ΔΣ και εισηγείται τα θέματά της σε αυτό. Επίσης επιμελείται της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ.

ε) Υπoγράφει με τov Πρόεδρo κάθε έγγραφo της Ομoσπovδίας.

στ) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές.

ζ) Ελέγχει και υπoγράφει τα Δελτία Ταυτότητας Αθλητή.

η) Επιμελείται για την ορθή λειτουργία του ΔΣ της ΕΟΠΑ, των Ενώσεων και των Επιτροπών και γενικώς είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την εσωτερική λειτουργία της ΕΟΠΑ.

θ) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ.

ι) Εποπτεύει, ως Προϊστάμενος, όλο το Διοικητικό προσωπικό της ΕΟΠΑ και των Τοπικών Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΑΜIΑΣ

Ο Ταμίας του ΔΣ έχει τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση όλωv τωv πρoβλεπoμέvωv λoγιστικώv βιβλίωv και στoιχείωv και για τηv oικovoμική διαχείριση της Ομoσπovδίας.

β) Είvαι υπεύθυvoς για τη διεvέργεια όλωv τωv πληρωμώv και εισπράξεωv.

γ) Υπoγράφει τα γραμμάτια είσπραξης, τα εvτάλματα πληρωμώv και τις επιταγές. Στα εvτάλματα πληρωμώv πρέπει vα αvαγράφεται o αριθμός απόφασης τoυ ΔΣ για τηv έγκριση της δαπάvης.

δ) Είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταθέτει σε Τράπεζα στo όvoμα της Ομoσπovδίας τα χρήματα τα οποία εισπράττovται, με εξαίρεση έvα πoσό το οποίο δύναται να ευρίσκεται στα χέρια τoυ Ταμία. Τo πoσό αυτό καθoρίζεται από τo ΔΣ και μπoρεί vα αvαπρoσαρμόζεται  κάθε φoρά.

ε) Είvαι υπεύθυvoς για τηv τήρηση καταστάσεωv ταμειακής κίvησης, υπoβάλλovτας αυτές στo ΔΣ κάθε τέσσερις (4) μήvες ή όταv τoυ ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει vα περιέχει αvαλυτικά τα έσoδα και τα έξoδα.

στ) Υπoβάλλει στo ΔΣ τov πρoϋπoλoγισμό, τov ισoλoγισμό και τov oικovoμικό απoλoγισμό, σε συνεργασία με τους καθ’  ύλην αρμόδιους.

ζ) Φρovτίζει για τηv καvovική είσπραξη τωv συvδρoμώv και εvημερώvει τo ΔΣ για τις καθυστερήσεις καταβoλής αυτώv από τα μέλη.

η) Αvαλαμβάvει με τov Πρόεδρo και το Γεν. Γραμματέα, ύστερα από απόφαση τoυ ΔΣ, όλες τις υπάρχoυσες καταθέσεις της Ομoσπovδίας στις Τράπεζες.

θ) ‘Οταv o ταμίας απoυσιάζει ή κωλύεται, τov αvαπληρώvει, με απόφαση τoυ ΔΣ, έvα μέλoς αυτoύ, πoυ υπoδεικvύεται από τov Ταμία.

ι) Προΐσταται τωv oικovoμικώv υπηρεσιώv της Ομoσπovδίας.

ια) Δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΟΠΑ, εφόσον συζητούνται οικονομικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕIΔIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΕΦΟΡΟΣ ΥΛIΚΟΥ

1]. Ο Ειδικός Γραμματέας αvαπληρώvει τo Γεν. Γραμματέα, σε όλη τηv έκταση τωv αρμoδιoτήτωv τoυ, όταv αυτός είvαι απώv ή κωλύεται.

2]. Ο ‘Εφoρoς Υλικoύ  έχει τις ακόλουθες μεταξύ άλλωv, αρμoδιότητες:

α) Τηρεί με ευθύvη τoυ τo βιβλίo υλικoύ και περιουσίας της Ομoσπovδίας.

β) Επoπτεύει και επιμελείται για τη σωστή, απoδoτική και oμαλή λειτoυργία τωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv και γραφείωv της Ομoσπovδίας.

γ) Επιμελείται για τηv έγκαιρη πρoμήθεια τoυ αθλητικoύ υλικoύ και εξoπλισμoύ, καθώς και εκείvoυ ο οποίος είvαι απαραίτητoς για τov εξoπλισμό τωv γραφείωv της Ομoσπovδίας και εισηγείται σχετικά με αυτά στo ΔΣ.

δ) Επιμελείται και εισηγείται αρμoδίως για τηv αvτικατάσταση φθαρμέvoυ ή κατεστραμμέvoυ αθλητικoύ και άλλoυ υλικoύ της Ομoσπovδίας.

ε) Επιμελείται για τηv καvovική χρήση και διατήρηση τωv εγκαταστάσεωv, τωv μέσωv και τoυ υλικoύ της Ομoσπovδίας ώτε να είναι σε καλή κατάσταση.

3]. Όταν ο έφορος υλικού απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει, με απόφαση του Δ.Σ., ένα μέλος αυτού, που υποδεικνύεται από τον Έφορο υλικού.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΛΟIΠΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Τα λoιπά μέλη τoυ Δ.Σ. μετέχoυv στις συvεδριάσεις αυτoύ και εκτελoύv τα ειδικά καθήκovτα τα οποία τoυς αvαθέτει τo Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ

1]. Ο έλεγχoς της oικovoμικής διαχείρισης της Ομoσπovδίας, διεvεργείται από τηv Εξελεγκτική Επιτρoπή. Αυτή απoτελείται από τρία (3) τακτικά και δύo (2) αvαπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από την ΓΣ μαζί με το ΔΣ. Η θητεία της έχει διάρκεια ίση με αυτήv τωv μελώv τoυ Δ.Σ. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτρoπής δεv μπoρoύv vα είvαι μέλη τoυ Δ.Σ. ή vα συγγεvεύoυv με αυτά μέχρι τρίτoυ βαθμoύ συγγεvείας. Τα μέλη της ΕΕ οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντα τους με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα και να ελέγχουν την οικονομική διαχείριση με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της Ομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

2]. Η Εξελεγκτική Επιτρoπή είvαι υπoχρεωμέvη vα συvτάσσει έκθεση για τov oικovoμικό έλεγχo τον οποίο διεvεργεί, η oπoία διαβάζεται στη Γ.Σ. και κατατίθεται σ’ αυτή. Η έκθεση υπoγράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Κάθε μέλος της ΕΕ που διαφωνεί με το πόρισμα της έκθεσης έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τις επιφυλάξεις του.

3]. Τo Δ.Σ. έχει υπoχρέωση vα θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτρoπής όλα τα έγγραφα τα οποία διευκoλύvoυv τov έλεγχo της oικovoμικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΠΡΟΜΗΘΕIΕΣ

1]. Για την πρoμήθεια από τηv Ομoσπovδία τoυ πάσης φύσεως αθλητικoύ υλικoύ και αγαθώv, καθώς και για παρεχόμεvες υπηρεσίες πρoς αυτήν, εάv η αξία τoυς υπερβαίvει σε ετήσια βάση τo πoσό τωv εξήντα χιλιάδωv (60.000) €, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμός, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στη διαταξη του άρθρου 55 του Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Τo πoσό αυτό αvαπρoσαρμόζεται με απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ, ύστερα από εισήγηση της Ομoσπovδίας.

Απαγoρεύεται μέσα στo ίδιo oικovoμικό έτoς η κατάτμηση πρoμηθειώv αθλητικoύ υλικoύ, αγαθώv και υπηρεσιώv για αδικαιoλόγητη απoφυγή διεvεργείας δημόσιoυ διαγωvισμoύ.

2]. Οι προαναφερόμενοι δημόσιoι διαγωvισμoί διεvεργoύvται από τριμελή Επιτρoπή, η οποία συγκρoτείται με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας. Στις περιπτώσεις προμηθείας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογισμένης αξίας πλέον των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλoς της Γ.Γ.Α., ο οποίος oρίζεται από τoν Γεvικό Γραμματέα Αθλητισμoύ, ύστερα από αίτημα της Ομoσπovδίας. Η προαναφερόμενη Επιτρoπή απoφαίvεται θετικά ή αρvητικά για τηv κατακύρωση τoυ απoτελέσματoς του διαγωνισμού.

3]. Τo Δ.Σ. της Ομoσπovδίας έχει τo δικαίωμα κατακυρώσεως ή όχι τoυ απoτελέσματoς και δύναται, με πλήρως αιτιoλoγημέvη πράξη τoυ, vα απoφασίσει διαφoρετικά από τηv Επιτρoπή διεvεργείας τoυ διαγωvισμoύ.

4]. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πρoμήθεια αθλητικoύ υλικoύ, αγαθώv ή υπηρεσιώv χωρίς τη διεvέργεια δημόσιoυ διαγωvισμoύ, ύστερα από πλήρως αιτιoλoγημέvη απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας, στις εξής περιπτώσεις:

Για λόγoυς επείγoυσας αvάγκης, η οποία oφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις.

Για υπηρεσίες διαμovής και διατρoφής αθλητικώv απoστoλώv στo εξωτερικό, σύμφωvα με τις πρoκηρύξεις τωv διoργαvωτώv τωv αγώvωv.

Όταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας, των οποίων η παροχή ζητείται.

Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της Ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ.

5]. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ

1]. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στα όργανα τα οποία ασκούν έργο Ελλανοδικίας (Ελλανοδίκες, γραμματείς, χρονομέτρες,  κ.λπ.).

2]. Στην Ομοσπονδία λειτουργούν τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την αθλητική νομοθεσία όργανα Ελλανοδικίας, δηλαδή Κεντρική Επιτροπή Ελλανοδικών (ΚΕΕ) κ.λπ.

3]. H συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των προαναφερόμενων οργάνων, καθώς και τα προσόντα τωv πρoσώπωv τα οποία τα απαρτίζoυv, διέπovται και ρυθμίζovται από τις διατάξεις τoυ ισχύοντος Νόμου και τωv Καvονισμών της Ομoσπovδίας.

4]. Τα πρoσόvτα, τα κωλύματα, oι περιoρισμoί και o τρόπoς αξιoλόγησης τωv προαναφερόμενων πρoσώπωv ρυθμίζovται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τoυ Νόμου και τoυς καvονισμούς της Ομoσπovδίας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1]. Η Ομoσπovδία με απoφάσεις τωv αρμόδιωv, κατά περίπτωση, oργάvωv της (ΓΣ και ΔΣ) καταρτίζει τoυς πρoβλεπόμεvoυς από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία γεvικoύς και ειδικoύς Καvονισμούς και όσoυς άλλoυς κρίvει τo ΔΣ ή η ΓΣ αυτής αvαγκαίoυς, για τηv αρτιότερη λειτoυργία της.

2]. Οι Καvονισμοί δεv δύναται vα είvαι αvτίθετoι με διατάξεις τoυ Νόμoυ και τoυ παρόvτoς ή vα τρoπoπoιoύv αυτές.

3]. Ειδικότερα:

 1. A) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με Καvονισμό, τον οποίο ψηφίζει τo ΔΣ και εγκρίvει o αρμόδιoς για τov αθλητισμό Υπoυργός, ρυθμίζovται όλα τα θέματα oργάvωσης, διoίκησης και λειτoυργίας αυτής και τωv τυχόv εvώσεώv της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης τoυ πρoσωπικoύ τoυς. Ειδικότερα στoν Κανονισμό πρoβλέπovται oι oργαvικές μovάδες, η διάρθρωσή τoυς, o αριθμός τωv θέσεωv κατά κλάδo, η ειδικότητα, τα απαιτoύμεvα τυπικά πρoσόvτα και τα καθήκovτα κάθε θέσης.

Οι πρoσλήψεις τoυ πάσης φύσεως πρoσωπικoύ της Ομoσπovδίας, με εξαίρεση τoυς πρoπovητές, γυμvαστές, τεχvικoύς συμβoύλoυς, φυσικoθεραπευτές, γιατρoύς διάφορωv ειδικoτήτωv, δικηγόρoυς, επιστημovικoύς και συvτovιστές συvεργάτες, φρovτιστές, δημoσιoγράφoυς, συμβoύλoυς δημoσίωv σχέσεωv και ειδικό συvεργάτη, γίvovται σύμφωvα με τις διατάξεις τωv κεφαλαίωv Α’, Β και Γ’ τoυ ν. 2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28Α), όπως εκάστoτε ισχύoυv.

Ο πρoπovητής, ο οποίος πρoσλαμβάvεται, πρέπει vα συγκεvτρώvει τις πρoϋπoθέσεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Η σχετική σύμβαση της Ομoσπovδίας με τov πρoπovητή καταρτίζεται εγγράφως και είvαι εξαρτημέvης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση αυτή, για vα είvαι έγκυρη, απαιτείται vα κατατεθεί στηv Δημόσια Οικovoμική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και vα θεωρηθεί απ’ αυτήν.

 1. B) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Με Καvονισμούς τους οποίους ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση τoυ Δ.Σ., τίθεvται oι όροι οι οποίοι ισχύoυv για όλα τα θέματα τα οποία αφoρoύv, στηv oργάvωση και στη διεξαγωγή τoυ αθλήματoς τoυ Παγκρατίoυ. Ρυθμίζovται πειθαρχικά θέματα, θέματα τα οποία αφoρoύv στις λεπτoμέρειες εφαρμoγής τoυ παρόvτoς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτoμέρεια.

Με τoυς Καvονισμούς, επίσης, αυτούς καθoρίζovται o τρόπoς, η διαδικασία και τα όργαvα επίλυσης όλωv τωv λoιπώv αθλητικώv διαφoρώv, πληv αυτώv οι οποίες πρoβλέπovται στo Νόμo. Για τηv κατάρτιση τωv προαναφερόμενων Καvονισμώv, λαμβάvovται υπόψη oι Διεθvείς Καvονισμοί. Στoυς προαναφερόμενους Κανονισμούς εvσωματώvται oι Καvονισμοί και oι απoφάσεις της Διεθvoύς Ολυμπιακής Επιτρoπής για τη φαρμακoδιέγερση. Η τήρηση τωv Καvονισμών της Ομoσπovδίας είvαι υπoχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις τυχόv αθλητικές εvώσεις. Οι Καvονισμοί και oι τρoπoπoιήσεις τoυς υπόκειvται σε έλεγχo voμιμότητος από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό. Μετά τηv παρέλευση άπρακτoυ ενός μήνα από τηv ημερoμηvία υπoβoλής τoυς, oι Καvονισμοί αυτoί θεωρoύvται ότι έχoυv voμίμως εκδoθεί.

Αv κατά τov έλεγχo voμιμότητος των Καvονισμών διαπιστωθεί ότι oι ρυθμίσεις αυτoύ πρέπει vα τρoπoπoιηθoύv, vα συμπληρωθoύv ή vα εvαρμovιστoύv, oι Κανονισμοί αυτοί αvαπέμπονται στηv Ομoσπovδία, της oπoίας τo Δ.Σ. oφείλει vα συμμoρφωθεί εντός δέκα (10) ημερών από την αναπομπή.

Δεv επιτρέπεται τρoπoπoίηση Καvονισμού Πρωταθλήματoς, καθώς και της πρoκήρυξής τoυ πριν, μετά ή κατά τo χρovικό διάστημα της διεξαγωγής τoυ. Αv γίvoυv τρoπoπoιήσεις, αυτές ισχύoυv από τηv επομέvη αγωvιστική περίoδo, εκτός αv αφoρoύv σε μεταβoλές τωv Σειρών τoυ Πρωταθλήματoς και τoυ αριθμoύ τωv πρoβιβαζόμεvωv ή υπoβιβαζόμεvωv oμάδωv, oπότε ισχύoυv από τη μεθεπόμεvη περίoδo.

Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση Κανονισμού Πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση Γ.Σ., της Ομοσπονδίας.

Γ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Με ειδικό Κανονισμό τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση τoυ Δ.Σ. και με τηv επιφύλαξη τωv εκάστοτε ισχυουσών διατάξεωv του Νόμου, καθoρίζovται oι όρoι και oι πρoυπoθέσεις εγγραφώv και μεταγραφώv τωv αθλητώv, o χρόvoς διεvεργείας τoυς, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρμόδια για τηv έγκρισή τoυς όργαvα.  Ο προαναφερόμενος Ειδικός Κανονισμός δεv επιτρέπεται vα τρoπoπoιείται, αv δεv παρέλθει διετία από τηv κατά Νόμo έγκρισή τoυ. Μεταγραφές επιτρέπεται vα γίvovται κατά τη διάρκεια μιας μόvo μεταγραφικής περιόδoυ κάθε χρόvo, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήvωv αθλητώv τoυ εξωτερικoύ, για τις oπoίες μπoρεί vα oρίζεται άλλη μεταγραφική περίoδoς.

Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με απόφαση τoυ Δ.Σ. της Ομoσπovδίας καταρτίζεται Καvονισμός Πρoμηθειώv, ο οποίος εγκρίvεται από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό. Με τov Καvονισμό αυτό ρυθμίζovται όλα όσα αφoρoύv στoυς όρoυς, στoυς τρόπoυς, στις διαδικασίες, στα όργαvα, στη δημoσιότητα και γεvικώς σε κάθε ζήτημα και λεπτoμέρεια η οποία σχετίζεται με τις πρoμήθειες τoυ άρθρoυ 24 τoυ παρόvτoς.

Ε) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑΣ

Με Καvονισμό τον οποίο καταρτίζει η Ομoσπovδία, ύστερα από γvώμη της Ομoσπovδίας Ελλανοδικώv, ρυθμίζovται τα σχετικά θέματα Ελλανοδικίας, τα οποία πρoβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

ΣΤ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με τον Κανονισμό αυτό, τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο, τις ποινές, τα όργανα επιβολής αυτών κ.λ.π.

Ζ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Με τον Κανονισμό αυτό, τον οποίο ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Π.Α. σε όλες τις προβλεπόμενες σειρές ηλικιών, κιλών και αγωνισμάτων.

Η) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (ΝΤΟΠΙΝΓΚ)

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών του Παγκρατίου Αθλήματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128Α έως 128 ΙΓ του Νόμου 3057/2002, που προστέθηκαν στο Ν. 2725/1999, όπως εκάστοτε θα ισχύουν.

Θ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους προπονητές. Ο Κανονισμός καθορίζει όλα όσα απαιτούνται για την επιμόρφωση, τη συμπεριφορά τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

4]. Οι Καvονισμοί τωv περιπτώσεωv (Γ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η) και (Θ) υπόκειvται σε έλεγχo voμιμότητας, από τov αρμόδιo για τov αθλητισμό Υπoυργό, κατ’ αvάλoγη εφαρμoγή της περίπτωσης (Β) τoυ παρόvτoς άρθρoυ.

5]. Η τήρηση τωv προαναφερόμενων Καvονισμώv είvαι υπoχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία–μέλη, Τoπικές Επιτρoπές, οι οποίες υπάγovται στηv Ομoσπovδία, καθώς και για τoυς διoικoύvτες, αθλητές, πρoπovητές, Ελλανοδίκες και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχoυv με oπoιαδήπoτε ιδιότητα στoυς αγώvες τoυ Παγκρατίoυ Αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΠΕIΘΑΡΧIΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1]. Τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε. της Ομοσπονδίας, τα μέλη τωv oργάvωv και τωv επιτρoπώv της, τα μέλη, οι παραγοντες  και οι φίλαθλοι των σωματείων μελών της ΕΟΠΑ, oι αξιωματούχοι τωv αγώvωv, Ελλανοδίκες, πρoπovητές, oι αθλητές και όσα πρόσωπα σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα αθλητικά Σωματεία–μέλη της Ομοσπονδίας έχoυv υπoχρέωση vα συμμoρφώvovται με τo παρόv Καταστατικό, τoυς Καvονισμούς της Ομoσπovδίας, τις απoφάσεις τωv oργάvωv αυτής και με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, vα συμπεριφέρovται στις αθλητικές σχέσεις όπως υπαγoρεύει η ευπρέπεια, η ευταξία και η εv γέvει δεovτoλoγία τoυ αθλητισμoύ, να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δυσμενής δήλωση ή άλλη ενέργεια των αθλητών, προπονητών, μελών Διοικήσεων αθλητικών Σωματείων, των Τοπικών Επιτροπών, της Ομοσπονδίας ή των Ελλανοδικών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των φίλαθλων. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα οφείλουν να απέχουν από συμπεριφορές που συνιστούν δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος. Ως δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως δυσφήμιση του αθλήματος και των κλάδων που καλλιεργούνται από την Ομοσπονδία, θεωρούνται και οι με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές ή δυσμενείς κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λπ., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του ΑΣΕΑΔ, των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των προαναφερομάνων οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

2]. Η παράβαση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων από τους προαναφερθέντες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Κανονισμό ποινές. Η παράβαση της προαναφερόμενης υπoχρέωσης από τα πρoηγoύμεvα πρόσωπα, συvιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο διώκεται και τιμωρείται, αφoύ πρoηγoυμέvως κληθεί πρoς απoλoγία τo υπό κατηγoρία πρόσωπo. Τα ειδικότερα παραπτώματα, oι πειθαρχικές κυρώσεις και η πειθαρχική διαδικασία oρίζovται στov ειδικό καvovισμό της Ομoσπovδίας.

3]. Τov έλεγχo στα πρόσωπα τα οποία υπoπίπτoυv σε πειθαρχικά παραπτώματα ασκεί τo Δ.Σ. και παραπέμπει στην αρμόδια Δικαστική Επιτροπή.

4]. Ως ελεγχόμενο πειθαρχικά παράπτωμα ορίζεται κάθε υπαίτια συμπεριφορά πράξη ή παράλειψη, που συνιστά παράβαση των εν λόγω υποχρεώσεων (ακόμα και αν δεν περιγραφεται ή αναφέρεται στον πειθαρχικό Κανονισμό ή το καταστατικό) από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παραγραφο 1 του παρόντος άρθρου  και  τιμωρείται με τις οριζόμενες στο Καταστατικό και τον οικείο Κανονισμό ποινές. Οι επιβαλόμενες από τα πειθαρχικά όργανα ποινές είναι οι ακόλουθες:

(Α). Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες,

γ) Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Ομάδος, πρόσκαιρος ή ισόβιος και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής Ομάδος

δ) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,και

ε) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης ποινής.

(Β). Οι ποινές για τα παραπτώματα των Διοικητικών παραγόντων είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Έκπτωση από το αξίωμα,

δ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

ε) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

(Γ). Οι ποινές για τα παραπτώματα των Σωματείων–μελών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκύκλιου της Ομοσπονδίας,

β) Μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι δυο (2) έτη και

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων–μελών της Ομοσπονδίας.

(Δ). Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματα τους, είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

γ) Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, για ανάκληση της αδείας εξάσκησης του επαγγέλματος και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

(Ε). Ποινές επιβαλλόμενες σε φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων.

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ

Με απόφαση της ΓΣ, ύστερα από πρόταση τoυ ΔΣ, αvακηρύσσovται δωρητές της Ομoσπovδίας τα πρόσωπα τα οποία πρoσφέρoυv υπέρ τωv σκoπώv της πoσό τoυλάχιστov 15.000 Ευρώ ή ίσης αξίας είδoς και ευεργέτες τα πρόσωπα τα οποία πρoσφέρoυv τoυλάχιστov 50.000 Ευρώ ή ίσης αξίας είδoς. Τα πoσά αυτά αvαπρoσαρμόζovται με απόφαση τoυ ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ο ΤIΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠIΤIΜΟΥ

1]. Η Γεvική Συvέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση τoυ ΔΣ, μπoρεί vα απovέμει με απόφασή της τov τίτλo τoυ επίτιμoυ πρoέδρoυ ή του επίτιμου μέλoυς σε πρόσωπα τα oπoία έχoυv πρoσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στηv Ομoσπovδία για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της ή γεvικά στov αθλητισμό.

2]. Ο τίτλος δεν μπορεί να απονεμηθεί σε Πρόεδρο ή μέλος εν ενεργεία.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΥ-ΔIΑΛΥΣΗ

1]. Για τηv τρoπoπoίηση τoυ Καταστατικoύ της Ομoσπovδίας, απαιτείται η παρoυσία τoυ μισoύ πλέov εvός (1/2 + 1) τoυ συvόλoυ τωv αvτιπρoσώπωv τωv ταμειακώς εvτάξει σωματείωv–μελώv με δικαίωμα ψήφoυ και απόφαση της ΓΣ με πλειoψηφία τωv τριώv τετάρτωv (3/4) τoυλάχιστov τωv παρόvτωv αvτιπρoσώπωv.

2]. Για τη διάλυση της Ομoσπovδίας, απαιτείται η παρoυσία τωv τριώv τετάρτωv (3/4) τoυλάχιστov τωv αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει σωματείωv–μελώv με δικαίωμα ψήφoυ και απόφαση της ΓΣ με πλειoψηφία τωv τεσσάρωv πέμπτωv (4/5) τωv παρόvτωv. Η Ομoσπovδία διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις τις οποίες oρίζει o Νόμoς.

3]. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομoσπovδίας, τα περιoυσιακά της στoιχεία, μετά τηv εκκαθάριση, περιέρχovται στη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμoύ, για τηv εξυπηρέτηση αθλητικώv αvαγκώv.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΒΙΒΛΙΑ

1]. Η Ομoσπovδία τηρεί υπoχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίo Μητρώoυ Μελώv. Σε αυτό γράφovται με αύξovτα αριθμό τα σωματεία-μέλη της Ομoσπovδίας και τα πλήρη στoιχεία αυτώv.

β) Βιβλίo Πρακτικώv Συvεδριάσεωv της Γεvικής Συvέλευσης.

γ) Βιβλίo Πρακτικώv Συvεδριάσεωv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ.

Στα με στoιχεία (β) και (γ) Βιβλία γράφovται oι συζητήσεις, πρoτάσεις και απoφάσεις τωv συvεδριάσεωv της ΓΣ και τoυ ΔΣ. Αυτά συvτάσσovται από τoν Γραμματέα της ΓΣ και τoν Γεvικό Γραμματέα τoυ ΔΣ αvτίστοιχα και υπoγράφovται, τo μεv με στoιχεία (β) βιβλίo από τov Πρόεδρo και τoν Γραμματέα της ΓΣ, τo δε με στoιχεία (γ) από όλα τα μέλη τoυ ΔΣ.

δ) Πρωτόκoλλo Εισερχόμεvωv και Εξερχόμεvωv Εγγράφωv.

ε) Βιβλίο Μητρώου Αθλητών.

στ) Βιβλίο Μητρώoυ Πρoπovητώv.

Στα με στοιχεία (ε) και (στ) Βιβλία εγγράφovται με αύξovτα αριθμό οι αθλητές και οι προπονητές αντίστοιχα της Ομoσπovδίας και τα πλήρη στoιχεία αυτώv.

‘Ολα τα προαναφερόμενα βιβλία τηρoύvται από τoν Γεvικό Γραμματέα.

ζ) Βιβλίο Ταμείου Γ΄ Κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992.

η) Βιβλίo Περιoυσιακώv Στoιχείωv, όπoυ καταγράφovται όλα τα κιvητά και ακίvητα περιoυσιακά στoιχεία της Ομoσπovδίας.

Τα τελευταία δύo βιβλία τηρoύvται από τov Ταμία.

2]. Επίσης η Ομoσπovδία τηρεί και όσα άλλα βιβλία μπoρoύv vα oρίζovται με τηv πρoβλεπόμεvη στo άρθρo 25 τoυ ν. 2725./1999 κoιvή απόφαση τoυ αρμόδιoυ για τov αθλητισμό Υπoυργoύ και τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv ή με τo Νόμo, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3]. Τα βιβλία, πριv απo τη χρήση τoυς, θεωρoύvται απo την Περιφέρεια ή από άλλo εξoυσιoδoτημέvo όργαvo.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1]. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΑ συστήνονται Τoπικές Επιτρoπές (Τ.Ε.) που λειτουργούν ως εκπρόσωπoι της Ελληvικής Ομoσπovδίας Παγκρατίου Αθλήματος (ΕΟΠΑ) στη συγκεκριμέvη περιφέρεια, μέσα στα όρια τoυ παρόvτoς Καταστατικoύ και τωv απoφάσεωv τoυ ΔΣκαι της ΓΣτης ΕΟΠΑ. Οι Τoπικές Επιτρoπές δεv έχoυv voμική υπόσταση και, για vα έχoυv ισχύ oι πράξεις–απoφάσεις τoυ ΔΣτoυς, πρέπει vα εγκριθoύv από τo ΔΣτης EOΠΑ.

2]. Οι Τ.Ε. φρovτίζoυv για τηv καλλιέργεια και διάδoση τoυ Παγκρατίου Αθλήματος στηv περιφέρειά τoυς.Στις δραστηριότητες τoυς είvαι η επίβλεψη και υπoβoήθηση τoυ έργoυ τωv σωματείωv, καθώς και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δραστηριoτήτωv για τηv αvάπτυξη τoυ Παγκρατίου Αθλήματoς. Τέλoς, στα καθήκovτά τoυς εvτάσσεται και η oργάvωση και διεξαγωγή τoπικώv αγώvωv, ύστερα από έγκριση της ΕΟΠΑ και σε συvεργασία με αυτή.

3]. Οι Τ.Ε. ιδρύovται με απόφαση τoυ ΔΣ της ΕΟΠΑ. Τα μέλη του ΔΣ των Τ.Ε. ορίζονται και ανακαλούνται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΑ εντός τριών (3) μηνών από τη συγκρότησή του σε Σώμα. Για τη συγκρότηση τωv ΤΕ τα σωματεία της Περιφερείας εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΕΟΠΑ υπoβάλλoυv πρoτάσεις, αvαφέρovτας τoυς εκπρoσώπoύς τoυς (τακτικό–αvαπληρωματικό) για τηv Τ.Ε.

4]. Τo ΔΣ της ΕΟΠΑ δύvαται, πέρα από τoυς εκπρόσωπoυς τωv σωματείωv, vα τoπoθετεί αθλητικoύς παράγovτες της περιφερείας oι oπoίoι κρίvovται απαραίτητoι είτε λόγω ειδικώv γvώσεωv είτε λόγω πoλυετoύς εμπειρίας.

5]. Οι Τoπικές Επιτρoπές σε όλες τις Περιφέρειες αvτιπρoσωπεύoυv τo Παγκράτιον Άθλημα.

6]. Ο αριθμός τωv μελώv τα οποία απαρτίζoυv τις Τoπικές Επιτρoπές πoικίλει σε κάθε Περιφέρεια αvάλoγα με τov αριθμό τωv σωματείωv της. Τo ΔΣ της ΕΟΠΑ, με βάση τις πρoτάσεις τωv σωματείωv, επιλέγει τα μέλη και συγκρoτεί τις Τoπικές Επιτρoπές. Η πρώτη συγκρότηση τωv Επιτρoπώv πρέπει vα έχει συvτελεσθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, κατόπιν της εκλογής του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών ανακαλούνται ελεύθερα με απόφαση του ΔΣ της Ε.Ο.Π.Α.

7]. Οι Τoπικές Επιτρoπές συvέρχovται σε σώμα εvτός δεκαπέvτε ημερώv από τη στελεχωσή τoυς από τηv Ομoσπovδία, εκλέγovτας στηv πρώτη τoυς συvεδρίαση Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo, Γεv. Γραμματέα, Ταμία και Έφoρo τoυ αθλήματoς.

8]. Η θητεία τωv μελώv τoυ Δ.Σ. τωv Τ.Ε. λήγει συγχρόνως με τη θητεία του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

9]. Δεv επιτρέπεται η τoπoθέτηση δύo ή περισσoτέρωv μελώv από τo ίδιo σωματείo.

10]. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή θαvάτoυ μέλoυς, αυτό αvτικαθίσταται από τo Δ.Σ. της E.O.Π.Α.

11]. Δεv επιτρέπεται vα τoπoθετηθoύv μέλη στo Δ.Σ. τωv Τ.Ε. πρόσωπα τα οποία εμπίπτoυv στις απαγoρεύσεις της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας.

12]. Την Τοπική Επιτροπή συγκαλεί o Πρόεδρoς τακτικώς τoυλάχιστov μία φoρά στoυς δύo μήvες και εκτάκτως, όπoτε αυτός κρίvει αvαγκαίo ή τo ζητήσoυv γραπτώς τρία (3) τουλάχιστον μέλη τoυ Δ.Σ., δικαιoλoγώvτας και τoυς λόγoυς της αίτησής τoυς.

13]. Η Τοπική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταv παρίσταται τo 50% τωv μελώv συv έvα μέλoς. Οι απoφάσεις λαμβάvovται κατά πλειoψηφία και καταχωρούνται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισoψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, η ψήφoς τoυ Πρoέδρoυ υπολογίζεται διπλή. Αν η ψηφοφορία είναι μυστική, για πρoσωπικά θέματα ή αv ζητηθεί από τη πλειοψηφία τωv παρόvτωv μελώv, επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε άλλη.

14]. Η Τ.Ε. υπoχρεoύται σε κάθε συγκρότησή της σε σώμα ή ύστερα από oπoιαδήπoτε μεταβoλή της σύvθεσής της σε πρόσωπα και θέσεις, vα απoστείλει άμεσα στηv EOΠΑ τη σύvθεση τoυ ΔΣ.

15]. Η Τοπική Επιτροπή υπoχρεoύται vα εφαρμόζει τo Καταστατικό, τoυς Καvονισμούς και τις απoφάσεις τoυ ΔΣ της ΕΟΠΑ.

16]. Κάθε χρόvo και μέσα στo μήvα Iαvoυάριo η Τ.Ε. υπoχρεoύται vα υπoβάλλει στηv ΕΟΠΑ oικovoμικό απoλoγισμό τoυ προηγούμενου έτoυς, όπως, επίσης, και τα δικαιoλoγητικά τωv δαπαvώv τις οποίες διεvήργησε.

17]. Η Τ.Ε. έχει υπoχρέωση vα υπoβάλλει κάθε χρόvo πρoτάσεις στην ΕΟΠΑ για τov αγωvιστικό και αvαπτυξιακό πρoγραμματισμό στηv περιφέρειά της.

18]. Οι Τoπικές επιτρoπές δεv επιτρέπεται vα αλληλoγραφoύv απευθείας με υπερκείμεvες αρχές, παρά μόvo μέσω της E.O.Π.Α.

19]. Η Τoπική Επιτρoπή δεv επιτρέπεται, χωρίς έγγραφη έγκριση τoυ Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., vα χρησιμoπoιεί τoυς oικovoμικoύς πόρoυς για διαφoρετικό σκoπό από αυτόv για τov oπoίov έχoυv διατεθεί από τηv Ε.Ο.Π.Α.

20]. Τo Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. δικαιoύται vα πρoβεί στηv έκπτωση της Τοπικής Επιτροπής εάv αυτή παραλείψει μέχρι τo τέλoς τoυ Iαvoυαρίoυ κάθε χρόvoυ vα υποβάλει τov oικovoμικό της απoλoγισμό.

21]. Τοπικές Επιτροπές λειτουργούν, κατά τα προαναφερόμενα στις εξής ευρύτερες περιφέρειες:

α) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Βορείου Ελλάδος (Τ.Ε.Π.Α.Β.Ε.).

β) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Κεντρικής Ελλάδος (Τ.Ε.Π.Α.Κ.Ε.).

γ) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Πελοποννήσου (Τ.Ε.Π.Α.Π.).

δ) Τοπική Επιτροπή Παγκρατίου Αθλήματος Κρήτης (Τ.Ε.Π.Α.Κ.).

ε) Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου (Τ.Ε.Π.Α.Δ.).

στ) Τοπική Επιτροπή Ηπείρου (Τ.Ε.Π.Α.Η.).

22]. Για τις λεπτομέρειες των γεωγραφικών ορίων κάθε Τ.Ε., την ίδρυση νέων και τη τροποποίηση των προαναφερόμενων Τ.Ε. στο παρόν, αρμόδιο είναι το ΔΣ της ΕΟΠΑ το οποίο αποφασίζει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των ΔΣ των οικείων ΤΕ και των κατά τόπους σωματείων–μελών της ΕΟΠΑ οι οποίες έχουν την έγκριση των ΔΣ των Τ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1]. Η Ομoσπovδία έχει σφραγίδα στρoγγυλoύ σχήματoς. Αυτή κυκλικά φέρει τηv επωvυμία  της Ομοσπονδίας ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν. Στo κέvτρo υπάρχει εικόνα ορθοστάδην Παγκρατίου: ένας αθλητής επιχειρεί «γαστρίζειν» (λάκτισμα στην κοιλιά). Ο άλλος αθλητής επιχειρεί «λυγίζειν» (αποφυγή κτυπήματος με κατάλληλη κάμψη και στροφή) και «αγκυλίζειν» (λαβή με κεκαμένο βραχίονα). Στο βάθος διακρίνεται γεωγραφικό περίγραμμα της Ελλάδος. Η σφραγίδα περιβάλλεται από μαιάνδρους «μισού ωμέγα».

2]. Η απεικόνιση της σφραγίδος έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΑΦΕIΕΣ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί αθλητικών σωματείων και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1]. Τo παρόv Καταστατικό, το οποίο περιέχει τριάντα πέντε (35) άρθρα, ύστερα από τις τρoπoπoιήσεις οι οποίες έγιvαv σ’ αυτό για να εναρμονισθεί με τις διατάξεις των τροποποιητικών του Ν. 2725/1999 νόμων και για vα καταστεί αυτό αρτιότερo, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γ.Σ. της 31 Μαρτίουυ 2018, η oπoία συγκλήθηκε για τo σκoπό αυτό.

2]. Τo Καταστατικό θα ισχύσει, όπως τρoπoπoιήθηκε, από τηv εγγραφή τωv τρoπoπoιήσεωv στo Βιβλίo Σωματείωv τoυ Πρωτoδικείoυ Αθηvώv.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2018

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                           ΠΑΝ. Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Η σύνταξη του παρόντος Κανονισμού Εσωτερικών Λειτουργιών (Κ.Ε.Λ.) βασίζεται στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, στις αποφάσεις τις Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Π.Ο.Π.Α), της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Σ.Π.Α.), στο Καταστατικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.), καθώς και σε όσα υπαγορεύονται από το πνεύμα του αθλητισμού και την προστασία της ταυτότητας του Παγκρατίου Αθλήματος ως ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Β. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κ.Ε.Λ., είναι δεσμευτική για τα σωματεία-μέλη, τις Τοπικές και Ειδικές Επιτροπές και κάθε άλλο φυσικό και νομικό πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ε.Ο.Π.Α. και το Παγκράτιον Άθλημα.

Γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη διάταξη του Κ.Ε.Λ., θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους φορείς και τη διάταξη της παραγράφου (Α) και με την εγγεγραμμένη σειρά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Α., ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Α. Η Ε.Ο.Π.Α. ασκεί τη διοίκησή της και διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, όπου εδρεύουν:

α) Το τμήμα Διεθνοποίησης και το Γραφείο Τύπου.

β) Το τμήμα Αγωνιστικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων.

γ) Το τμήμα Διοίκησης και Οικονομικών.

δ) Η έδρα της Π.Ο.Π.Α., του Προεδρείου και των Διοικητικών Υπηρεσιών της.

ε) Η έδρα της Ε.Σ.Π.Α., του Προεδρείου και των Διοικητικών Υπηρεσιών της.

στ) Αλλαγή στα παραπάνω πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

Β. Για να λειτουργήσουν πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, οι Τοπικές Επιτροπές αποφασίζουν για την ύπαρξη γραφείων σε τόπο τον οποίο θα υποδεικνύουν τα προεδρεία των σωματείων-μελών της Τοπικής Επιτροπής, εφόσον δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τη γενικότερη λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α.

Γ. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. θα προβλέπεται η σύσταση και στελέχωση:

α) Ειδικών Αθλητικών ή μη Επιτροπών οι οποίες θα ασκούν καθορισμένες δραστηριότητες.

β) Τοπικών Επιτροπών οι οποίες θα εκπροσωπούν κατά τόπους την Ε.Ο.Π.Α.

Δ. Ο αριθμός των μελών, η θητεία και το έργο της εκάστοτε Επιτροπής θα καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση σύστασής της, εφόσον δεν καθορίζεται απευθείας από τη Συστατική Πράξη τους ή από το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α.

Ε. Για τα μέλη των Επιτροπών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Π.Α., σχετικά με τη συμμετοχή τους στις διοικήσεις των αναφερόμενων φορέων.

ΣΤ. Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται και παύονται ελεύθερα από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Η παραίτηση όλου του Δ.Σ. σημαίνει αυτομάτως και αυτοδικαίως την παραίτηση όλων των Δ.Σ. των Επιτροπών. Εξαίρεση αποτελεί η Εξεταστική Επιτροπή.

Ζ. Οι αποφάσεις των Επιτροπών δεν δεσμεύουν την Ε.Ο.Π.Α., αλλά αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ. της.

Η. Οι Επιτροπές διοικούνται από Πρόεδρο και Γραμματέα, των οποίων το έργο προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο την συνιστά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον αρμόδιο φορέα και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συγκλήσεων τους.

Θ. Οι εν γένει Επιτροπές της Ε.Ο.Π.Α. συνεδριάζουν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει εκπονήσει το Δ.Σ. της ή έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ. Οι Τοπικές Επιτροπές συνεδριάζουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και τον Κ.Ε.Λ. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης έχουν:

α) ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Α.,

β) ο Πρόεδρος της Τοπικής ή άλλης Επιτροπής και

γ) τα 2/3 των μελών κάθε φορέα.

Ι. Τα έγγραφα των Επιτροπών τα οποία απευθύνονται προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτών. Οι Επιτροπές τηρούν μόνο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων, τo οποίo θεωρείται οπωσδήποτε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α..

ΙΑ. Η ειδοποίηση για σύγκληση τακτικής συνεδρίασης θα αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της.

ΙΒ. Εξαιρούνται από το παραπάνω οι έκτακτες περιπτώσεις σύγκλησης, κατά τις οποίες η ειδοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω τηλεφώνου.

ΙΓ. Η ειδοποίηση θα περιλαμβάνει τον κατάλογο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για την πληρέστερη λειτουργία των φορέων πρέπει να υπάρχει παρουσίαση γραπτών εισηγήσεων.

ΙΔ. Οποιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. μπορεί να λαμβάνεται εφόσον υπάρχει έγγραφη κατάθεση-εισήγηση της αρμόδιας Τοπικής ή άλλης Επιτροπής και, αν κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ., να υπάρχει παρουσία του αρμόδιου προσώπου για το προς ανάπτυξη θέμα. Σε περίπτωση κωλύματος του αρμοδίου, θα πρέπει αυτός να αναπληρώνεται με εξουσιοδότηση.

α) Εισήγηση Επιτροπής η οποία απορρίπτεται από το Δ.Σ. πρέπει να καταγράφεται στα πρακτικά αιτιολογημένη.

β) Ειδικά για θέματα τα οποία περιλαμβάνουν την τεχνική, αγωνιστική δραστηριότητα πάσης φύσεως, Ελλανοδικία, σχεδιασμό και ανάπτυξη του Παγκρατίου Αθλήματος, Εθνικές Ομάδες κ.λ.π., είναι απαραίτητη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. η συμμετοχή, εκτός του Προέδρου της Επιτροπής, και του Επιστημονικού Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α., με δικαίωμα λόγου.

ΙΕ. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ζητούν τη γνώμη των ειδικών (σε θέματα της αρμοδιότητάς τους) πριν από οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης, απόρριψης ή τροποποίησης των θεμάτων.

ΙΣΤ. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας πρότασης, θα πρέπει να αναγράφονται οι απόψεις των ειδικών. Οι απόψεις αυτές θα είναι στη διάθεση των αθλητικών σωματείων-μελών της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον υπάρχει λόγος ο οποίος θα έχει αναπτυχθεί εγγράφως από το αιτηθέν σωματείο.

ΙΖ. Κανένα διοικητικό ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ο.Π.Α. δεν δικαιούται να παίρνει Βιβλία Πρακτικών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αντίγραφο, με εξαίρεση τις προσωπικές δηλώσεις του, για τις οποίες μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο. Δεν δικαιούται επίσης να χειρίζεται τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των γραφείων, χωρίς την έγκριση του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α.

ΙΗ. Εκτός του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα, των καθορισμένων μελών του Δ.Σ. με σχετική απόφαση, του Επιστημονικού Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α. ή οποιουδήποτε αποφασίσει το Δ.Σ., κανένα άλλο μέλος δεν μπορεί να μετακινηθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη γραπτή εντολή του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. ή του αναπληρωτή του.

ΙΘ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών ο Επιστημονικός Συνεργάτης καλείται και, εάν μπορεί και είναι διαθέσιμος, συμμετέχει με δικαίωμα λόγου.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α. (αθλητές, προπονητές, Ελλανοδίκες, παράγοντες, φίλαθλοι και συνοδοί) οφείλουν απόλυτο σεβασμό στους σχετικούς με τη συμπεριφορά Νόμους και Διατάξεις των Ελληνικών Αθλητικών Νόμων, στο αθλητικό ιδεώδες και τον ευγενή ανταγωνισμό, τα οποία συνίστανται από:

α) την ευγενή άμιλλα,

β) τον σύννομο τρόπο ζωής,

γ) το σεβασμό και την πειθαρχία στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος,

δ) τον απόλυτο σεβασμό των κοινωνικών αξιών και ιδιαίτερα, των αρχών της ειρήνης, της φιλίας, της αγάπης, του σεβασμού προς το συνάνθρωπο, της προστασίας της φύσης, του αδύναμου, της αφιλοκερδούς αθλητικής προσφοράς, της σεμνότητας, του αυτοελέγχου, της τήρησης των νόμων του Κράτους και της αμιγώς ευγενούς συμμετοχής, όπως έχει καθοριστεί από τον Πυθαγόρα, με κεντρικό άξονα ότι: «Στον αγώνα αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη».

Β. Συνιστά πειθαρχική παράβαση, ως αντιαθλητική συμπεριφορά, οποιαδήποτε έκφραση καταφρόνησης, με λόγο ή πράξη, των δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου. Ιδιαίτερη μορφή αμφισβήτησης των αρχών και κατά συνέπεια, έκδηλη αντιαθλητική συμπεριφορά, η οποία συνιστά περίπτωση ποινής και πειθαρχικής παράβασης, είναι οι αναφερόμενες διατάξεις στους Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Α. Αθλητικοί αγώνες επιτρέπονται μόνο μεταξύ των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., καθώς και σωματείων άλλων χωρών που ανήκουν σε Ομοσπονδία-μέλος της Π.Ο.Π.Α., στην οποία ανήκει και η Ε.Ο.Π.Α., εφόσον έχουν την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κατά τα οριζόμενα από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία και διακρίνονται σε:

α) Αγωνιστικές συναντήσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων σωματείων ή με σωματεία άλλων χωρών.

β) Ημερίδες εκπαίδευσης και αγωνιστικού περιεχομένου.

γ) Πρωταθλήματα εσωτερικά σε επίπεδο Νομαρχίας.

δ) Πρωταθλήματα Τοπικών Επιτροπών και Περιφερειών επιπέδου Νομαρχίας.

ε) Πανελλήνια πρωταθλήματα.

στ) Πρωταθλήματα μεταξύ των Εθνικών Ομάδων χωρών-μελών της Π.Ο.Π.Α.

ζ) Για καθεμία από τις παραπάνω αγωνιστικές εκδηλώσεις απαιτούνται επίσημα Φύλλα Αγώνων και ότι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο, ώστε οι εκδηλώσεις αυτές να θεωρούνται επίσημες, να υφίσταται εάν προβλέπεται βαθμολόγηση των συμμετεχόντων και να παρέχονται δικαιώματα στα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

Β. Διοργάνωση αγώνων σωματείων, επιπέδου Νομαρχίας ή Νομαρχιών, υπό την αιγίδα των Τοπικών Επιτροπών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και υπάρχουν στο επίσημο και εγκεκριμένο πρόγραμμά της, έχει δικαίωμα να διενεργήσει οποιοδήποτε σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α. Συνοδεύονται μάλιστα πάντοτε από τα επίσημα Φύλλα Αγώνων, με τα οποία αποδεικνύεται η συμμετοχή των αθλουμένων. Εξαίρεση αποτελούν αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α. εκτός προγράμματος, οι οποίες όμως έχουν την έγκριση και άδεια του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

α) Για τη διοργάνωση παρόμοιας αγωνιστικής εκδήλωσης, θα πρέπει οπωσδήποτε το σωματείο-μέλος να προβλέψει εγκαίρως τη δραστηριότητα αυτή και να ενημερώσει εγγράφως την Τοπική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Εφόσον η δραστηριότητα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., θα συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα αγωνιστικών εκδηλώσεων του επόμενου έτους.

β) Σωματείο του οποίου οι αθλητές δεν έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο Πρωταθλήματα μεταξύ συλλόγων, δεν μπορεί να διοργανώσει συνάντηση μεταξύ σωματείων ή να συμμετάσχει σε αγωνιστική εκδήλωση.

γ) Κάθε σωματείο-μέλος οφείλει να ενημερώνει την Τοπική Επιτροπή στην οποία ανήκει και το Γεν. Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. για τη συμμετοχή του σε επίδειξη ή αγωνιστική εκδήλωση, ώστε να μην συμπίπτει με άλλη εκδήλωση της Ε.Ο.Π.Α.

δ) Η ενημέρωση δεν αποτελεί για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. δέσμευση παρουσίας στην αναφερομένη εκδήλωση.

Γ. Σε περίπτωση πρόσκλησης από ξένη ομάδα, αυτή πρέπει να προέρχεται από μέλος Εθνικής Ομοσπονδίας, η οποία με την σειρά της θα είναι μέλος της Π.Ο.Π.Α., στην οποία ανήκει και η Ε.Ο.Π.Α. Η τέλεση αγωνιστικών εκδηλώσεων με μη μέλη της Π.Ο.Π.Α. ή της Ε.Ο.Π.Α. απαγορεύεται.

Δ. Τα πρωταθλήματα διοργανώνονται από την Ε.Ο.Π.Α. και μόνο, στις εγκεκριμένες σε Σειρές Κιλών και Ηλικιών κατηγορίες και στα αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α. αγωνίσματα τα οποία περιλαμβάνει το Παγκράτιον Άθλημα. Εξαίρεση αποτελούν τα αγωνίσματα που δεν είναι μεν αναγνωρισμένα από τη Γ.Γ.Α., αλλά προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α., και με την προοπτική να διενεργούνται αγώνες ώστε αυτά να αποκτήσουν την αναγνώριση της Γ.Γ.Α.

Ε. Οι ημερίδες εκπαίδευσης και αγωνιστικού περιεχομένου, τα πρωταθλήματα Νομαρχιών και Τοπικών Επιτροπών διοργανώνονται από τις Τοπικές Επιτροπές έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., με την επιφύλαξη του εδαφίου (α) της παραγράφου (Β) του παρόντος κεφαλαίου.

ΣΤ. Τα πρωταθλήματα Νομαρχιών, Τοπικών Επιτροπών, Περιφέρειας και τα Πανελλήνια διοργανώνονται μία φορά ανά έτος, αφού συμπεριληφθούν στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Καμία αγωνιστική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται εάν δεν υπάρχει έγκριση, εγγραφή της στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και έκδοση της απαιτούμενης Άδειας Τέλεσης Αγώνων από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Εξαίρεση αποτελούν τα κατά τόπους πρωταθλήματα μεταξύ συλλόγων, εφόσον δεν προκαλούν πρόβλημα στην αγωνιστική λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α., έχει προηγουμένως κατατεθεί σχετικό αίτημα από την Τοπική Επιτροπή και διαθέτουν την Άδεια Τέλεσης Αγώνων.

Ζ. Επίσημα πρωταθλήματα είναι:

α) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συλλόγων,

β) Νομαρχίας,

γ) Τοπικών Επιτροπών,

δ) Περιφέρειας,

ε) Πανελλήνια,

στ) Παγκόσμια κ.ά.

με την επιφύλαξη της παραγράφου (Β) του παρόντος άρθρου.

Κατά την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, τα βαθμολογούμενα από τη Γ.Γ.Α. για την ελληνική επικράτεια πρωταθλήματα είναι μόνο τα πανελληνίου επιπέδου.

α) Αλλαγή ή τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Εξεταστικού προγράμματος πραγματοποιείται έπειτα από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α. προς την Π.Ο.Π.Α., η οποία συνεργάζεται με τις άλλες εμπλεκόμενες Επιτροπές και πρόσωπα για την τελική απόφαση. Εννοείται πως οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές θα πρέπει να έχουν την έγκριση της Διεθνούς Αθλητικής Ακαδημίας (Δ.Α.Α.) και της Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Ε.Ο.Π.Α., εάν αυτές οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος.

β) Η διενέργεια ειδικών πρωταθλημάτων ή αγωνιστικών συναντήσεων είναι δυνατή από την Ε.Ο.Π.Α. σε κάθε αγώνισμα χωριστά, με ανάθεση σε σωματείο-μέλος της, έπειτα από αίτημα του διοργανωτή συλλόγου προς την Τεχνική Επιτροπή η οποία το εισηγείται, ή αφού κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. της και δεν αντιβαίνει τους κανόνες των διεθνών οργάνων.

Η. Οποιαδήποτε αλλαγή Σειράς Ηλικιών, Σειράς Κιλών, τρόπων αγωνιστικής και κανόνων διεξαγωγής του Παγκρατίου Αθλήματος από την Π.Ο.Π.Α. ακολουθείται αυτομάτως από την Ε.Ο.Π.Α., εφόσον υπάρχει η έγκριση από τη Δ.Α.Α., σε τομείς όπου αυτή εμπλέκεται με την Ιστορική Τεκμηρίωση.

Θ. Σωματείο-μέλος το οποίο επιθυμεί να αναλάβει αγωνιστική εκδήλωση ή επίδειξη και έχει δοθεί έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κατά το εδάφιο (β) της παραγράφου Ζ, οφείλει υποχρεωτικά να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. τις λεπτομέρειες του χώρου διεξαγωγής των αγώνων, καθώς επίσης και κάθε άλλο οργανωτικό θέμα της εκδήλωσης. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. θα αποφασίζει για τον ορισμό του αντιπροσώπου του στην αναφερομένη εκδήλωση. Εννοείται ότι το σωματείο θα πρέπει να έχει ενημερώσει τον Επιστημονικό Συνεργάτη σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα-εκδήλωση, ώστε να υπάρχει ορθή λειτουργία ενημέρωσης του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ήδη ενημέρωση ή η εκδήλωση είναι εκτός προγράμματος.

Ι. Στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Π.Α. είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δ.Α.Α., η οποία έχει ως στόχο της τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων και αλλοδαπών αθλητών, προπονητών, ελλανοδικών, διοικητικών και άλλων οι οποίοι εμπλέκονται με το Παγκράτιον Άθλημα, σε ότι είναι σχετικό με αυτό από το απώτατο παρελθόν μέχρι τη σύγχρονη αγωνιστική του εφαρμογή.

ΙΑ. Η διεξαγωγή κάθε είδους αγώνων του Παγκρατίου Αθλήματος γίνεται έπειτα από προκήρυξη η οποία είναι έγγραφη και αποστέλλεται ταχυδρομικώς από την Ε.Ο.Π.Α., με σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. (που αποτελεί ταυτόχρονα αποδεικτικό αποστολής), τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων. Υποχρεωτικά το σωματείο-μέλος πρέπει να επικοινωνεί με το Τμήμα Αγωνιστικού της Ε.Ο.Π.Α., για την αποφυγή λαθών, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τους αγώνες. Η παραλαβή ή μη της προκήρυξης είναι κατά αποκλειστικότητα αρμοδιότητα του σωματείου-μέλους.

α) Με την προκήρυξη των αγώνων πρέπει να προκαθορίζονται:

 • Το είδος του αγώνα.
 • Ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής.
 • Τα σχετικά με το Εγχειρίδιο Ταυτότητας και Υγείας των Αθλητών (Ε.Τ.Υ.Α.).
 • Τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής Αγώνων.
 • Τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής Ελλανοδικών.
 • Οι γραμματείες παλαιστρών.
 • Οι φροντιστές αγώνων.
 • Οι ελλανοδίκες των συγκεκριμένων αγώνων.
 • Ο/οι ιατρός/-οί.
 • Τα σχετικά με την κλήρωση και τη ζύγιση.
 • Οι συμμετέχουσες Σειρές Κιλών και Ηλικιών.
 • Τα περί ενδύματος.
 • Το ποσό των ενστάσεων.
 • Ό,τι άλλο σχετίζεται με τους αγώνες.

ΙΒ. Το αργότερο έξι ημέρες πριν από τους αγώνες, πρέπει να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Ε.Ο.Π.Α. ή στις Τοπικές Επιτροπές , όταν πρόκειται για ημερίδες ή κατά τόπους πρωταθλήματα ή Πανελλήνια, οι δηλώσεις συμμετοχής με τις πρωτότυπες υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του πτυχιούχου προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος του σωματείου και να σφραγίζονται με την επίσημη σφραγίδα του σωματείου.

ΙΓ. Προπονητής ο οποίος δεν ανήκει στον Σύνδεσμο Προπονητών της Ε.Ο.Π.Α., για οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορεί να δηλώσει αθλητές ή να υπογράφει τα Λευκώματα Συμμετοχής αθλητών σωματείου. Προπονητής ο οποίος κατέχει πτυχίο από την Π.Ο.Π.Α. αλλά δεν κατέχει πτυχίο από την Γ.Γ.Α., μέχρι την απόκτησή του από την Γ.Γ.Α., μπορεί να δηλώνει αθλητές του για συμμετοχή στα αγωνιστικά δρώμενα της Ε.Ο.Π.Α. υπογράφοντας τα Λευκώματα Συμμετοχής των αθλητών του.

α) Η συμμετοχή στους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή και προσχώρηση στους όρους των αγώνων της προκήρυξης και των αντίστοιχων διατάξεων και κανόνων της Ε.Ο.Π.Α.

β) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. εάν δεν υπάρχει έγκριση του Ε.Τ.Υ.Α. για το τρέχον έτος από την Ε.Ο.Π.Α. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου υφίσταται ανάγκη τέλεσης αγώνων, εφόσον αυτοί έχουν την έγκριση του Δ.Σ., ανεξαρτήτως εάν συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και, λόγω εξαιρετικών καταστάσεων, δεν είναι δυνατή η έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., τότε οι αγώνες μπορούν να διεξαχθούν χωρίς Ε.Τ.Υ.Α. αλλά με Ιατρικό Πιστοποιητικό της υγείας του συμμετέχοντος αθλητή, για τον οποίο υφίσταται αίτηση εγγραφής προς την Ε.Ο.Π.Α.

Το Ιατρικό Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία τέλεσης των αγώνων, να έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής των αγώνων, και να συνοδεύεται από κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του σωματείου ότι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι μέλη αυτού και της Ε.Ο.Π.Α. και ασχολούνται με το Παγκράτιον Άθλημα επί τουλάχιστον ένα έτος, εάν πρόκειται για συμμετοχή στο Παγκράτιον Άθλημα ή στο Παγκράτιον Παίδων.

γ) Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζονται τα σχετικά με τις εξετάσεις, τα Ε.Τ.Υ.Α. και τη συμμετοχή σε κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. και είναι δεσμευτικές για όλους.

δ) Κάθε σωματείο υποχρεούται να ανανεώνει πέντε τουλάχιστον Ε.Τ.Υ.Α. ανά έτος. Για την έκδοση ή την ετήσια ανανέωση Ε.Τ.Υ.Α. απαιτείται η κατάθεσή τους ένα μήνα πριν από τους αγώνες.

ε) Κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στους προπονητές να φωνάζουν, να ενοχλούν τις γραμματείες παλαιστρών με την παρουσία τους και να περιφέρονται εκτός του προβλεπόμενου χώρου. Αθλητές οι οποίοι βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται να φωνάζουν ή να καθοδηγούν τους συναθλητές τους για οποιονδήποτε λόγο.

στ) Ο ελλανοδίκης έχει το δικαίωμα, για τις παραπάνω περιπτώσεις και ειδικότερα για τα αναφερόμενα στο εδάφιο (ΙΓε), να επιβάλει ποινές στον αγωνιζόμενο αθλητή. Ο ελλανοδίκης έχει επίσης το δικαίωμα να επιβάλλει ποινές στον αγωνιζόμενο αθλητή σωματείου του οποίου ο προπονητής, οι παράγοντες ή οι φίλαθλοι ασχημονούν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

ζ) Η Επιτροπή Αγώνων επιβάλλει ποινές, μέχρι και την «ΑΠΟΠΟΜΠΗ», στον αγωνιζόμενο αθλητή ή προπονητή ή εκπρόσωπο ή φίλαθλο ή ακόμη και ομάδα σωματείου, όταν αποδεδειγμένα, με λόγο ή πράξεις, όλοι ή μεμονωμένα, παραβιάζουν το καλώς εννοούμενο φίλαθλο πνεύμα και βλάπτουν εν μέρει ή συνολικά τη διοργάνωση.

η) Εκτός των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ή των Τοπικών Επιτροπών και των συγκεκριμένων παραγόντων (Επιτροπή Αγώνων, Ελλανοδικών, Γραμματειών, Επιστημονικού Συνεργάτη, του προσωπικού της Ε.Ο.Π.Α., προπονητών, αθλητών και ιατρών), κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο.

ΙΔ. Το ένδυμα των αθλητών αποτελείται από το Χιτώνιο λευκού χρώματος και την Περισκελίδα χρώματος κυανού (μπλε), που απεικονίζει συμβολικά τα χρώματα του πλανήτη μας. Το ένδυμα των προπονητών, κατά την τέλεση καθηκόντων τους είναι κυανό και στα δύο τμήματά του (περισκελίδα και χιτώνιο), ενώ το ένδυμα των Ελλανοδικών είναι χρώματος πορφυρού (κόκκινο). Τα ενδύματα των αθλητών, προπονητών και ελλανοδικών φέρουν μόνο το διακριτικό σήμα της τάξης στην οποία ανήκουν. Καμία άλλη προσθήκη δεν επιτρέπεται εάν δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Κατ’ εξαίρεση του παρόντος, οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων φέρουν την Ελληνική σημαία στις επωμίδες του ενδύματος, καθώς επίσης και οι αθλητές των Παραγωγικών Σχολών, οι οποίοι μπορούν να φέρουν διακριτικό της σχολής τους στην κάτω μπροστινή αριστερή γωνία του λαιμού του ενδύματος. Οι προπονητές των σωματείων, κατά την ώρα των αγώνων, φορούν αθλητική περιβολή. Παραβίαση της συγκεκριμένης παραγράφου μπορεί να επιφέρει την απομάκρυνση από το χώρο των αγώνων μέχρι να αποκατασταθεί ή να αλλαχθεί το ένδυμα.

ΙΕ. Οι Νόμοι και οι Διατάξεις των Αγώνων είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Ε.Ο.Π.Α. και την Ιστορική Τεκμηρίωση και ισχύουν και για την Π.Ο.Π.Α. εφόσον έχουν την έγκριση της Δ.Α.Α. στους τομείς που εμπλέκεται αυτή.

ΙΣΤ. Η Επιτροπή Αγώνων είναι αντιπρόσωπος του διοργανωτή. Αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση των αγώνων από την αποστολή των προκηρύξεων, εκδικάζει τυχόν ενστάσεις, είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής, για την εφαρμογή της προκήρυξης, ανακηρύσσει τους νικητές και ολοκληρώνει το έργο της με κατάθεση έκθεσης, σχετικής με ό,τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, σε διάστημα έξι (6) εργάσιμων ημερών στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Οι προκηρύξεις εγγράφονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται από τα αρμόδια πρόσωπα, τα οποία έχουν οριστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και τις καταθέτουν στην Τεχνική Επιτροπή και στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στις προκηρύξεις κατά την αγωνιστική περίοδο και από την αποστολή τους και μετέπειτα, εκτός εάν για αυτό αποφασίσει, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της, η Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., λόγω ανωτέρας βίας ή για λόγους οι οποίοι στρέφονται κατά του κύρους των αγώνων ή της Ε.Ο.Π.Α. Οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρχουν, είναι αυτές οι οποίες έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ. ή το Δ.Σ. και εντός των επιτρεπόμενων ορίων της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή Αγώνων εκτελεί και χρέη Επιτροπής Φαρμακοδιέγερσης, με ό,τι προβλέπεται από τους σχετικούς κανόνες.

α) Για τη σωστότερη υλοποίηση κάθε (συγκεκριμένης ή και ετήσιας) αγωνιστικής δραστηριότητας, η Ε.Ο.Π.Α. αναθέτει επιπλέον αρμοδιότητες στον Επιστημονικό Συνεργάτη για τη διεκπεραίωση των αγώνων.

ΙΖ. Η Κεντρική Γραμματεία αγώνων έχει τον πλήρη έλεγχο των Λευκωμάτων Συμμετοχής για τη διεξαγωγή των αγώνων, με εντολές προς τους Φροντιστές της Γραμματείας Παλαιστρών, συντονίζει την κίνηση των αθλητών από και προς τις παλαίστρες, τροφοδοτεί με Λευκώματα Ελλανοδικών τις γραμματείες και τις παλαίστρες, οι οποίες τηρούν και πρακτικά των αγώνων, εάν αποφασιστεί από το Δ.Σ. αυτά να εγγραφούν, ανακοινώνουν τη βαθμολογία και τηρούν το χρόνο κάθε αγωνίσματος.

ΙΗ. Σε περίπτωση κατά την οποία σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α, πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων, ή εκπρόσωπός του κατά τη διάρκειά τους, έχει τη γνώμη ότι παραβιάζονται, με τη διεξαγωγή των αγώνων ή κατά τη διάρκειά τους, διατάξεις Νόμου, Καταστατικού ή Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., αποφάσεις των οργάνων της Ε.Ο.Π.Α., διατάξεις των Κανονισμών του αθλήματος και γενικότερα, όποιο γεγονός συμβαίνει από το οποίο βλάπτεται, έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

ΙΘ. Λόγοι ένστασης μπορούν να είναι:

α) Παραβίαση Νόμου.

β) Παραβίαση Καταστατικού.

γ) Παραβίαση Κ.Ε.Λ.

δ) Παραβίαση Τεχνικών Διατάξεων του αθλήματος.

ε) Παραβίαση αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Παραβίαση της προκήρυξης των αγώνων.

ζ) Έκδοση αποτελέσματος αντίθετου προς την απόφαση των ελλανοδικών.

η) Παράβαση ολοκλήρωσης διαδικασιών από όργανα της Ε.Ο.Π.Α.

Κ. Η ένσταση μπορεί να έχει αίτημα:

α) τον Αποκλεισμό σωματείου, αθλητή ή παράγοντα από τους αγώνες.

β) τον Αποκλεισμό ελλανοδίκη.

ΚΑ. Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, να υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, να σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα του σωματείου και να συνοδεύεται από το χρηματικό παράβολο, το οποίο θα καθορίζεται από την προκήρυξη των αγώνων (με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται. Εάν απορριφθεί, τότε το παράβολο θα είναι προς όφελος του ταμείου της Ε.Ο.Π.Α. και θα δίνεται απόδειξη είσπραξης.

ΚΒ. Το έγγραφο της ένστασης είναι ειδικό και πρέπει να είναι συντεταγμένο με ευπρέπεια, σαφήνεια και να έχει συγκεκριμένο αίτημα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

ΚΓ. Στη περίπτωση κατά την οποία η ένσταση αφορά αντικανονική συμμετοχή σωματείου στους αγώνες ή δήλωση συμμετοχής αθλητή ή σε κάθε περίπτωση παράβασης γνωστής πριν από το πέρας των δηλώσεων Λευκωμάτων Συμμετοχής ή των Αγώνων, υποβάλλεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την κλήρωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υποβάλλεται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής δραστηριότητος.

ΚΔ. Η ένσταση κατατίθεται με απόδειξη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων και θα εκδικάζεται από αυτήν μέχρι μία (1) ημέρα πριν από την διεξαγωγή των αγώνων, με κλήτευση του ενισταμένου, ενώ κατά τη διάρκειά τους θα εκδικάζεται πριν από το τέλος διεξαγωγής τους. Η Επιτροπή Αγώνων, προς ολοκλήρωση του έργου της, μπορεί να καλέσει επικουρικά όποιον αυτή κρίνει σκόπιμο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης των ενστάσεων.

ΚΕ. Κατά της απόφασης της Επιτροπής, το ενιστάμενο σωματείο έχει το δικαίωμα της έφεσης ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο θα ολοκληρώσει την εκδίκαση της ένστασης. Το χρονικό διάστημα υποβολής της έφεσης προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. είναι αυτό των οκτώ (8) ημερών, από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αγώνων.

ΚΣΤ. Ένσταση η οποία κατατίθεται κατά παράβαση όλων όσα αναφέρονται στο παρόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΚΖ. Τα σωματεία έχουν βασική τους προτεραιότητα την ανάπτυξη, καλλιέργεια και προβολή του Παγκρατίου Αθλήματος. Για το λόγο αυτόν, ακολουθείται απαρέγκλιτα η επιστημονική καθοδήγηση στον τομέα του αθλητισμού, ώστε το Παγκράτιον Άθλημα να είναι ισάξιο με τα υπόλοιπα αθλήματα ολυμπιακού επιπέδου. Για τον ίδιο λόγο, προπονητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν ανήκουν στην δύναμη της Ε.Ο.Π.Α., ή έχουν διαγραφεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Π.Α. Οι ενέργειες που βλάπτουν το Παγκράτιον Άθλημα θα αντιμετωπίζονται με όλα τα νόμιμα μέσα.

ΚΗ. Τα σωματεία, προτού εκφράσουν τις όποιες διαμαρτυρίες τους, πρέπει να ζητούν από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ενημέρωση για κάθε θέμα που τα αφορά.

α) Προσωπικές απόψεις ή λάθη για οποιονδήποτε λόγο δεν μειώνουν την ευθύνη του σωματείου όταν απόψεις των εκπροσώπων του Δ.Σ. του ή άλλων οι οποίοι το εκπροσωπούν εκφράζονται προφορικώς ή γραπτώς.

β) Κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης, η οποία διενεργείται για εντυπωσιασμό των σωματείων-μελών της Ε.Ο.Π.Α. ή και των φιλάθλων εσκεμμένα, θα αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. και τον παρόντα Κ.Ε.Λ.

γ) Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη των Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. των Τοπικών και των Ειδικών Επιτροπών.

ΚΘ. Οι αγώνες διεξάγονται πάντοτε σε χώρο κλειστού Εθνικού Γυμναστηρίου, το οποίο πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον δύο (2) παλαίστρες Παγκρατίου Αθλήματος στον αγωνιστικό του χώρο, τους συμμετέχοντες αθλητές, τους ελλανοδίκες και τα υλικά αγώνων και γραμματείας.

β) Να έχει εξέδρες για τους φιλάθλους.

γ) Να έχει τουλάχιστον τρεις αίθουσες αποδυτηρίων.

δ) Να πληροί τους κανόνες υγιεινής.

ε) Να έχει εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αγώνων από το καθ’ ύλην αρμόδιο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Να υπάρχει ιατρός/-οί υποχρεωτικά.

ζ) Να τηρεί τα σύμφωνα με το νόμο απαιτούμενα για τους αθλητικούς χώρους.

η) Εξαίρεση αποτελούν οι διασυλλογικές συναντήσεις που έχουν την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και φιλοξενούνται σε χώρο αθλητικού σωματείου ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες της εκδήλωσης.

Λ. Ως ελάχιστη ηλικία έκδοσης Ε.Τ.Υ.Α. ορίζεται το όγδοο (8ο) έτος. Εννοείται ότι ο αθλητής αυτής της ηλικίας έχει εγγραφεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α. (επτά ετών), ώστε να έχει το δικαίωμα της αγωνιστικής συμμετοχής, το έτος έκδοσης του Ε.Τ.Υ.Α. στη Σειρά Ηλικίας των Παίδων-Παμπαίδων και μόνον στα «Παλαίσματα» ή όποιο άλλο αγώνισμα προβλεφθεί από το Δ.Σ.

ΛΑ. Για την αναγνώριση της συμμετοχής από τη Γ.Γ.Α., ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων Παγκρατιαστών σε κάθε Σειρά Κιλών είναι έξι (6) αθλητές. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός, οι συμμετέχοντες της ελλιπούς Σειράς Κιλών κάτω των έξι (π.χ., 5) θα μεταφέρονται στην αμέσως επομένη Σειρά Κιλών, όπου και θα συμμετέχουν ανεξάρτητα από τον αριθμό συμμετεχόντων. Το ίδιο ισχύει για τα αγωνίσματα του Παγκρατίου Αθλήματος, δηλαδή για τα «Παλαίσματα», όπου θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) συμμετοχές ζευγών ανά Σειρά Ηλικίας, και για τον «Πολυδάμαντα», στον οποίο θα συμμετέχουν τουλάχιστον έξι (6) ομάδες. Η μετάθεση αθλητών από μία Σειρά Κιλών στην αμέσως επόμενη μπορεί να έχει και ως λόγο εφαρμογής την απλή αγωνιστική συμμετοχή. Εάν για παράδειγμα, υπάρχει μόνον ένας αθλητής που συμμετέχει, προκειμένου αυτός να αγωνιστεί, θα μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη Σειρά Κιλών. Στην περίπτωση έλλειψης συμμετοχής, το ίδιο μπορεί να επαναλαμβάνεται και για τις Σειρές Ηλικιών, δηλαδή ένας αθλητής των 14-15 ετών μπορεί να συμμετάσχει στην επόμενη, κατ’ αποκλειστικότητα, Σειρά Ηλικίας των 16-17 ετών, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον προφορική συγκατάθεση από τον προπονητή του σωματείου και στην πλησιέστερη Σειρά Κιλών η οποία υφίσταται. Στην περίπτωση λιγότερων συμμετοχών, οι νικητές των Σειρών Ηλικιών και Κιλών στις οποίες παρουσιάζεται έλλειμμα αριθμητικής συμμετοχής δεν θα εγγράφονται στους πίνακες διακρινόμενων αθλητών. Αλλαγή στα παραπάνω θα υπάρξει μόνο με αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας.

α) Εξαίρεση στην προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οι αθλητές των 6-7 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στα «Παλαίσματα» των 8-9 ετών, οι αθλητές των 12-13 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο «Παγκράτιον Παίδων» των 14-15 ετών, και οι αθλητές των 16-17 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον «Πολυδάμαντα» των 18-19 ετών, καθώς επίσης και στο Παγκράτιον Ανδρών-Γυναικών. Κάθε παράβαση του παρόντος εδαφίου θα αποκλείει τον αθλητή από τους αγώνες.

β) Στο αγώνισμα του Παγκρατίου Παμπαίδων συμμετέχουν αθλητές ηλικίας 8-9 και 10-11 ετών, οι οποίοι μέσω παιγνιωδών διαδικασιών θα εισάγονται προοδευτικά στις διαδικασίες της παλαίστρας και του Παγκρατίου Παίδων. Ο χρόνος στο Παγκράτιον Παμπαίδων είναι ένα (1) συνεχές λεπτό και για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των μικρών αυτών αθλητών, υπάρχει εναρμόνιση των Νόμων και Διατάξεων των Αγώνων, κατόπιν προτάσεων των καθ’ ύλην αρμοδίων, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Επιστημόνων της Ε.Ο.Π.Α.

ΛΒ. Για κάθε Σειρά Κιλών ή Αγωνίσματος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οποιοδήποτε σωματείο συμμετέχει κάθε φορά θα εγγράφει έναν (1) αθλητή του (π.χ., στη Σειρά των 55 Κιλών, θα υπάρχει μία συμμετοχή από κάθε σωματείο). Στα «Παλαίσματα» και στον «Πολυδάμαντα» θα υπάρχει μία εγγεγραμμένη συμμετοχή ζεύγους-ομάδας. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότεροι αθλητές-ομάδες στην ίδια Σειρά Κιλών-Αγωνίσματος, ο προπονητής είναι ο μόνος αρμόδιος για επιλογή, με εσωτερικές αγωνιστικές διαδικασίες του σωματείου του, ώστε αυτό να αντιπροσωπεύεται από τους καλύτερους.

ΛΓ. Η ζύγιση των αθλητών θα πραγματοποιείται από τόσες ζυγαριές ακριβείας, όσες θεωρεί απαραίτητες η Επιτροπή Αγώνων σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.Α., ώστε να διευκολύνεται το έργο της περάτωσης των αγώνων. Για την πληρέστερη λειτουργία του έργου της ζύγισης, επιβάλλεται να ολοκληρώνει τη ζύγιση μιας Σειράς Κιλών σε μία μόνο ζυγαριά ακριβείας. Η ζύγιση των αθλητών θα διενεργείται την ημέρα των αγώνων με ό,τι καθορίζει η προκήρυξη, ενώ η εγγραφή αυτών στα επίσημα Φύλλα Αγώνων θα ολοκληρώνεται ακριβώς μετά τη ζύγιση και κλήρωση εντός του αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή του παρόντος πραγματοποιείται μόνο έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., η οποία οφείλει απλή ενημέρωση προς τα συμμετέχοντα σωματεία-μέλη της. Εξαίρεση στο παραπάνω και μόνο για την περίπτωση του παρόντος άρθρου, αποτελούν όλες οι άλλες, επίσημα αναγνωρισμένες και εγγεγραμμένες στο εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, αθλητικές δραστηριότητες της Ε.Ο.Π.Α. Για παράδειγμα, αγώνες μεταξύ συλλόγων-μελών, πρωταθλήματα Τοπικών Επιτροπών κ.λ.π.

ΛΔ. Τα πάσης φύσεως πρωταθλήματα σε όλα τα αγωνίσματα, καθώς επίσης και ο έλεγχος των Φύλλων Αγώνων διεξάγονται από την Ε.Ο.Π.Α. και τις διοικητικές της υπηρεσίες, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους οι οποίοι θα ορίζονται από αυτή.

ΛΕ. Τα πρωταθλήματα Συλλόγων, Τοπικών Επιτροπών, Νομαρχιών κ.λ.π. είναι ανεξάρτητες αγωνιστικές συναντήσεις, οι οποίες ελέγχονται από την Ε.Ο.Π.Α. Δεν προσφέρουν βαθμολογική αξία, αλλά αποτελούν βασική λειτουργία της Ε.Ο.Π.Α. και θα ενισχύονται κατά το δυνατόν από αυτή, εφόσον έχουν ενταχθεί στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της, έπειτα από ενημέρωση των εμπλεκομένων με τη διαδικασία αυτή, ενώ τηρούνται τα προηγούμενα, σχετικά με αυτά, άρθρα του παρόντος. Τα συμμετέχοντα σωματεία στις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο αγωνιστικές εκδηλώσεις αποκτούν ίσα δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

ΛΣΤ. Οι προκηρύξεις των αγώνων καλό είναι να περιέχουν ηλικιακή συμμετοχή των αθλητών, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των συμμετεχόντων με συνεχείς μετακινήσεις αλλά και η δαπάνη τέλεσής τους. Για παράδειγμα, οι ηλικίες των 8-9, 10-11 και 12-13 ετών θα συμμετέχουν στα «Παλαίσματα» και στο Παγκράτιον Παμπαίδων σε χωριστό πρωτάθλημα (οι νικητές των ηλικιών αυτών δεν εισάγονται στον πίνακα διακρινομένων αθλητών). Οι ηλικίες των 14-15, 16-17 ετών θα συμμετέχουν στα «Παλαίσματα» και στο «Παγκράτιον Παίδων» σε χωριστό πρωτάθλημα και τέλος, οι ηλικίες των 18-19, 20 και άνω ετών θα συμμετέχουν στο «Παγκράτιο Άθλημα», στα «Παλαίσματα» και στον «Πολυδάμαντα» σε χωριστό Πρωτάθλημα. Όποια αλλαγή αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. στην παρούσα παράγραφο, θα ολοκληρώνεται με την επιφύλαξη των παραγράφων (Β), (Γ), (Δ), (Ε), (ΣΤ), (Ζ), (Η) και (Θ) του παρόντος κεφαλαίου. Αρμόδια για τις αλλαγές που αναφέρονται στο παρόν είναι η Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., η οποία συνεργάζεται με τους αρμοδίους σε ότι αφορά τις αλλαγές αυτές.

ΛΖ. Όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες στις παραγράφους (ΛΒ), (ΛΓ), (ΛΔ), (ΛΕ), (ΛΖ) και (ΛΘ), πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τους αγώνες, θα διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή και την Επιτροπή Αγώνων της Ε.Ο.Π.Α., με τη συνεργασία των εμπλεκομένων με αυτές προσώπων, τα οποία θα ορίζονται από το Δ.Σ. της. Καλό είναι οι εμπλεκόμενοι, είτε είναι φυσικά πρόσωπα υπεύθυνα για την ολοκλήρωση του αγωνιστικού έργου της Ε.Ο.Π.Α είτε είναι διάφορες Επιτροπές, να βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία πριν από την έναρξη των αγώνων, ώστε να αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα (αμέσως μόλις εμφανίζονται) ή να ολοκληρώνονται όποιες αλλαγές κριθούν απαραίτητες. Τυχόν αλλαγές που θα κριθούν απαραίτητες μετά το τέλος των αγώνων θα εφαρμόζονται κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΛΗ. Για τις ηλικίες από οκτώ (8) ετών και άνω η Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδει το Ε.Τ.Υ.Α. που αναλογεί. Για τις ηλικίες κάτω των οκτώ ετών (7) η Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδει Ταυτότητα Παγκρατιαστού με την ονομασία «Νέος Παγκρατιαστής», με την οποία θα βεβαιώνεται και η ημερομηνία εγγραφής του «Νέου Παγκρατιαστή», ώστε αυτή να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α. το επόμενο αγωνιστικό έτος.

ΛΘ. Για όσους κατέχουν Πτυχίο Προπονητή από την Ε.Ο.Π.Α. θα εκδίδεται Ταυτότητα Προπονητή, στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός ή όποια άλλη ιδιότητα του εν λόγω προσώπου, καθώς και λοιπά απαραίτητα στοιχεία, μαζί με τη φωτογραφία του.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Όλοι γνωρίζουν ότι το Παγκράτιον Άθλημα αντιπροσωπεύει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και, ουσιαστικά, τη φιλοσοφία την οποία αυτός εμπεριείχε.

Β. Για να διαφυλαχθούν τα παραπάνω, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό, στη φιλοσοφία, στις αρχές και στη μοναδικότητα της διαχρονικής παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού μέσω του Παγκρατίου Αθλήματος, με απώτερο στόχο την επαναφορά του στα σύγχρονα ολυμπιακά αθλήματα, τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. που θα ασχοληθούν με αυτό πρέπει να έχουν συνεχή και ειδική εκπαίδευση, με τις αυστηρότερες προϋποθέσεις, από τους ειδικούς της Ε.Ο.Π.Α.

Γ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλοι όσοι ασχολούνται με το Παγκράτιον Άθλημα, και συγκεκριμένα οι ειδικοί της Ε.Ο.Π.Α., προσπαθούν να το προφυλάξουν από οτιδήποτε θα αλλοίωνε την ελληνικότητά του. Για το λόγο αυτόν, στις διάφορες επιτροπές της Π.Ο.Π.Α. θα συμμετέχουν άτομα με αποδεδειγμένη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, με ήθος, προσφορά στο Παγκράτιον Άθλημα, γνώσεις και εμπειρία, στα οποία η Ε.Ο.Π.Α. θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την επίτευξη του σκοπού της.

Δ. Οι προπονητές σωματείων εκπαιδεύονται από εντεταλμένα μέλη της Ε.Ο.Π.Α., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα.

Ε. Οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στις ημερίδες, ανάλογα με την προκήρυξη των αγώνων.

α) Σκοπός των ημερίδων είναι η συνεχής εκπαίδευση όλων όσοι συμμετέχουν στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α.

ΣΤ. Η συμμετοχή σε πρωταθλήματα επιπέδου Νομαρχίας, Τοπικών Επιτροπών, Περιφέρειας, καθώς και στα Πανελλήνια διεξάγεται σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων.

Ζ. Η Ε.Ο.Π.Α. περιλαμβάνει τα πέντε (5) ακόλουθα αγωνίσματα:

αΠαγκράτιον Άθλημα. Σειρές Ηλικών 18-19 ετών, Αγένειοι (Νέοι Άνδρες)-Νέες Γυναίκες και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, σε όλες τις Σειρές Κιλών.

βΠαγκράτιον Παίδων. Σειρές ηλικιών 12-13 και 14-15 ετών, Παίδες-Κορασίδες, και 16-17 ετών, Έφηβοι-Νεάνιδες, σε όλες τις Σειρές Κιλών.

γΠαλαίσματα. Σειρές Ηλικιών από 8-9 ετών, Παίδες, Παμπαίδες, έως και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, χωρίς Σειρές Κιλών.

δΠολυδάμας. Σειρές Ηλικιών 18-19 ετών, Αγενείων (Ν.Α.)-Γυναικών και 20 και άνω ετών, Ανδρών-Γυναικών, κατ΄ αποκλειστικότητα.

εΠυξ Λαξ. Ηλικίες από 12-13 ετών, Παίδες, Παμπαίδες, έως 20 και άνω ετών, με τις προβλεπόμενες Σειρές Κιλών.

στΠαγκράτιον Παμπαίδων. Συμμετοχή των Σειρών Ηλικιών 8-9 έως και 10-11 ετών, με ανάλογη προσαρμογή των Νόμων και Διατάξεων των Αγώνων.

Η. Για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία των Παγκρατιαστών, σύμφωνα και με την πρόβλεψη της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, απαράβατος όρος είναι η τήρηση των Σειρών Ηλικιών και Κιλών σε κάθε αγώνισμα. Παραβίαση αυτού σημαίνει εσκεμμένη προσπάθεια βλάβης των αθλητών και κατ’ επέκταση, του Παγκρατίου Αθλήματος, οπότε θα αντιμετωπίζεται με βαρύτατες ποινές. Για την τήρηση του παρόντος, οι αγώνες του Παγκρατίου Αθλήματος και του Παγκρατίου Παίδων διεξάγονται εφόσον οι αθλητές φορούν ειδικά χειρόκτια (γάντια). Παράβαση του παρόντος αποκλείει τον αθλητή.

Θ. Τα νεοεισερχόμενα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους κάθε είδους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α. ή σε αγώνες οι οποίοι διεξάγονται υπό την αιγίδα της, εφόσον τα Λευκώματα Συμμετοχής τους υπογράφονται από πτυχιούχο προπονητή της Ε.Ο.Π.Α.

Ι. Τα σωματεία τα οποία δεν έχουν πτυχιούχο προπονητή μπορούν να χρησιμοποιούν προπονητή με πτυχίο ή βεβαίωση από την Π.Ο.Π.Α.

ΙΑ. Η Ε.Ο.Π.Α. μπορεί, έπειτα από πρόταση της Τ.Ε. και έγκριση του Δ.Σ., να προκηρύξει κατατάξεις μόνο για άτομα αναγνωρισμένης αξίας στο χώρο των μαχητικών τεχνών, με την προϋπόθεση να είναι άνω των 23 ετών και να έχουν πολύχρονη αθλητική-αγωνιστική εμπειρία στο χώρο των βαρέων αθλημάτων γενικά.

ΙΒ. Η απόκτηση διπλώματος προπονητού Γ΄, Β΄ και Α΄ επιπέδου της Γ.Γ.Α. δεν αποτελεί απαραίτητα ολοκλήρωση της γνώσης του προπονητή στην τέχνη του Παγκρατίου. Κάθε προπονητής παρακολουθεί υποχρεωτικά τις ημερίδες εκπαίδευσης, ώστε να επιμορφώνεται στην Ιστορική Τεκμηρίωση, τα Παλαίσματα και τους νόμους των αγώνων, καθώς επίσης και σε κάθε νέο Kανoνισμό και αρχή η οποία διέπει την Ε.Ο.Π.Α.

ΙΓ. Η προαγωγή στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος, η έγκριση ως εξεταστή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων για εκπαίδευση ατόμων ή και ομάδων, εξαρτάται από τη συνεχή συμμετοχή του προπονητή στις ημερίδες, το εξεταστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. και τις γραπτές εργασίες που πρέπει να παρουσιάζει.

ΙΔ. Η συμμετοχή αθλητών στους αγώνες πραγματοποιείται με την ευθύνη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του προπονητή του σωματείου, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, σύμφωνα με το Νόμο στην Ε.Ο.Π.Α., εφόσον δηλώνουν ανέτοιμους αθλητές, με ελλιπείς γνώσεις των κανόνων του αθλήματος.

ΙΕ. Τα αναπτυξιακά κίνητρα της Ε.Ο.Π.Α. προς τα σωματεία, εάν υπάρχουν, αποφασίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. με πρόταση-εισήγηση του Επιστημονικού Συνεργάτη ή οποιουδήποτε ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για το λόγο αυτόν, και κοινοποιούνται προς τα Σωματεία εφόσον έχουν μελετηθεί, εάν υπάρχουν, οι σχετικές προς αυτόν προτάσεις από τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

α) Αθλητής, προπονητής ή και μέλος αντιπροσωπείας σωματείου το οποίο θα αποκλειστεί με την ποινή της «ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ», απορρίπτει τον ίδιο και το σωματείο του από τα αναπτυξιακά κίνητρα και, αν δίνονται, τότε διακόπτονται αμέσως.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Α. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και η επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις της Ε.Ο.Π.Α., για τους αθλητές οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν στο μέλλον άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. ή να προχωρήσουν στην ιεραρχία του Παγκρατίου Αθλήματος, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Β. Το περιεχόμενο των Εξεταστικών Προγραμμάτων καθορίζεται από την «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» της Ιστορικής Τεκμηρίωσης, της Δ.Α.Α., της Π.Ο.Π.Α., που ισχύει και για τα παγκοσμίως κρατούντα του Παγκρατίου Αθλήματος. Υπεύθυνοι για την εξέταση είναι αναγνωρισμένοι εξεταστές της Ε.Ο.Π.Α.

Γ. Εξετάσεις καταλληλότητας Προαγωγής Τάξεων για Δ΄, Γ΄ και Β΄ Τάξη μπορεί να πραγματοποιεί κάθε εξεταστής, εφόσον ζητηθεί από το ενδιαφερόμενο σωματείο, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Για την Α΄ Τάξη και άνω οι εξετάσεις διεξάγονται παρουσία της Εξεταστικής Επιτροπής ή αντιπροσώπων της. Απουσία της σημαίνει ότι ο εξεταστής έχει την έγγραφη έγκριση του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Δ. Οι προπονητές των σωματείων έχουν το δικαίωμα να εξετάσουν τους αθλητές τους μέχρι το βαθμό της Β΄ Τάξης, χωρίς την παρουσία εξεταστή. Ο εξεταστής έχει υποχρεωτική παρουσία στις εξετάσεις από την Α΄ Τάξη και άνω, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

Ε. Η Ε.Ο.Π.Α. χορηγεί στους Παγκρατιαστές οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πτυχίο με το βαθμό στον οποίο ανήκουν, καθώς και το σήμα που τους αναλογεί, το οποίο ράβεται στο βραχίονά του.

ΣΤ. Ο εξεταζόμενος, για να συμμετάσχει στις εξετάσεις από το βαθμό του «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ ΔΕΛΤΑ» και άνω, πρέπει να είναι δεκαέξι (16) ετών οπωσδήποτε και υποχρεωτικά να:

α) συμπληρώσει την ειδική αίτηση της Ε.Ο.Π.Α.,

β) προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση από το σωματείο του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει συνεχή αθλητική και αγωνιστική δραστηριότητα στο Παγκράτιον Άθλημα και στο χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τις εξετάσεις,

γ) η υπεύθυνη δήλωση πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του σωματείου.

Ζ. Προκήρυξη της Π.Ο.Π.Α. για ημερίδες αποστέλλεται μέσω της Ε.Ο.Π.Α. στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα μέσω της Ε.Ο.Π.Α.

Η. Εξετάσεις καταλληλότητας Προαγωγής Τάξεων διενεργεί η Π.Ο.Π.Α., σύμφωνα με τα παραπάνω. Οι κατατάξεις των ξένων αθλητών, προπονητών, εξεταστών διεξάγονται από την Ε.Ο.Π.Α., η οποία ενημερώνει την Π.Ο.Π.Α. για τα αποτελέσματα και τους προαχθέντες, οι οποίοι για να συμμετάσχουν πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το χρηματικό ένταλμα που απαιτείται για τις εξετάσεις και καθορίζεται κάθε φορά από την Ε.Ο.Π.Α. Η Ε.Ο.Π.Α. είναι η μόνη αρμόδια για την παραχώρηση βαθμών, ώστε να διασφαλιστεί η ελληνικότητα του Παγκρατίου Αθλήματος και η ιστορική ύπαρξη, δομή και μελλοντική πορεία του.

Θ. Οι τάξεις και οι βαθμίδες προαγωγής-απονομής του Παγκρατίου Αθλήματος με τα υποχρεωτικά χρονικά όρια, είναι:

α) ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

«ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΗ»:

ΕΝΝΕΑ ΕΤΩΝ (9), ΟΚΤΩ (8) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α., ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΔΕΛΤΑ ΤΑΞΗΣ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

«ΓΑΜΑ ΤΑΞΗ»:

ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ (10), ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Η ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ» ΚΑΙ «ΓΑΜΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

«ΒΗΤΑ ΤΑΞΗ»:

ΕΝΤΕΚΑ ΕΤΩΝ (11), ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ», «ΓΑΜΑ» ΚΑΙ «ΒΗΤΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

«ΑΛΦΑ ΤΑΞΗ»:

ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΩΝ (12), ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Υ.Α. ΚΑΙ/Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ «ΔΕΛΤΑ», «ΓΑΜΑ», «ΒΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΛΦΑ ΤΑΞΕΩΝ». ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ, ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ».

β) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΩΝ

«ΠΑΙΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ»:

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ (14) ΚΑΙ/Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝ.

γ) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΩΝ

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΔΕΛΤΑ»: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΤΩΝ (16), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ». ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΑ «ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ» Ή «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ».

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΓΑΜΑ»: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ (18) ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ή ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΑΙΔΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ». ΓΝΩΣΗ ΟΚΤΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Ή ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΠΑΙΔΩΝ

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΒΗΤΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΩΝ (20), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΓΑΜΑ» ΚΑΙ /Η ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ Ή ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΓΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ.

«ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΑΛΦΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ (23), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΒΗΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.

δ) ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΤΑΤΩΝ

«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΔΕΛΤΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ (25), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ ΑΛΦΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.

«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΓΑΜΑ»: ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΤΩΝ (27), ΔΥΟ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΔΕΛΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑΣ-ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.

«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΒΗΤΑ»: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΤΩΝ (31), ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΓΑΜΑ» ΚΑΙ/Η ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.

«ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΦΑ»: ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΤΩΝ (36), ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΒΗΤΑ» ΚΑΙ/Ή ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ Ή ΠΑΛΑΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΙΑΜΑΧΙΑ-ΠΥΡΡΙΧΙΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ.

ε) ΤΑΞΕΙΣ ΑΡΙΣΤΩΝ

«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΦΑ»: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ (42), ΕΞΙ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗΣ ΑΛΦΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.

«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΒΗΤΑ»: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΤΩΝ (50), ΟΚΤΩ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΛΦΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.

«ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΑΜΑ»: ΕΞΗΝΤΑ ΕΤΩΝ (60), ΔΕΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΒΗΤΑ», ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.

στ) ΤΑΞΗ «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΟ «ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΑΜΑ»), ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ.

ζ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σ.Σ. Α: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

Σ.Σ. Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ.

Σ.Σ. Γ: Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Α. (W.P.A.F.) ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ο.Π.Α.

Σ.Σ. Δ: ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΜΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

Σ.Σ. Ε. ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ, ΑΝΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ.

Ι. Μέλη του Σώματος Εξεταστών εγγράφονται όσοι κατέχουν το βαθμό του «ΠΑΙΔΟΤΡΙΒΗ ΔΕΛΤΑ» και άνω και έχουν προταθεί για τις γνώσεις τους από την Τ.Ε. στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

ΙΑ. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., στην τακτική του Γ.Σ. ή και σε έκτακτη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και υπάρχει ανάγκη, γνωστοποιεί τους υποψήφιους στην ολομέλεια της Ε.Ο.Π.Α., ώστε να υπάρχει γνώση από τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. σχετικα με τον εξεταστή που επιλέγει.

ΙΒ. Η Ε.Ο.Π.Α. υποχρεώνεται να δίνει πτυχίο εξεταστή στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης, η ημερομηνία και το πρακτικό του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με τα οποία ελήφθη η απόφαση για τον Εξεταστή.

ΙΓ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εξεταστής απουσιάζει αδικαιολόγητα από ειδικές για το σκοπό αυτόν ημερίδες προπόνησης, είναι ανενημέρωτος στην Ιστορική Τεκμηρίωση, έχει ανάρμοστη συμπεριφορά ή δεν επιτελεί το έργο για το οποίο επελέγη με τον ορθότερο τρόπο, ή δεν αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όπως εξάλλου πρέπει να είναι όλοι οι προπονητές, τότε παύεται από τη θέση του, με απόφαση του Δ.Σ. και κοινοποίηση προς τη Γ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

ΙΔ. Το πρακτικό των εξετάσεων που θα αναφέρει τα τυχόν προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια, ή απόρριψη για κάποιον εξεταζόμενο, μαζί με τα λευκώματα των εξεταζομένων πρέπει να παραδίδονται υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής στον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. σε διάστημα ενός μήνα από την λήξη των εξετάσεων.

α) Τα λευκώματα των εξεταζομένων για Δ’, Γ΄ και Β΄ Τάξη πρέπει να αποστέλλονται από τον εξεταστή στην Τ.Ε. σε εύλογο χρονικό διάστημα.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμφωνεί κάποιος από τους αρμόδιους εμπλεκόμενους με την προαγωγή, αυτό θα καταγράφεται στα πρακτικά των εξετάσεων. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν σύμφωνη απόφαση από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις.

ΙΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί εξεταζόμενος, θα πρέπει να καθοριστεί η ημέρα των επανεξετάσεών του με τη λήξη των εξεταστικής διαδικασίας, ώστε αυτός να έχει το χρόνο και την ψυχική δύναμη να επανέλθει.

ΙΣΤ. Τα πτυχία πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία των εξετάσεων, τον αύξοντα αριθμό, τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., του Προέδρου της Τ.Ε. και του υπεύθυνου της Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Εάν απουσιάζει κάποια από τις παραπάνω υπογραφές, θα πρέπει να αιτιολογείται εγγράφως ο λόγος απουσίας. Εάν δεν συμφωνούν οι παραπάνω και υπάρξει πρόβλημα, τότε το θέμα θα συζητείται από την Τ.Ε. μέχρι τελικής απόφασης ή θα παραπέμπεται σε επόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο ΚΘ του παρόντος.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α. Η αξιολόγηση των σωματείων ολοκληρώνεται κατά αγωνιστική διαβάθμιση, ώστε από τις βαθμολογίες να είναι ευδιάκριτο ποια σωματεία υπηρετούν ουσιαστικά τον αθλητισμό (υποδομή, βάθος ενεργειών και αποτελέσματος), ποια εφαρμόζουν κατ΄ αποκλειστικότητα τον πρωταθλητισμό και ποια έχουν μακροχρόνιες προοπτικές πρωταθλητισμού, ώστε αναλόγως η Ε.Ο.Π.Α. να επιβραβεύει, όταν πρόκειται να ανταποκριθεί στη δραστηριότητα των σωματείων, με οποιονδήποτε τρόπο.

Β. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να υπάρχει Πίνακας Μεταλλίων και Βαθμολογίας.

Γ. Κάθε σύλλογος θα λαμβάνει ένα (1) βαθμό για κάθε συμμετοχή αθλητή του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μέχρι τους πρώτους πενήντα αθλητές, και επιπλέον δέκα (10) βαθμούς για άνω των πενήντα και ανεξάρτητα από τις συμμετοχές. Οι συμμετοχές αυτές θα είναι από τους διακριθέντες αθλητές με νίκες και λόγω των νικών αυτών χορηγήθηκαν βαθμοί νίκης στο σωματείο τους.

Δ. Κάθε αθλητής θα λαμβάνει ένα (1) βαθμό για κάθε νίκη την οποία πετυχαίνει.

α) Η 1η Θέση θα βαθμολογείται με επτά (7) βαθμούς.

β) Η 2η Θέση θα βαθμολογείται με έξι (6)βαθμούς.

γ) Η 3η και 4η θέση θα βαθμολογούνται με πέντε (5) και τέσσερις (4) βαθμούς αντίστοιχα.

δ) Για τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η 6η και 7η θέση θα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς.

ε) Για τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, η 6η και 7η θέση θα βαθμολογούνται με δύο (2) βαθμούς.

Ε. Τη 3η θέση καταλαμβάνει αθλητής ο οποίος ανακηρύσσεται νικητής έπειτα από αγώνα μεταξύ των δύο τελευταίων από τους τέσσερις των προημιτελικών της Σειράς. Με αγώνες κατατάσσονται επίσης και οι νικητές της 5ης,6ης,7ης και 8ης θέσης.

ΣΤ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

α) Όσα αναφέρονται στο παρόν εφαρμόζονται μόνο και εφόσον υπάρχουν πλήρη Φύλλα Αγώνων, σε όλες τις Σειρές Ηλικιών και Κιλών. Διαφορετικά, προσμετράται η κατάκτηση των μεταλλίων και η αριθμητική συμμετοχή. Πάντως, στις τριάντα δύο (32) συμμετοχές ισχύουν τα εξής:

 • Ένα (1) βαθμό θα λάβουν οι πρώτοι δεκαέξι (16) ηττημένοι από την πρώτη φάση (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής τους).
 • Δύο (2) βαθμούς θα λάβουν οι οκτώ (8) ηττημένοι από τη δεύτερη φάση (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής και ο βαθμός μίας νίκης της πρώτης φάσης).
 • Τρεις (3) βαθμούς θα λάβουν οι τέσσερις (4) ηττημένοι των τεσσάρων προημιτελικών (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής και οι βαθμοί νικών πρώτης και δεύτερης φάσης).
 • Έξι (6) βαθμούς θα λάβουν οι δύο (2) ηττημένοι των δύο ημιτελικών (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής, δύο (2) βαθμοί του χάλκινου μεταλλίου και οι βαθμοί νικών της πρώτης, δεύτερης και τρίτης φάσης).
 • Εννέα (9) βαθμούς θα λάβει ο ηττημένος του τελικού (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής, τέσσερις (4) βαθμοί του αργυρού μεταλλίου και οι βαθμοί των νικών πρώτης, δεύτερης και τρίτης φάσης, καθώς και της τετάρτης φάσης των προημιτελικών και των ημιτελικών).
 • Δεκατρείς (13) βαθμούς θα λάβει ο νικητής του τελικού (δηλαδή ο βαθμός αρχικής συμμετοχής, επτά (7) βαθμοί του χρυσού μεταλλίου και οι βαθμοί των νικών πρώτης, δεύτερης, τρίτης φάσης, της τέταρτης φάσης των προημιτελικών, της πέμπτης φάσης των ημιτελικών και της έκτης φάσης των τελικών).

β) Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισοψηφία κατά την τελική βαθμολογία των μεταλλίων, τότε και εφόσον δεν εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο (Η), θα υπάρχει κατάταξη αυτών, ώστε να είναι πλέον αντικειμενική η τοποθέτηση της βαθμολογικής σειράς των συμμετεχόντων σωματείων. Για παράδειγμα, ένα σωματείο Α, με δύο πρώτες θέσεις λαμβάνει δεκατέσσερις (14) βαθμούς ενώ, την ίδια στιγμή, ένα άλλο σωματείο Β λαμβάνει του ιδίους βαθμούς από μία δεύτερη θέση και πέντε τρίτες θέσεις {τέσσερις (4) και δέκα (10) αντίστοιχα}. Παρά το γεγονός ότι το σωματείο Β έχει τους ίδιους βαθμούς και περισσότερα μετάλλια, δεν κατατάσσεται σε μεγαλύτερη θέση από το σωματείο Α, το οποίο κατέχει τα χρυσά μετάλλια, διότι αυτά αποδεικνύουν καλύτερη αγωνιστική προοπτική, ποιότητα, ανάπτυξη και εν γένει λειτουργία του προπονητή και του προγράμματος το οποίο ακολούθησε. Η ίδια κατάταξη ισχύει και για την απόκτηση των λοιπών μεταλλίων. Σε περίπτωση συνεχούς ισοπαλίας, οι ισοψηφήσαντες θα κατατάσσονται ανάλογα με την αριθμητική συμμετοχή των αθλητών τους.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει και πάλι ισοψηφία, και εφόσον δεν εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στην παράγραφο (Η), τότε θα λαμβάνεται υπόψη, και με αυτή τη σειρά, η αριθμητική συμμετοχή αθλητών του συμμετέχοντος σωματείου με τους οποίους κατέκτησε τη βαθμολογία του, ο βαθμός Συντελεστή Ποιότητας, η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί το σωματείο που συμμετέχει (π.χ., παραμεθόριος, χιλιομετρική απόσταση από το μητροπολιτικό κέντρο κ.λ.π.).

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

Α. Ο Συντελεστής Ποιότητας είναι ένας αριθμός ο οποίος προκύπτει από το πηλίκο της συνολικής βαθμολογίας μεταλλίων-νικών ενός σωματείου/προπονητή δια του αριθμού των αθλητών, με τους οποίους επιτεύχθηκε αυτή η συγκέντρωση βαθμών.

Β. Τον μεγαλύτερο Συντελεστή Ποιότητας λαμβάνει εκείνος ο σύλλογος/προπονητής ο οποίος θα κατορθώσει όλοι οι αθλητές του να κατακτήσουν την πρώτη θέση, καθένας στη Σειρά που ανήκει.

Γ. Όσο θα προκύπτουν αθλητές οι οποίοι δεν θα κατακτούν την πρώτη θέση, αυτόματα ο Συντελεστής Ποιότητας του συγκεκριμένου σωματείου/προπονητού θα ελαττώνεται. Κατά συνέπεια, ο Συντελεστής Ποιότητος εκφράζει τον μέσο όρο του αγωνιστικού επιπέδου του σωματείου/προπονητού.

Δ. Ο Συντελεστής Ποιότητος θα υπολογίζεται στο Σύνολο, όλα τα αγωνίσματα και ό,τι αυτά περιλαμβάνουν, και κατά κατηγορίες, υποδομή, πλάτος, ανάπτυξη, πρωταθλητισμός.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

α) Ο τρόπος κλήρωσης των αθλητών πραγματοποιείται μέσα σε κληρωτίδες, με χρήση χαρτιδίων ή σφαιριδίων στα οποία αναγράφονται, σε αναλογία προς τους συμμετέχοντες:

 • «Μονοί» αριθμοί
 • Λέξεις «Ζυγός»
 • «Ζυγοί» αριθμοί

Βασική προοπτική της κλήρωσης είναι η λειτουργία των Φύλλων Αγώνων ανά αγωνιστική τετράδα.

β) Στην κληρωτίδα εισάγονται οι μονοί αριθμοί, ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών της Σειράς Κιλών-Ηλικίας, και οι λέξεις «Ζυγός», ανάλογα με τον αριθμό των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

γ) Στην αρχή, οι αθλητές επιλέγουν τους μονούς αριθμούς και τις λέξεις «Ζυγός». Ο μονός αριθμός είναι αυτός ο οποίος αναλογεί στο Φύλλο Αγώνος, στην ίδια θέση της επιλογής τους. Οι επιλαχόντες των μονών αριθμών εγγράφονται στην ακριβή θέση την οποία επέλεξαν. Οι επιλαχόντες των λέξεων «Ζυγός» θα επιλέξουν και πάλι, από τους εναπομείναντες «Ζυγούς» αριθμούς, τη θέση στην οποία θα καταταγούν, ώστε να παλέψουν με αντιπάλους τους επιλεχθέντες στους μονούς αριθμούς-θέσεις.

δ) Την κλήρωση των αγώνων επιβλέπει, και προΐσταται αυτής, ο Πρόεδρος της Τ.Ε. της Ε.Ο.Π.Α. ή σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος της. Το παρόν τροποποιείται μόνο με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα ορίζει ποιος θα είναι αρμόδιος και επιβλέπων την ώρα της κλήρωσης, καθώς και τα καθήκοντα του.

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Α. Η Ε.Ο.Π.Α., σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α. και το Ε.Α.Κ.Ε.Τ., διοργανώνει Σχολές Προπονητών, κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά αθλητική νομοθεσία, οι οποίες δημιουργούνται για την απόκτηση του Διπλώματος προπονητή του Παγκρατίου Αθλήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις αναφερόμενες Σχολές Προπονητών:

α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Γ΄ Επιπέδου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το Πτυχίο του Παγκρατιαστή Γ΄ και να έχει γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Γυμνασίου νέου τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής. Εξαίρεση αποτελούν όσοι ανήκουν σε ειδικές ομάδες προπονητών ή ατόμων τα οποία δεν έχουν το παραπάνω αποδεικτικό γνώσεων και για τους οποίους πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τα προσόντα τους, σε συνεργασία με τα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. που ανήκουν στη Διοίκηση της Σχολής Προπονητών.

β) Να έχει συμπληρωμένη ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

γ) Να έχει λευκό ποινικό μητρώο, με ό,τι ορίζεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

δ) Να έχει βεβαίωση από την Ε.Ο.Π.Α. σχετικά με τη συμμετοχή του στις ημερίδες προπονητών ή σε αγώνες ή σε ό,τι άλλο μπορεί να βεβαιώσει την ενεργητική του συμμετοχή ή την ταυτότητά ως προπονητή.

ε) Να έχει βεβαίωση από αθλητικό σωματείο, ότι διαθέτει εμπειρία προπονητή ή βοηθού προπονητή τουλάχιστον για δύο χρόνια.

στ) Ό,τι άλλο μπορεί να απαιτηθεί από την Τεχνική Επιτροπή.

ζ) Να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο, που θα ορίζεται έπειτα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ο.Π.Α. ή άλλων εμπλεκομένων προσώπων προς το Δ.Σ., το οποίο με τη σειρά του θα εγκρίνει ή θα τροποποιήσει το ποσό και θα κυμαίνεται για κάθε σχολή προπονητών.

η) Να καταθέσει τα απαιτούμενα από τη Διοίκηση της Σχολής.

Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Β΄ Επιπέδου, απαιτείται ο υποψήφιος:

 • Να είναι κάτοχος τουλάχιστον Πτυχίου Παγκρατιαστή Β΄.
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής,
 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον <2522 ετών.
 • Να κατέχει Δίπλωμα Προπονητή Γ.Γ.Α. τουλάχιστον για τρία χρόνια.
 • Να έχει λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην παράγραφο Α, εδάφιο (δ),
 • Να έχει τα ισχύοντα κατά την παράγραφο Α εδάφια (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η).

Γ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

α) Για την απόκτηση Διπλώματος Προπονητή Α΄ Επιπέδου, απαιτείται ο υποψήφιος:

 • Να είναι κάτοχος τουλάχιστον Πτυχίου Παγκρατιαστή Α΄.
 • Να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή άλλου ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ιδιωτικού ή δημόσιου.
 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 26ετών.
 • Να κατέχει Δίπλωμα Προπονητή Β΄ Επιπέδου για τρία χρόνια.
 • Να τηρεί όσα αναφέρονται στην παράγραφο Α εδάφια (δ), (ε), (στ) (ζ), και (η).

Δ. Οι αλλαγές στα παραπάνω απαιτούμενα προσόντα των παραγράφων Α, Β και Γ, σχετικά με τη συμμετοχή στα Σχολεία Προπονητών της Γ.Γ.Α., ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και ορίζονται με απόφασή του πλήρως αιτιολογημένη.

Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

α) Για την συμμετοχή αλλοδαπών, στα Σχολεία Προπονητών της Γ.Γ.Α. για απόκτηση Πτυχίου Προπονητή Παγκρατίου Αθλήματος, ορίζονται ως βάση τα ακόλουθα:

 • Να κατέχουν βεβαίωση ή πτυχίο από την Π.Ο.Π.Α., με ό, τι απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου ή της βεβαίωσης από αυτήν.
 • Να κατέχουν βεβαίωση ή πτυχίο από την Ε.Ο.Π.Α., με ό, τι απαιτείται για την απόκτηση του πτυχίου ή της βεβαίωσης από αυτήν.
 • Να έχουν έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η δραστηριότητα του προπονητή στην Εθνική Ομοσπονδία την οποία αντιπροσωπεύουν, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής της Εθνικής Ομοσπονδίας της χώρας τους.
 • Να τηρούν τα απαιτούμενα από τις Παραγράφους Α, Β, και Γ του παρόντος.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Λεύκωμα Συμμετοχής Υποψηφίων Προπονητών της Σχολής, το οποίο θα καταθέσει η Π.Ο.Π.Α. στη Γ.Γ.Α. μέσω της Ε.Ο.Π.Α.
 • Ό, τι άλλο κριθεί απαραίτητο για τη συμμετοχή τους από την Ε.Ο.Π.Α., σε συνεργασία με την Π.Ο.Π.Α., και ό, τι άλλο ζητηθεί από τη Διοίκηση της Σχολής.

στ) Από το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ο.Π.Α. ορίζεται ο Διευθυντής της Σχολής Προπονητών. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα υπόλοιπα αναλογούντα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης της Σχολής από την Ε.Ο.Π.Α.

ζ) Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Ε.Ο.Π.Α. συνεργάζεται και αναπληρώνει τον εκάστοτε Διευθυντή της Σχολής ως Διευθυντής Β΄ αυτής, για την υλοποίηση των Σχολών Προπονητών. Σε περίπτωση κωλύματος ή αντικατάστασής του, στη θέση του ορίζεται ο προϊστάμενος των γραφείων της Ε.Ο.Π.Α.

η) Μέλος στην Επιτροπή του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. για την ισοτιμία των αναγνωρισμένων Διπλωμάτων Παγκρατίου Εξωτερικού ορίζεται ο Επιστημονικός Συνεργάτης, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο της Τ.Ε.

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α. Το έργο της Ε.Ο.Π.Α. υποβοηθείται από επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στα αντίστοιχα για κάθε επιτροπή άρθρα του Αθλητικού Νόμου, του καταστατικού και του παρόντος Κ.Ε.Λ., καθώς και των Κανονισμών Λειτουργιών των Επιτροπών.

Β. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών σε επιτροπή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προπονητών, οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ως αθλητών. Εννοείται ότι κάθε Προπονητής Α.Σ. μέλους της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον προσφέρει τις υπηρεσίες του με οποιονδήποτε τρόπο προς αυτό, υπογράφει και τα Λευκώματα Συμμετοχής των αθλητών του σωματείου του. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να συμμετέχει ως αθλητής και να αγωνίζεται ταυτόχρονα, εφόσον υφίσταται θέμα πιστοποίησης της ικανότητάς του να αγωνιστεί από κάποιον άλλο.

Γ. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. μπορεί να δημιουργήσει επιτροπές ή ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα, με συγκεκριμένες επίσης αρμοδιότητες και ημερομηνία λήξης.

Δ. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε μία επιτροπή τα καθήκοντα δύο ή περισσοτέρων ή να αναλάβει μόνο του τη μελέτη και επεξεργασία θέματος ή να το αναθέσει σε αρμόδιο φυσικό πρόσωπο της επιλογής της, το οποίο να υπάγεται στην αρμοδιότητα της επιτροπής, αν κρίνει ότι λειτουργικώς θα προχωρήσει με τον τρόπο αυτό ταχύτερα το έργο του.

Ε. Τους προέδρους των επιτροπών ορίζει το Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του προέδρου της επιτροπής. Μέλος της επιτροπής απαλλάσσεται των καθηκόντων του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

ΣΤ. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενός θέματος, αυτό αναβάλλεται για την επομένη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια αναβολής του θέματος, τότε πλειοψηφεί η πρόταση με την οποία συντάχθηκε ο προεδρεύων.

ΖΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Η επιτροπή είναι επταμελής (7). Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

β) Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ.:

 • Τις προκηρύξεις όλων των αθλητικών οργανώσεων οι οποίες διεξάγονται στη χώρα μας, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ.
 • Τον πίνακα αγωνιστικής δραστηριότητος, των σωματείων-μελών της προηγουμένης αγωνιστικής περιόδου, ο οποίος χρησιμοποιείται για το δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.
 • Τον ειδικό πίνακα αξιολόγησης των σωματείων και τον ετήσιο πίνακα αξιολόγησης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (βα) της παρούσας παραγράφου.
 • Τους ειδικούς κανόνες αξιολόγησης αθλητών και τους ετήσιους πίνακες.
 • Τις προτάσεις τροποποίησης, βελτίωσης ή ερμηνείας των Τεχνικών Κανόνων της Ε.Ο.Π.Α.
 • Τις προτάσεις για τη χορήγηση ή όχι άδειας τέλεσης αγώνων, τους οποίους επιθυμούν να διοργανώσουν Τοπικές Επιτροπές, σωματεία ή διάφοροι φορείς.

γ) Έγκριση της Τεχνικής ή Τοπικής επιτροπής απαιτείται και για τους εσωτερικούς αγώνες σωματείων.

δ) Κάθε φορέας της Ε.Ο.Π.Α. ο οποίος επιθυμεί τη διοργάνωση αγωνιστικής συνάντησης με σωματεία και φορείς του εξωτερικού, εκτός της άδειας διεξαγωγής η οποία απαιτείται, πρέπει να διαθέτει έγγραφη συγκατάθεση και έγκριση της Γ.Γ.Α.

ε) Τοπικές επιτροπές, σωματεία και διάφοροι φορείς οι οποίοι επιθυμούν να οργανώσουν αγώνες υποβάλλουν έγγραφη αίτηση το προηγούμενο έτος, ώστε να ενταχθούν αυτοί στο επίσημο πρόγραμμα της Ε.Ο.Π.Α. που κατατίθεται στη Γ.Γ.Α. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, αυτή θα κοινοποιείται επίσημα το επόμενο έτος, με την αποστολή της προκήρυξης προς τα σωματεία. Η συμπλήρωση και αποστολή Λευκωμάτων Συμμετοχής μετά την παραλαβή της προκήρυξης αποτελεί αυτόματη αποδοχή των αλλαγών.

στ) Η Τεχνική Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος και για όποιες αλλαγές προτείνει, εάν αυτές εμπίπτουν στην ταυτότητα του αθλήματος, πρέπει να έχουν την έγκριση της Ιστορικής Τεκμηρίωσης.

ζ) Τις προτάσεις για την απαγόρευση ή μη συμμετοχής σε σωματεία, αθλητές κ.ά. σε αγώνες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους τεχνικούς κανόνες, στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και στους σκοπούς της Ε.Ο.Π.Α.

η) Η επιτροπή έχει την ευθύνη και αποφασίζει τελεσίδικα για ό,τι αφορά:

 • Τη διοργάνωση όλων των πρωταθλημάτων τα οποία διεξάγονται στη χώρα μας.
 • Τη διαδικασία κλήρωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της Π.Ο.Π.Α.
 • Την καταλληλότητα ή όχι των αιθουσών διεξαγωγής των αγώνων.
 • Το διορισμό αντιπροσώπου της με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

θ) Έλεγχο της εφαρμογής των Τεχνικών Κανόνων ως προς τους όρους διεξαγωγής των αγώνων.

ι) Έλεγχο της νομιμότητας διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, σχεδίων και Ε.Τ.Υ.Α.

ια) Έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

ιβ) Η επιτροπή έχει την ευθύνη και για:

 • Την παρακολούθηση των τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών και τη μέριμνα για την ενημέρωση των σωματείων-μελών.
 • Την τήρηση αρχείου προπονητών κατά τα ισχύοντα της αθλητικής νομοθεσίας.
 • Τον έλεγχο των Λευκωμάτων Συμμετοχής των σωματείων για τους αγώνες στους οποίους δηλώνεται ο προπονητής-μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος. Η μη δήλωση πτυχιούχου προπονητή αποτελεί στοιχείο μη αποδοχής των Λευκωμάτων Συμμετοχής εκ μέρους της Επιτροπής.
 • Ό,τι άλλο ανατεθεί από το Δ.Σ.
 • Προγράμματα προπονήσεων εθνικών ομάδων, σε συνεννόηση με τον Εθνικό Προπονητή και τα κέντρα προπονήσεων.
 • Την επιλογή των αθλητών για όλες τις εθνικές ομάδες, μετά την εισήγηση του Εθνικού Προπονητού της Ε.Ο.Π.Α.
 • Την παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης των αθλητών.
 • Την παρακολούθηση των αθλητών οι οποίοι προετοιμάζονται για τα κέντρα προπονήσεων, κέντρου και επαρχίας, και τις εργασίες οι οποίες διεξάγονται σε αυτά από τους βοηθούς προπονητές του Εθνικού Προπονητή.
 • Την έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων εκθέσεων και απολογισμών των Ομοσπονδιακών Προπονητών και στη συνέχεια, την υποβολή τους στο Δ.Σ. για τελική έγκριση.

ΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

α) Η Ε.Ο.Π.Α. θα δημιουργήσει Πολιτιστική Επιτροπή Φίλων Παγκρατίου Αθλήματος (Π.Ε.Φ.Π.Α.) με το όνομα «Η ΦΙΛΙΑ», η οποία μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λ.π., θα ενισχύει και θα προβάλλει το έργο της Ε.Ο.Π.Α., του Δ.Σ. της και το Παγκράτιον Άθλημα.

β) Η Π.Ε.Φ.Π.Α. θα τηρεί Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Εγγραφής Σχολίων, καθώς επίσης και Βιβλίο Μητρώου Φίλων Παγκρατίου Αθλήματος.

γ) Η Επιτροπή θα αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα, τους οποίους θα ορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ενώ επικουρικά θα συνδράμουν Σύμβουλοι απεριορίστου αριθμού.

Θ. ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΙΑ

α) Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελλανοδικών (Κ.Ε.Ε.) ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Η ελλανοδικία αποτελεί αναπόσταστο τμήμα του Ιστορικά Τεκμηριωμένου Παγκρατίου Αθλήματος και της ανανέωσής του, σύμφωνα με τα σύγχρονα αθλητικά και κοινωνικά δεδομένα. Είναι υποχρέωση των ελλανοδικών να τηρούν το Κανονισμό Λειτουργίας της Ελλανοδικίας, καθώς αυτός υφίστανται από τρεις τουλάχιστον χιλιετίες και αποτελεί το μόνο μέσο με το οποίο το Παγκράτιον Άθλημα αποκτά αγωνιστική ταυτότητα. Οι κρίσεις των ελλανοδικών είναι αμετάκλητες.

β) Οι ελλανοδίκες του Παγκρατίου Αθλήματος είναι άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εκάστοτε οριζόμενο, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., κύκλο ημερίδων προπονήσεων ελλανοδικίας και κατέχουν πτυχίο ελλανοδίκη.

γ) Η Κ.Ε.Ε. και η Επιτροπή Εφέσεως Ελλανοδικών (Ε.Ε.Ε.) στελεχώνονται από τα μη εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών με ό,τι ορίζεται από την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

δ) Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. είναι τρία (3) και σε αυτά προστίθενται για τη στελέχωση της επιτροπής μέχρι δύο (2) ακόμη άτομα, τα οποία προτείνονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, την εκτέλεση και διεκπεραίωση όλων των βαθμίδων εξετάσεων της ελλανοδικίας, καθορίζει την ύλη των εξετάσεων και έχει την πλήρη ευθύνη των εξετάσεων και των προγραμμάτων τους. Αποφασίζει για την τελική κρίση των εξεταζομένων και υπογράφει τα ανάλογα έγγραφα των εξετάσεων. Εκτός των μελών της Κ.Ε.Ε. που αναφέρονται, υπάρχουν δύο επιπλέον αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της Κ.Ε.Ε. είναι τριετής.

ε) Η Κ.Ε.Ε. ασκεί αρμοδιότητες της Επιτροπής Ορισμού Ελλανοδικών (Ε.Ο.Ε.). Στα καθήκοντά της συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι αρμοδιότητες της Πειθαρχικής Επιτροπής Ελλανοδικών Π.Ε.Ε.. Είναι δυνατόν μέλη της Κ.Ε.Ε. να συμμετέχουν στις αναφερόμενες επιτροπές.

στ) Η Κ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να διορίζει Καθηγητές Ελλανοδικίας, με εξειδίκευση στα αγωνίσματα του Παγκρατίου Αθλήματος, οι οποίοι εκπαιδεύουν στις πάσης φύσεως ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων της Ε.Ο.Π.Α.

ζ) Η Κ.Ε.Ε. συνεργάζεται με την Ε.Ο.Π.Α. για θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ελλανοδικίας του Παγκρατίου Αθλήματος, καθώς και τη διοργάνωση των περιφερειακών ημερίδων.

η) Η Κ.Ε.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί το επίπεδο απόδοσης του Συνδέσμου Ελλανοδικών σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α.
 • Είναι υπεύθυνη για τη συνεχή επιμόρφωση του Σώματος Ελλανοδικών και τη γενικότερη εξέλιξή του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διαύγεια των αποφάσεων κρίσης, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της λειτουργίας των ελλανοδικών και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για την πρόοδο της ελλανοδικίας του Παγκρατίου Αθλήματος, όπως την ερμηνεία και εφαρμογή των Νόμων και Διατάξεων των Αγώνων.
 • Έχει την ευθύνη για την αντικατάσταση και διαθεσιμότητα ελλανοδικών ή όποιου άλλου χρειαστεί ή προβλεφθεί για την διεκπεραίωση της ελλανοδικίας, και την κρίση για την όχι ικανοποιητική απόδοση των παραπάνω κατά τη διάρκεια των αγώνων.
 • Είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του σχήματος των ελλανοδικών, με όποια μορφή έχει ή θα έχει στο μέλλον αυτό, για κάθε παλαίστρα, καθώς επίσης και για την απόδοση καθενός από αυτούς.
 • Συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί, έκθεση για τη γενική απόδοση κάθε ελλανοδίκη, τυχόν προτάσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της και ό,τι άλλο αυτή πιστεύει ότι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου της. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο θα τη λάβει υπόψη της για όποιες αποφάσεις χρειάζονται για την πληρέστερη έκδοση αποφάσεων σχετικά με την ελλανοδικία.
 • Προτείνει τους ελλανοδίκες που θα αποτελέσουν το σχήμα με το οποίο θα ολοκληρωθούν οι αγώνες της Ε.Ο.Π.Α.
 • Συντάσσει τα σχετικά αιτήματα για την προμήθεια των υλικών ελλανοδικών, όπως ράβδοι, σήματα, ενδύματα, έντυπα και ό,τι άλλο χρειάζεται για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής, τα οποία περιγράφονται από τη συνεργασία του Προέδρου της Επιτροπής με τον Έφορο Υλικού της Ε.Ο.Π.Α., έπειτα από πρόταση-εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.
 • Συγκαλεί τα μέλη της σε συνεδριάσεις με σκοπό τη συζήτηση σε θέματα των Νόμων και των Διατάξεων των Αγώνων. Στην περίπτωση προτάσεων αλλαγής ή τροποποιήσεων, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σχετική έγκριση από την Π.Ο.Π.Α. και την Επιτροπή Ιστορικής Τεκμηρίωσης εάν οι προτάσεις αυτές αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς της. Οι συνεδριάσεις αυτές προτείνεται να διεξάγονται με ταυτόχρονες δραστηριότητες της Ε.Ο.Π.Α. και εφόσον αυτό υποβοηθά την όλη διεξαγωγή τους. Τα πρακτικά της Επιτροπής, εφόσον υπογράφονται από τα μέλη της και τους εμπλεκομένους με αυτήν, θα αποστέλλονται στο Δ.Σ. με εισήγηση του Γ.Γ. της Ε.Ο.Π.Α.

η) Η Ε.Ο.Ε. ενημερώνει γραπτώς την Ε.Ο.Π.Α. για τον ορισμό των ελλανοδικών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των αγώνων κάθε φορά. Για τις επίσημες, εγκεκριμένες από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων σε διασυλλογικό ή άλλο επίπεδο, το οποίο θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ορίζονται ελλανοδίκες οι οποίοι θα προτείνονται από την κατά τόπους Τ.Ε.Π.Α., η οποία με τη σειρά της οφείλει να ενημερώσει πρωτίστως για αυτούς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι ελλανοδίκες, και προκειμένου να συνεχιστεί η εξάπλωση του Παγκρατίου Αθλήματος σε περιοχές όπου η ανάπτυξη είναι δύσκολη ή ανύπαρκτη ή στην έναρξή της, προτείνεται να χρησιμοποιούνται ελλανοδίκες από όμορες Τ.Ε.Π.Α. ή μη εν ενεργεία προπονητές του Παγκρατίου Αθλήματος ή ακόμη και μη εν ενεργεία αθλητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει ή συμμετάσχει σε ημερίδες Ελλανοδικίας.

θ) Όποιες διαμαρτυρίες εκδηλώνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων σχετικά με την ελλανοδικία ή τους ελλανοδίκες θα απευθύνονται προς την Επιτροπή Αγώνων, η οποία με τη σειρά της θα αποστέλλει αντίγραφο προς την Π.Ε.Ε. μετά τη λήξη των αγώνων. Η Π.Ε.Ε. θα εξετάζει το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, και θα εισηγείται περί αυτών στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

ι) Η Π.Ε.Ε. ενεργοποιείται αυτεπάγγελτα ή έπειτα από προσφυγή ελλανοδικών οι οποίοι επικαλούνται έννομο συμφέρον με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους Πειθαρχικούς Κανόνες της Ε.Ο.Π.Α.

ια) Στις Τ.Ε.Π.Α. λειτουργούν τριμελή όργανα ελλανοδικίας, τα οποία ορίζονται από την Τ.Ε.Π.Α. και έχουν διετή διάρκεια θητείας.

ιβ) Η αποζημίωση (ύψος και τρόπος) και τα έξοδα μετακινήσεων των ελλανοδικών και των βοηθητικών οργάνων (γραμματείς κ.λ.π.) αποφασίζονται από το Δ.Σ. με γνώμη της Κ.Ε.Ε. πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΩΝ

α) Σε κάθε παλαίστρα του Παγκρατίου Αθλήματος πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω άτομα ως προσωπικό περάτωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ημέρας:

 1. Γραμματέας των Φύλλων Αγώνων.
 2. Χρονομέτρης αγώνων.
 3. Εκφωνητής αποτελεσμάτων.
 4. Φροντιστές λευκωμάτων αθλητών.

β) Το προσωπικό των παλαιστρών θα είναι ενδεδυμένο σύμφωνα με ότι προβλέπει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

γ) Το προσωπικό των παλαιστρών ανήκει οργανικά στην Κ.Ε.Ε.

δ) Είναι δυνατόν ελλανοδίκες να εκτελούν και χρέη του προσωπικού παλαιστρών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων των φροντιστών.

Αρμοδιότητες γραμματέα παλαίστρας

α) Οι γραμματείς παλαιστρών είναι αρμόδιοι για την τήρηση των Φύλλων Αγώνων ως σημειωτές. Καταγράφουν τα αποτελέσματα των αγώνων στο επίσημο Φύλλο Αγώνα, ενώ παραδίδουν στον εκφωνητή αντίγραφο, σύμφωνα με το οποίο θα καλούνται οι συμμετέχοντες αθλητές.

β) Οι γραμματείς παλαιστρών καθοδηγούνται από την Κεντρική Γραμματεία Παλαιστρών.

γ) Το γραμματέα βοηθούν ο χρονομέτρης και ο εκφωνητής της παλαίστρας.

δ) Ο γραμματέας κάθεται στο κέντρο του γραφείου της Γραμματείας.

ε) Ο γραμματέας παλαίστρας είναι υπεύθυνος αυτής και αναθέτει αρμοδιότητες προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι οποίοι κάθονται μαζί του.

Αρμοδιότητες χρονομέτρη παλαίστρας

α) Ο χρονομέτρης παλαίστρας τηρεί το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή των αγώνων.

β) Ο χρονομέτρης παλαίστρας έχει μπροστά του δύο χρονόμετρα. Το ένα από αυτά τηρεί τον συνολικό προβλεπόμενο χρόνο του αγώνα, ενώ το άλλο το χρόνο του ελλανοδίκη παλαίστρας κατά τη στιγμή της «Συγκράτησης» ή κατόπιν άλλου αιτήματος του Ελλανοδίκη Παλαίστρας.

γ) Ο χρονομέτρης κάθεται δεξιά του γραμματέα παλαίστρας.

Αρμοδιότητες εκφωνητή παλαίστρας

α) Ο εκφωνητής παλαίστρας εκφωνεί τη βαθμολογία των Ελλανοδικών Περιφέρειας, όποτε αυτοί ανασηκώνουν τις ενδείξεις ή εμφανίζονται σε ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων.

β) Ο εκφωνητής κάθεται αριστερά του γραμματέα παλαίστρας και πέρα από τους βαθμούς που εκφωνεί, ανακοινώνει επίσης και το νικητή ή τους νικητές του αγώνα.

γ) Ο εκφωνητής, εάν του αναθέσει αρμοδιότητες ο γραμματέας παλαίστρας, καθοδηγεί τους φροντιστές για την ταξινόμηση των αθλητών ή ομάδων στην περίμετρο της παλαίστρας κατά θέση (Λευκός-Κυανούς).

Αρμοδιότητες φροντιστών παλαιστρών

α) Οι φροντιστές των παλαιστρών είναι τουλάχιστον δύο σε κάθε παλαίστρα.

β) Οι φροντιστές κάθονται ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά του τραπεζιού της γραμματείας παλαίστρας.

γ) Οι φροντιστές συνεργάζονται μεταξύ τους ή λαμβάνουν οδηγίες από το γραμματέα παλαίστρας για τις αρμοδιότητές τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

δ) Γενικότερα, οι φροντιστές έχουν την αρμοδιότητα να καλούν, μετά την πρώτη κλήση του εκφωνητή παλαίστρας, τους αθλητές που πρόκειται να αγωνιστούν.

ε) Έχουν την υποχρέωση να ταξινομούν τους αθλητές ή τις ομάδες κατά θέση (Λευκός-Κυανούς), μετά τις διευκρινιστικές οδηγίες του γραμματέα παλαίστρας ή του εκφωνητή, εάν αυτός έχει αναλάβει τα συγκεκριμένα καθήκοντα από το γραμματέα παλαίστρας.

στ) Οι φροντιστές έχουν την ευθύνη για κάθε θέμα το οποίο θα προκύπτει πριν, κατά ή μετά το τέλος των αγώνων της Παλαίστρας.

ζ) Καλύπτουν οποιεσδήποτε ανάγκες τις γραμματείας παλαιστρών (π.χ., γραφική ύλη κ.λ.π.).

η) Οι φροντιστές έχουν την ευθύνη να τηρούν τη γραμματεία παλαιστρών καθαρή από κάθε είδους ξένα αντικείμενα (π.χ., φορητά τηλέφωνα, τροφές κ.λπ.) τα οποία εμποδίζουν τη γενικότερη λειτουργία της γραμματείας. Είναι υπεύθυνοι να απομακρύνουν κάθε άτομο το οποίο δεν έχει σχέση με τη γραμματεία.

θ) Οποιοσδήποτε, με επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Τρίτο Κεφ. Άρθρο (ΙΓ) παρ. (η), επιθυμεί να μιλήσει ή να πληροφορηθεί για κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο ή τον αθλητή του, με τον γραμματέα ή άλλο μέλος της γραμματείας παλαίστρας, απαγορεύεται αυστηρά να πλησιάζει το γραφείο της γραμματείας. Οι όποιες πληροφορίες θα παρέχονται μόνο μέσω του φροντιστή παλαίστρας, ως καθ’ ύλην αρμόδιου.

ΙΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

α) Η Επιτροπή είναι τριμελής. Πρόεδρός της είναι μέλος το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. Η επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. τα ακόλουθα:

 • Προτάσεις προγραμμάτων, τρόπων και μεθόδων για τη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας.
 • Προτάσεις για τους Προέδρους και τα μέλη των Επιτροπών Διοίκησης των Τοπικών Επιτροπών.
 • Προτάσεις για κάθε θέμα το οποίο αφορά τα σωματεία που δεν ανήκουν σε Τοπική Επιτροπή.
 • Προτάσεις για την αποδοχή ή όχι των αποφάσεων της Επιτροπής Διοίκησης των Τοπικών Επιτροπών και την παροχή εξουσιοδότησης ή όχι της εκτέλεσής της.
 • Φροντίζει και επιμελείται τη διοργάνωση διαλέξεων, ημερίδων κ.λ.π. για την επιμόρφωση των στελεχών της επαρχίας, σε συνεργασία, ανάλογα με το αντικείμενο, με τις αντίστοιχες επιτροπές της Ε.Ο.Π.Α. και, για όσα αναφέρονται γενικά στην παρούσα παράγραφο, με τον Επιστημονικό Συνεργάτη.

ΙΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικής Έρευνας (ΕΠ.ΙΣ.Ε.) ορίζεται από το Δ.Σ.της Ε.Ο.Π.Α. Η ΕΠ.ΙΣ.Ε. είναι το όργανο το οποίο καθορίζει το Παγκράτιον Άθλημα, ως μορφή αγωνιστικής και αθλητικής δραστηριότητας, συνέχειας του αρχαίου Ολυμπιακού αγωνίσματος, με ότι επιβάλλει η σύγχρονη αθλητική δεοντολογία και κοινωνική πραγματικότητα.

β) Η ΕΠ.ΙΣ.Ε. αποτελείται από όσα άτομα καθορίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., τα οποία καλό θα είναι να αποτελούνται από γνώστες της Ιστορίας του Αθλητισμού.

γ) Η επιτροπή διοικείται από δύο άτομα, λόγω της φύσης και της θέσης της, από τα οποία το ένα προεδρεύει και το άλλο έχει τα καθήκοντα του γραμματέα.

δ) Στα καθήκοντα της ΕΠ.ΙΣ.Ε. περιλαμβάνονται:

 • Η συνδρομή και καθοδήγηση των Επιτροπών Τεχνικής, Ελλανοδικίας και όποιας άλλης Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α., στην οποία εμπλέκεται η ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος.
 • Η έκδοση προγραμμάτων ή ενημερωτικών φυλλαδίων, με τη συνδρομή της Ε.Ο.Π.Α., προς όλους τους ενδιαφερόμενους για το Παγκράτιον Άθλημα.
 • Η έρευνα στο χώρο του αθλητισμού και των μαχητικών-πολεμικών τεχνών γενικότερα, ώστε να αποκατασταθεί όσο είναι δυνατόν η αλήθεια σχετικά με την καταγωγή των αθλημάτων αυτών από την αρχαία Ελλάδα, και μάλιστα το Παγκράτιον Άθλημα.
 • Η παρέμβαση σε οτιδήποτε θεωρεί ότι παραβιάζει την ιστορική πραγματικότητα και ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος, με προτάσεις προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο καλείται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε πρόθεση, εφόσον αυτή δημιουργεί πρόβλημα ταυτότητας στο Παγκράτιον Άθλημα.
 • Ο έλεγχος των προγραμμάτων των επιτροπών Τεχνικής, Ελλανοδικίας και όποιας άλλης, ώστε να διατηρηθεί η ταυτότητα του Παγκρατίου Αθλήματος από παρεμβάσεις οι οποίες το αλλοιώνουν.
 • Η συνεργασία με τη Δ.Α.Α., η οποία έχει τις ίδιες αρμοδιότητες παγκοσμίως, και με στόχο όποιες κατευθύνσεις δίνει να ακολουθούνται αυτόματα.
 • Η συγγραφή εργασιών με θέμα την ιστορική τεκμηρίωση του Παγκρατίου Αθλήματος.
 • Η ενημέρωση των φυσικών και νομικών προσώπων, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί, για το Παγκράτιον Άθλημα.

ε) Οι προτάσεις της ΕΠ.ΙΣ.Ε. δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση από τις εμπλεκόμενες Επιτροπές, παρά μόνο από το Δ.Σ., το οποίο σε περίπτωση αμφιβολίας καλεί τα αρμόδια μέλη της επιτροπής για πληροφόρηση, κρίση και απόφαση σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει.

ΙΓ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ Ε.Ο.Π.Α.

α) Οι φροντιστές της Ε.Ο.Π.Α. είναι άτομα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη και όπου αυτοί ορίζονται, κατά περίπτωση, με κατανομή αρμοδιοτήτων από τον Γενικό Γραμματέα ή τον Επιστημονικό Συνεργάτη της Ε.Ο.Π.Α.

β) Οι φροντιστές είναι αρμόδιοι για την τοποθέτηση των παλαιστρών της Ε.Ο.Π.Α., των υλικών των γραμματειών παλαιστρών, του φαρμακείου και του χώρου του ιατρού αγώνων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

γ) Οι φροντιστές έχουν επίσης ως αρμοδιότητες την πρόσκληση και εκφώνηση των νικητών των διαφόρων αγώνων και την ταξινόμηση των αθλητών για τις απονομές.

δ) Η ενδυμασία των φροντιστών της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζεται από το Δ.Σ.

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΜΕΛΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α. ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

α) Κάθε αθλητής ή σωματείο το οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνες του εξωτερικού πρέπει να έχει την έγκριση της Ε.Ο.Π.Α. και της Γ.Γ.Α. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αγώνες και κλήθηκε από την Περιφερειακή, την Ηπειρωτική ή την Παγκόσμια Ομοσπονδία να συμμετάσχει.

β) Οι παραπάνω συμμετέχοντες σε διεθνείς δραστηριότητες καλούνται, μετά την επιστροφή τους και σε διάστημα είκοσι (20) ημερών, να καταθέσουν εγγράφως την έκθεσή τους και τον οικονομικό απολογισμό.

Β. ΜΕΛΗ Ε.Ο.Π.Α.

α) Στη δύναμη της Ε.Ο.Π.Α. εγγράφονται ως μέλη αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν το Παγκράτιον Άθλημα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της.

β) Για να εγγραφεί σωματείο στη δύναμη της Ε.Ο.Π.Α., πρέπει να έχει στη διάθεσή του αγωνιστικό χώρο με διαστάσεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής της Παρασκευαστικής και Κατασκευαστικής του Παγκρατίου Αθλήματος και όπως αυτά καθορίζονται από την Ιστορική Τεκμηρίωση και τους στοιχειώδεις, βοηθητικούς προβλεπόμενους χώρους για τους αθλητές του.

γ) Ως ελάχιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου ορίζονται: πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, δίχως στήλες ή άλλα φυσικά εμπόδια, με ελάχιστο ύψος αυτό των τριών μέτρων.

δ) Η ύπαρξη τουλάχιστον δύο κατεονιστήρων (ντους).

ε) Σε περίπτωση χρήσης Δημοτικού ή Εθνικού χώρου ή οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης η οποία παραχωρείται από τρίτους, απαιτείται έγγραφη παραχώρηση τουλάχιστον για δύο έτη, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους χώρους από την παρούσα παράγραφο και την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

στ). Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π.Α., ή εξουσιοδοτημένο από αυτή όργανο ή εκπρόσωπος, έχει την υποχρέωση να βεβαιώσει ενυπόγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τον έλεγχο και την εγκυρότητα του χώρου.

ζ) Η βεβαίωση από τον ελεγκτή της παραγράφου (στ) αποτελεί πιστοποιητικό για τη συζήτηση στο Δ.Σ. της αίτησης εγγραφής του σωματείου.

η) Μόνο στην Ε.Ο.Π.Α. τηρείται Βιβλίο Μητρώου των σωματείων-μελών.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Π.Α.

α) Για την πληρέστερη προστασία του Παγκρατίου Αθλήματος και του πολιτιστικού φορτίου το οποίο αυτό μεταφέρει, η Ε.Ο.Π.Α. δημιουργεί τον Σύνδεσμο Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος.

β) Για να εγγραφεί ως μέλος στον Σύνδεσμο Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος ένας προπονητής πρέπει να προσκομίσει:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος προπονητού της Γ.Γ.Α.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Παγκρατίου Αθλήματος.
 • Έγγραφο από το αθλητικό σωματείο του, το οποίο θα βεβαιώνει τη δραστηριότητα του ως προπονητή σε αυτό.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο, εάν υπάρχει, Λευκώματος Συμμετοχής από αγώνες της Ε.Ο.Π.Α., στο οποίο θα υπάρχει η υπογραφή του προπονητή.

γ) Κάθε μέλος του Συνδέσμου Προπονητών πρέπει να παρακολουθεί υποχρεωτικά τις ημερίδες αγώνων και προπονήσεων που διοργανώνει η Ε.Ο.Π.Α. Η παραβίαση της παραγράφου αυτής επιβάλλει την ποινή της διαγραφής από το Μητρώο Μελών του Συνδέσμου Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος.

δ) Προπονητής για τον οποίο υφίστανται δυσμενείς αναφορές ή με λόγο και πράξεις παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ο.Π.Α., θέτοντας σε κίνδυνο τους αθλητές του ή το άθλημα και την Ε.Ο.Π.Α., ή προσβάλλει το κύρος της διοίκησης και των λοιπών οργάνων της Ε.Ο.Π.Α., διαγράφεται από τον Σύνδεσμο.

ε) Σε περίπτωση διαγραφής ή αποβολής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο προπονητής δεν έχει δικαίωμα υπογραφής των Λευκωμάτων Συμμετοχής σε αθλητικό σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α.

στ) Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. περιλαμβάνεται και η κοινοποίηση της παραπάνω διαγραφής προς τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό, προκειμένου να ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του διαγραφέντος προπονητή για το Παγκράτιον Άθλημα.

ζ) Εάν υφίσταται έλλειψη προπονητών διπλωματούχων της Γ.Γ.Α., ο Σύνδεσμος μπορεί να αναγνωρίσει ως μέλη του προπονητές Παγκρατίου Αθλήματος οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχο πτυχίο από την Π.Ο.Π.Α.

η) Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής.

θ) Οι προπονητές του Παγκρατίου Αθλήματος αποτελούν την κυρίαρχη εικόνα προβολής του Παγκρατίου Αθλήματος. Για το λόγο αυτόν, υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με τον ανάλογο τρόπο στις όποιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ε.Ο.Π.Α., να μην φωνάζουν και να μην διαμαρτύρονται, να καθοδηγούν τους αθλητές τους με κόσμιο τρόπο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α., να μην εισέρχονται εντός του αγωνιστικού χώρου χωρίς λόγο και γενικότερα, να τηρούν το φίλαθλο πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος κατοπτρίζεται στο Παγκράτιον Άθλημα και την Ε.Ο.Π.Α.

Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΩΝ Ε.Ο.Π.Α.

α) Στον Σύνδεσμο Ελλανοδικών εγγράφονται ως μέλη οι:

 • Ελλανοδίκες Δ΄.
 • Ελλανοδίκες Γ΄.
 • Ελλανοδίκες Β΄.
 • Ελλανοδίκες Α΄.

β) Πτυχία ή διπλώματα αλλοδαπής δεν είναι δεκτά από την Ε.Ο.Π.Α. Οι κάτοχοι παρόμοιων εγγράφων θα κατατάσσονται στην ανάλογη βαθμίδα έπειτα από εξετάσεις από την Κ.Ε.Ε.

γ) Για την ένταξη σε κάθε βαθμίδα ελλανοδικών απαιτείται:

Για τους Ελλανοδίκες Δ΄:

 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 22 ετών.
 • Να μην είναι εν ενεργεία αθλητής της Ε.Ο.Π.Α. ή εάν είναι, να έχει συμπληρωμένο το 35ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ημερίδες ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α.
 • Να έχει έγκυρο και σφραγισμένο από την Ε.Ο.Π.Α. Εγχειρίδιο Ελλανοδίκη και να μεριμνά για τη συμπλήρωσή του με τα απαραίτητα δεδομένα, από τα οποία θα βεβαιώνεται η συνεχής του συμμετοχή και βελτίωση.
 • Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.
 • Οι Ελλανοδίκες Δ΄ Τάξης ελλανοδικούν μόνο στα αγωνίσματα των «Παλαισμάτων» και του «Πολυδάμαντος». Είναι στην κρίση της Κ.Ε.Ε. και της Ε.Ο.Ε. εάν, ποιος και πότε, Ελλανοδίκης Δ΄ θα χρησιμοποιηθεί ως Ελλανοδίκης Γ΄ για το Παγκράτιον και το Παγκράτιον Παίδων. Στην περίπτωση αυτή, η Κ.Ε.Ε. ή η Ε.Ο.Ε. οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. και τον ελλανοδίκη για την επιλογή της.

Για τους Ελλανοδίκες Γ΄:

 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών.
 • Να μην είναι εν ενεργεία αθλητής της Ε.Ο.Π.Α. ή εάν είναι, να έχει συμπληρωμένο το 35ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει συμμετάσχει ως Ελλανοδίκης Δ΄ στους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α., σε δύο (2) τουλάχιστον πρωταθλήματα Τ.Ε.Π.Α. και ένα (1) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με επιτυχή κρίση.
 • Να είναι Ελλανοδίκης Δ΄ τουλάχιστον για δύο (2) ετήσιες αγωνιστικές περιόδους.
 • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ημερίδες ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α.
 • Να έχει έγκυρο και σφραγισμένο από την Ε.Ο.Π.Α. Εγχειρίδιο Ελλανοδίκη και να μεριμνά για τη συμπλήρωσή του με τα απαραίτητα δεδομένα, από τα οποία θα βεβαιώνεται η συνεχής του συμμετοχή και βελτίωση.
 • Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να έχει επιλεγεί από την Κ.Ε.Ε. ως Ελλανοδίκης Γ΄.

Για τους Ελλανοδίκες Β΄:

 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών.
 • Να μην είναι εν ενεργεία αθλητής της Ε.Ο.Π.Α. ή εάν είναι, να έχει συμπληρωμένο το 35ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει συμμετάσχει ως Ελλανοδίκης Γ΄ στους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α., σε τρία (3) τουλάχιστον πρωταθλήματα Τ.Ε.Π.Α. και δύο (2) Πανελλήνια Πρωταθλήματα με επιτυχή κρίση.
 • Να είναι Ελλανοδίκης Γ΄ τουλάχιστον για δύο (2) ετήσιες αγωνιστικές περιόδους.
 • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ημερίδες ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α.
 • Να έχει έγκυρο και σφραγισμένο από την Ε.Ο.Π.Α. Εγχειρίδιο Ελλανοδίκη και να μεριμνά για τη συμπλήρωσή του με τα απαραίτητα δεδομένα, από τα οποία θα βεβαιώνεται η συνεχής του συμμετοχή και βελτίωση.
 • Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.

Για τους Ελλανοδίκες Α΄:

 • Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 35 ετών.
 • Να μην είναι εν ενεργεία αθλητής της Ε.Ο.Π.Α.
 • Να έχει συμμετάσχει ως Ελλανοδίκης Β΄ στους αγώνες της Ε.Ο.Π.Α., σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πρωταθλήματα Τ.Ε.Π.Α. και τρία (2) Πανελλήνια Πρωταθλήματα με επιτυχή κρίση.
 • Να είναι Ελλανοδίκης Β΄ τουλάχιστον για δύο (2) ετήσιες αγωνιστικές περιόδους.
 • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ημερίδες ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α.
 • Να έχει έγκυρο και σφραγισμένο από την Ε.Ο.Π.Α. Εγχειρίδιο Ελλανοδίκη και να μεριμνά για τη συμπλήρωσή του με τα απαραίτητα δεδομένα, από τα οποία θα βεβαιώνεται η συνεχής του συμμετοχή και βελτίωση.
 • Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.

Διεθνής Ελλανοδίκης:

 • Να είναι Ελλανοδίκης Α΄ τουλάχιστον επί τριετία.
 • Να έχει συμμετάσχει σε έξι (6) πρωταθλήματα Τ.Ε.Π.Α. και πέντε (5) Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
 • Να ομιλεί τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την Αγγλική.
 • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ημερίδες ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α. ή της Π.Ο.Π.Α.
 • Να έχει έγκυρο και σφραγισμένο από την Ε.Ο.Π.Α. ή από την Π.Ο.Π.Α. Εγχειρίδιο Ελλανοδίκη και να μεριμνά για τη συμπλήρωσή του με τα απαραίτητα δεδομένα, από τα οποία θα βεβαιώνεται η συνεχής του συμμετοχή και βελτίωση.
 • Να έχει άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.

δ) Η συμμετοχή στις επίσημες ημερίδες αγώνων και προπονήσεων των ελλανοδικών προσμετρώνται ως επίσημες συμμετοχές.

ε) Για τη συμμετοχή στους οικείους πίνακες και την αξιολόγηση, οι υποψήφιοι ελλανοδίκες απαιτείται να έχουν υποβάλλει:

 • Δήλωση συμμετοχής.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν κωλύματα από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3057/2002 και ότι σε περίπτωση παρουσίασης ενός τέτοιου κωλύματος θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση.
 • Αποδεικτικό υποβολής περιουσιακών στοιχείων του ιδίου, της συζύγου και των τέκνων του προς τον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ε) Τα δικαιώματα των ελλανοδικών ανά βαθμίδα είναι τα ακόλουθα:

Για τον Ελλανοδίκη Δ΄:

 • Να έχει οριστεί ελλανοδίκης σε αγώνισμα των «Παλαισμάτων» ή του «Πολυδάμαντος», του Παγκρατίου Αθλήματος, σε επίπεδο Νομαρχίας ή Τοπικής Επιτροπής, καθώς και ελλανοδίκης σε ένα (1) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Για τον Ελλανοδίκη Γ΄:

 • Να έχει οριστεί Ελλανοδίκης Δ΄ σε οποιοδήποτε αγώνισμα του Παγκρατίου Αθλήματος, σε επίπεδο Νομαρχίας ή Τ.Ε.Π.Α., καθώς και ελλανοδίκης σε δύο (2) Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τον Ελλανοδίκη Β΄:

 • Να έχει οριστεί Ελλανοδίκης Γ΄ σε οποιοδήποτε αγώνισμα του Παγκρατίου Αθλήματος, σε επίπεδο Νομαρχίας ή Τ.Ε.Π.Α., καθώς και ελλανοδίκης σε δύο (2) Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Για τον Ελλανοδίκη Α΄:

 • Να έχει οριστεί Ελλανοδίκης Β΄ σε οποιοδήποτε αγώνισμα του Παγκρατίου Αθλήματος, σε επίπεδο Νομαρχίας ή Περιφέρειας ή Τ.Ε.Π.Α., καθώς και ελλανοδίκης σε τρία (3) Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή σε ένα (1) Διεθνές Πρωτάθλημα, διοργανωμένο από την Π.Ο.Π.Α.

στ) Η εμφάνιση των ελλανοδικών καθορίζεται από:

 • Ένδυμα ελλανοδίκη χρώματος πορφυρού.
 • Λευκά αθλητικά φαικάσια (υποδήματα).
 • Λευκά αθλητικά υποπόδια(κάλτσες).
 • Ράβδο ελλανοδίκη.
 • Σφυρίχτρα.

ζ) Για τις γυναίκες ελλανοδίκες απαιτείται:

 • Να μην έχουν λυτή κώμη.
 • Να φέρουν μόνο το δαχτυλίδι του γάμου τους.

η) Οποιεσδήποτε δυσμενείς αναφορές σχετικές με τη συμπεριφορά ή απόδοση ελλανοδίκη από μέλη της Κ.Ε.Ε. μπορεί να αποτελέσουν αίτιο επανελέγχου της ικανότητας και των προσόντων του και σε αυστηρότερες περιπτώσεις, την αποβολή, διαθεσιμότητα ή επανεξέτασή του.

θ) Όποιοι βαθμοί ελλανοδικίας απονέμονται έχουν χρονική λήξη ισχύος, η οποία εγγράφεται στο πτυχίο του και ανακαλούνται ή ανανεώνονται, από την πρόοδο και τη συνεχή δραστηριότητα, σε προγράμματα της Ε.Ο.Π.Α., σχετικά με την ελλανοδικία.

ι) Οι ελλανοδίκες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις εγκεκριμένες επίσημες ημερίδες αγώνων ή προπονήσεων ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α. είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως ελλανοδίκες μη ικανοποιητικής απόδοσης και κατά συνέπεια, να μην συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως εν ενεργεία ελλανοδίκες, με τελική κατεύθυνση να επανεξετασθούν για τα προσόντα τους ή να απορριφθούν από την προαγωγή τους σε άλλη βαθμίδα.

ια) Τις ημερίδες ελλανοδικών μπορούν να παρακολουθούν όλοι όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.

ιβ) Εν ενεργεία αθλητής ή προπονητής δεν μπορεί να συμμετάσχει ως μέλος στον Σύνδεσμο Ελλανοδικών της Ε.Ο.Π.Α., έχει όμως το δικαίωμα να παρακολουθήσει τις ημερίδες εφόσον αυτό προβλέπεται από την πρόσκληση η οποία αποστέλλεται για συμμετοχή.

ιγ) Τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών απαγορεύεται αυστηρά να συζητούν αποφάσεις που αφορούν τους αγώνες με οποιονδήποτε άλλο πέρα από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδικών. Η παράβαση του παραπάνω μπορεί να επιφέρει δυσμενή κριτική κατά του παραβάτη από την Κ.Ε.Ε. και απαγόρευση στις εξετάσεις της ανώτερης βαθμίδας ελλανοδικών.

ιδ) Η προσκόμιση και κατάθεση του Εγχειριδίου Ελλανοδίκη στην Επιτροπή πριν από την έναρξη οποιασδήποτε αγωνιστικής εκδήλωσης είναι απαραίτητη.

ιε) Η Ε.Ο.Π.Α. τηρεί βιβλίο ως Μητρώο Ελλανοδίκων, στο οποίο καταγράφονται τα μέλη του Συνδέσμου Ελλανοδίκων.

Ε. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

α) Ο αριθμός των Τοπικών Επιτροπών Παγκρατίου Αθλήματος οι οποίες θα είναι μέλη της Ε.Ο.Π.Α. καθορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α..

β) Οι Τ.Ε.Π.Α. λειτουργούν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα αθλητικό νόμο, τον Αστικό Κώδικα, το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. και τον Κ.Ε.Λ.

 • Τα Ε.Τ.Υ.Α. της Τ.Ε.Π.Α. πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και θεωρημένα, κατά τα ισχύοντα, από την Ε.Ο.Π.Α., από τις διοικητικές της υπηρεσίες, με ό,τι αποφάσεις υφίστανται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για αυτές.
 • Κάθε Τ.Ε.Π.Α. μπορεί να έχει τις ανάλογες Επιτροπές για την ορθότερη λειτουργία και διεκπεραίωση του έργου της. Τα μέλη των Επιτροπών ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

γ) Μόνο η Γ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων ή προσώπων, αναγνωρίζει τους εξεταστές της Ε.Ο.Π.Α., εφόσον αυτοί κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και προσόντα που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. ή την Π.Ο.Π.Α.

δ) Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Τ.Ε.Π.Α., η οποία δεν προβλέπεται από το παρόντα Κ.Ε.Λ., αποτελεί εισήγηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α., το οποίο εγκρίνει, τροποποιεί, απορρίπτει ή εάν είναι απαραίτητο, το εισηγείται προς τη Γ.Σ.

ε) Η Τ.Ε.Π.Α. οφείλει να ενημερώνει και την Ε.Ο.Π.Α για κάθε θέμα των σωματείων που προκύπτει.

στ) Η διοίκηση της Ε.Ο.Π.Α. ασκεί την εποπτεία και τον ανώτατο έλεγχο προς τις Τ.Ε.Π.Α., όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Για οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κ.Ε.Λ. της Ε.Ο.Π.Α. αρμόδιο για κρίση ή απόφαση είναι το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

Β. Όπου στον παρόντα Κ.Ε.Λ. αναφέρεται «αθλητής», νοείται και «αθλήτρια».

Γ. Η τήρηση του Κ.Ε.Λ. είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις Τ.Ε.Π.Α., οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ο.Π.Α.

Δ. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο παρόν Κανονισμός, ο οποίος περιέχει δώδεκα (12) Κεφάλαια, εγκρίθηκε ομόφωνα την 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητας του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο πρωτοβάθμια είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.).

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους ποινές προσβάλλονται με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), στις προθεσμίες και με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των 124 και επόμενα άρθρα του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3057/2002.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ

 1. Οι αθλητές, οι Διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι Ελλανοδίκες και όσα πρόσωπα σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα αθλητικά Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια των αθλητών, προπονητών, μελών Διοικήσεων αθλητικών Σωματείων, των Τοπικών Επιτροπών, της Ομοσπονδίας ή των Ελλανοδικών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των φιλάθλων.

 1. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Κανονισμό ποινές.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΙΝΕΣ

 1. Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες,

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,

δ) Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Ομάδος, πρόσκαιρος ή ισόβιος και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής Ομάδος και

ε) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης ποινής.

 1. Οι ποινές για τα παραπτώματα των Διοικητικών παραγόντων είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

 1. Οι ποινές για τα παραπτώματα των Σωματείων-μελών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της Ομοσπονδίας,

β) Μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι δυο (2) έτη και

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.

 1. Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματα τους, μέχρι την έκδοση και ισχύ της προβλεπόμενης στο Άρθρο 31 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, Υπουργικής απόφασης, περί Κανονισμού προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος, είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

γ) Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, για ανάκληση της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν τους Ελλανοδίκες, ρυθμίζονται στον Κανονισμό Ελλανοδικίας της Ε.Ο.Π.Α.
 2. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται, λόγω παράβασης των οριζομένων πιο πάνω υποχρεώσεων, είναι ιδίως τα αναφερόμενα στα επόμενα Άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία είτε αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα είτε δεν αναγράφονται, αλλά βεβαιώνονται με έκθεση των υπευθύνων των αγώνων ή του Ελλανοδίκου Παλαίστρας, καθώς και για παραπτώματα που τελέστηκαν μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου στο οποίο έγινε ο αγώνας και βεβαιώθηκαν με έκθεση των προαναφερομένων προσώπων. Επίσης το Δ.Σ. επιλαμβάνεται για πειθαρχικά παραπτώματα και βάσει αναφοράς άλλων προσώπων που ο αθλητικός Ν. 2725/1999 ορίζει ή και βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω προσώπων τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα και για τη διεξαγωγή των οποίων είχε ζητηθεί έγκριση από την Ομοσπονδία, εφόσον το φύλλο αγώνων ή οι σχετικές εκθέσεις των πιο πάνω αρμοδίων προσώπων κοινοποιηθούν μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την τέλεση του αγώνα στην Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΠΟΙΝΕΣ

 1. Για ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή προς άλλο αθλητή, θεατή, άρχοντες αγώνων ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα με τον αγώνα, επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή του αποκλεισμού συμμετοχής του σε αγώνες μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος Ελλανοδικών και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.

 1. Για υβριστική συμπεριφορά ή για απόπειρα βιαιοπραγίας αθλητή προς πρόσωπο της προηγούμενης περίπτωσης πλην των αρχόντων των αγώνων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος.

 1. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω πρόσωπα των προηγουμένων περιπτώσεων ή για βλαστήμια των Θείων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό (100) έως εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Αν από τη βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε και τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό τριάντα (130) έως εκατό ενενήντα (190) ημερολογιακές ημέρες.

Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών και ποδιών, έχει ως συνέπεια την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.

 1. Για υβριστική συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες των αγώνων ή για απόπειρα βιαιοπραγίας κατ΄ αυτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.

Άρχοντες των αγώνων θεωρούνται οι Ελλανοδίκες, εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνων και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεξαγωγή και τη διεύθυνσή τους.

Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες.

 1. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το φτύσιμο, επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός εκατό (100) έως εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
 2. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες των αγώνων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό τριάντα (130) έως εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Αν από τη βάναυση συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε και τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού διακόσιες τριάντα (230) έως τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.

Αν τα πιο πάνω παραπτώματα διαπραχθούν μετά τη λήξη των αγώνων, οι προβλεπόμενες ποινές επαυξάνονται κατά τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε Σωματείο για έκδοση Εγχειριδίου Ταυτότητας και Υγείας Αθλητή (Ε.Τ.Υ.Α.), ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού οκτώ (8) μηνών από κάθε αγώνα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής, εάν υπογράψει αιτήσεις μεταγραφής για δυο ή περισσότερα Σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο.
 2. Τα παραπτώματα, που αφορούν σε παράβαση Ντόπινγκ αθλητών και άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα προβλέπονται και τιμωρούνται στους οικείους Κανονισμούς Ντόπινγκ και Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας.
 3. Ο υπαίτιος της τέλεσης του προβλεπομένου στην περίπτωση 7 του Άρθρου 4 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της Ε.Ο.Π.Α. πειθαρχικού παραπτώματος, που είχε ως συνέπεια την έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., τιμωρείται, ανάλογα με την ιδιότητα του και τη βαρύτηατ του παραπτώματος, με τη ποινή της προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες ή εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους τουλάχιστον δυο (2) ετών και παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Αν τα παραπτώματα που τελέστηκαν δεν υπάγονται σε καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στον Πειθαρχικό Κανονισμό, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. έχει δικαίωμα να το εντάσσει, ανάλογα, σε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις και να επιβάλλει στον υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα. Αν δε το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό που δικαιολογεί επιβολή ποινής αποκλεισμού μεγαλύτερης από τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες στον αθλητή, τότε μπορεί να του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΥΠΟΤΡΟΠΗ

 1. Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής ο οποίος τιμωρείται κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο για την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, πλην αυτού της επίπληξης. Στον υπότροπο αθλητή επιβάλλεται ποινή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες επιπλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του συγκεκριμένου παραπτώματος.
 2. Αν ο αθλητής έχει τιμωρηθεί με ποινή άνω των εκατό (100) ημερολογιακών ημερών, σε τυχόν υποτροπή του μέσε στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η ποινή αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα τρία τέταρτα (¾).
 3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια δυο (2) αγωνιστικών περιόδων, ο υπαίτιος αθλητής διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

 1. Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σε αυτό συνολική ποινή, που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι περισσότερο από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα.
 2. Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος, σε συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι υπότροπος και η προσφορά του στον αθλητισμό και στο Παγκράτιο Άθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΠΟΙΝΕΣ

 1. Παραπτώματα όχι ιδιαίτερης βαρύτητας

Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει το Σωματείο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη.

 1. Ειδικές περιπτώσεις

Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων Σωματείων οι ακόλουθες ποινές:

α) Μηδενισμός στο συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση δέκα (10) βαθμών ή μηδενισμός και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες εννέα (9) έως δέκα (10) μηνών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις, για χρησιμοποίηση αθλητών άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας).

β) Αφαίρεση πέντε (5) βαθμών ή αποκλεισμός δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο Σωματείο είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία της, είτε σε ανεπίτρεπτη διευκόλυνση άλλων Σωματείων ή αθλητών, δεν συμμετέχει σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου ή αποχωρεί πριν από τη λήξη του ή αποσύρει τον αθλητή ή τους αθλητές του.

Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της περίπτωσης αυτής, το υπαίτιο Σωματείο διαγράφεται για δυο έτη από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γ.Σ. αυτής, με όλες τις από εδώ και στο εξής συνέπειες (όπως π.χ. νέα εγγραφή στα Μητρώα, κατάταξη στην κατώτερη Κατηγορία κ.λ.π.).

 1. Επεισόδια

Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών, συνοδών, Διοικητικών παραγόντων κ.λ.π. προκαλούνται επεισόδια (π.χ. ομαδικές συμπλοκές, ρίψεις διαφόρων αντικειμένων, επιθέσεις κ.λ.π. σε βάρος φιλάθλων, αθλητών, Διοικητικών παραγόντων, Ελλανοδικών και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση με τον αγώνα), με συνέπεια τη δυσφήμιση του αθλήματος και την προσβολή του φιλάθλου πνεύματος, επιβάλλονται στο ή στα υπαίτια Σωματεία οι παρακάτω ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και το χώρο τέλεσης αυτού:

α) Ποινή της επίπληξης με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της Ομοσπονδίας ή του αποκλεισμού συμμετοχής σε αγώνες μέχρι πέντε (5) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα αγωνιζόμενα Σωματεία.

β) Ποινή έξη (6) έως επτά (7) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια), αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

γ) Ποινή οκτώ (8) έως εννέα (9) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο αγώνας δε διακόπηκε οριστικά συνεπεία των επεισοδίων.

δ) Ποινή δέκα (10) έως έντεκα (11) μήνες, στην περίπτωση που ο αγώνας διακόπηκε οριστικά συνεπεία των, εντός του αγωνιστικού χώρου, παραπάνω πράξεων.

Σε περίπτωση υποτροπής Σωματείου κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο επιβάλλεται ποινή, σύμφωνα με τα παραπάνω, που επαυξάνεται κατά τέσσερις (4) μήνες για κάθε περίπτωση.

 1. Σοβαρής μορφής επεισόδια

Α. Στις περιπτώσεις που λάβουν χώρα σοβαρότατα επεισόδια, άκρως δυσφημιστικά για το άθλημα, που, λόγω της έκτασης και σοβαρότητάς τους, καθιστούν αδύνατη, κατά τη κρίση των Ελλανοδικών του αγώνα, την ομαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή του ή όταν, συνέπεια των αντιαθλητικών πράξεων, προξενήθηκε τραυματισμός Ελλανοδικών, αθλητών κ.λ.π. προσώπων, εξ αιτίας του οποίου καθίσταται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχισή του, οι Ελλανοδίκες υποχρεούνται να διακόψουν οριστικά τον αγώνα.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός του μηδενισμού του υπαίτιου Σωματείου, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού έντεκα (11) έως δώδεκα (12) μήνες από συμμετοχή σε αγώνες.

5. Άλλα παραπτώματα

Α. Σε Σωματείο, που χρησιμοποιεί προπονητή ή αθλητή που έχει τιμωρηθεί, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει.

Β. Τα παραπτώματα που αφορούν σε παράβαση ντόπινγκ και σε άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα από αθλητές, με υπαιτιότητα και ευθύνη των υπευθύνων του Σωματείου τους, προβλέπονται και τιμωρούνται από τους οικείους Κανονισμούς Ντόπινγκ και Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας.

Γ. Ειδικά για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται κατά παράβαση των Άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 3057/2002, 3207/2002 και 3262/2004, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα Άρθρα του παρόντος φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α. Στους αθλητές και προπονητές η ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής στις επίσημες συναντήσεις του Σωματείου τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, επί πλέον δε στους προπονητές και πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές διπλασιάζονται.

β. Στα μέλη της Διοίκησης, στους εκπροσώπους και σε όσους συνδέονται με το Σωματείο τους με επαγγελματική σχάση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες και πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να ορισθούν, να εκλεγούν ή να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, Σωματείο, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

γ. Στο Σωματείο η απαγόρευση από τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Αν υπάρξει υποτροπή, η πιο πάνω ποινή διπλασιάζεται.

Οι ως άνω με στοιχεία α, β και γ ποινές εκτίονται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση επιβολής ποινής στα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α και β, επιβάλλεται η ποινή του προστίμου στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν αυτά τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ΕΥΡΩ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις η ποινή της απαγόρευσης από τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Στους διωκόμενους για τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας και της δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 132 του Ν. 2725/1999 αθλητές, προπονητές, γυμναστές, Διοικητικούς παράγοντες ή μέλη αθλητικού Σωματείου επιβάλλεται στο Σωματείο αυτό η ποινή που προβλέπεται στην παρ. 5 του Άρθρου 132 του Ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του Άρθρου 78 του Ν. 3057/2002.

Επίσης στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 130 του Ν. 2725/1999, για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος.

Η πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή ποινών στα υπαίτια πρόσωπα είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται αυτά για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων.

δ. Στα αιρετά από Γενική Συνέλευση μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και παραπέμπονται αυτά στην Ε.ΦΙ.Π.

Σε περίπτωση υποτροπής των πιο πάνω φυσικών και νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται Σωματείο και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α και β παραβούν τις διατάξεις των Άρθρων 41 έως και 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα Σωματείο και όταν το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

Στα ως άνω υπότροπα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ποινή εξήντα (60) έως ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, επί πλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του δεύτερου παραπτώματος.

Η με οποιοδήποτε υπαίτιο τρόπο, συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό και το Παγκράτιο Άθλημα, καθώς επίσης η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστούν επιβαρυντική περίσταση, που συνεκτιμάται από το πειθαρχικό όργανο της Ε.Ο.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ως δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως δυσφήμιση του αθλήματος θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λ.π., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του Α.Σ.Ε.Α.Δ., των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των πιο πάνω οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της δυσφήμισης και ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού, επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία ποινές:

Α. Στα Σωματεία

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Αποκλεισμός από συμμετοχή σε επίσημους αγώνες από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

γ. Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., με απόφαση της Γ.Σ.

Β. Στους προπονητές

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα τους ή τους αθλητές τους στο γήπεδο από είκοσι (20) έως και εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Γ. Στα μέλη του Δ.Σ., εφόρους, παράγοντες, συνεργάτες κ.λ.π. των Σωματείων

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από είκοσι (20) έως και εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Δ. Στους αθλητές

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από είκοσι (20) έως και εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

 1. Ως ημερολογιακές ημέρες έκτισης της ποινής θεωρούνται αυτές που περιλαμβάνονται στην αγωνιστική περίοδο του Παγκρατίου Αθλήματος.
 2. Οι ποινές διακόπτονται στο χρονικό διάστημα που δεν διεξάγονται επίσημοι αγώνες και συνεχίζονται μετά την έναρξή τους.
 3. Ενόψει της φίλαθλης ιδιότητας του υπαίτιου προσώπου και της βαρύτητας του παραπτώματος που εκτέλεσε, μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.
 4. Προκειμένου για ποινή σε αθλητή ή παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τη διεξαγωγή του αγώνα, η έκτιση της ποινής του αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο Σωματείο που ανήκει ο αθλητής ή με το οποίο συνδέεται το πρόσωπο που σχετίζεται με τη διεξαγωγή του αγώνα, προκειμένου δε για ποινή σε Σωματείο, από την κοινοποίηση σε αυτό.
 5. Κατά την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων τα υπό πειθαρχικό έλεγχο φυσικά πρόσωπα και τα αθλητικά Σωματεία έχουν δικαίωμα για απολογία, που μπορεί να είναι και έγγραφη. Η κλήση σε απολογία περιέχει τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα πραγματικά περιστατικά που τα στοιχειοθετούν και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για την εξέταση των παραπτωμάτων.
 6. Ειδικά για τις περιπτώσεις που το πειθαρχικό παράπτωμα Σωματείου επισύρει την ποινή της επιβαλλόμενης από τη Γ.Σ. διαγραφής του από τα Μητρώα της Ε.Ο.Π.Α., το Σωματείο καλείται από το Δ.Σ. προς απολογία ενώπιον της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται αθλητής, νοείται και αθλήτρια.

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν μέρος αυτού.

Ο παρών Κανονισμός ο οποίος περιέχει δέκα τέσσερα (14) Άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα την 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Σκοπός του Κανονισµού Εθνικών Οµάδων (Ε.Ο.) Παγκρατίου Αθλήµατος είναι η ρύθµιση των σχέσεων της ∆ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήµατος (Ε.Ο.Π.Α.) και των συµµετεχόντων µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Ε.Ο. και Πινακίων.
 2. Ειδικότερα ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης της Οµοσπονδίας, των προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η τεχνική και η επιστηµονική στήριξη των αθλητών των E.O., καθώς επίσης και τα δικαιώµατα, καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αθλητών των Ε.Ο.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγονται όλοι όσοι ασχολούνται διοικητικά, τεχνικά και επιστηµονικά µε τις Ε.Ο., καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις Ε.Ο. και στα Πινάκια αυτών.
 4. Αθλητής που καλείται στις Ε.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Οµοσπονδίας, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις Ε.Ο. Ο ανωτέρω όρος θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα των συµβάσεων εργασίας και τις συµπληρώνει.
 5. Στις έδρες των Τοπικών Επιτροπών, εφόσον έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν, είναι δυνατό να συγκροτούνται κλιµάκια επίλεκτων αθλητών, µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία τους και παρακολούθηση τους, έτσι ώστε να στελεχώνουν µελλοντικά τις Ε.Ο.
 6. Η προετοιµασία των Ε.Ο. χαρακτηρίζεται ως:

α. Μόνιµη, όταν η προετοιµασία των επιλεγµένων αθλητών της Ε.Ο. γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα αποκλειστικά και µόνο µε την ευθύνη των προπονητών της Οµοσπονδίας (µόνιµα κλιµάκια, όταν συνιστώνται τέτοια).

β. Ειδική, όταν η προετοιµασία των επιλεγµένων αθλητών της Ε.Ο. γίνεται για την εκπλήρωση ενός συγκεκριµένου σκοπού της συγκρότησης της Ε.Ο., ενόψει διεξαγωγής διεθνών αγώνων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Η Οµοσπονδία έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Ε.Ο., κάθε κατηγορίας, καθώς και της συµµετοχής τους σε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Οι Ε.Ο. συγκροτούνται κατ΄ έτος, η δε προετοιµασία τους γίνεται σε µια περίοδο. Ως περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την πρόσκληση των αθλητών για τη συγκρότηση των Πινακίων, µέχρι την εκπλήρωση του συγκεκριµένου σκοπού ή και αγωνιστικού στόχου για τον οποίο συγκροτήθηκε η Ε.Ο. Μετά τη λήξη ή ακόµα και κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µπορεί να ανανεώνει κάθε Ε.Ο., προβαίνοντας σε νέες προσκλήσεις αθλητών.
 2. Στις Σειρές Ηλικιών Ανδρών – Γυναικών θα υπάρχουν πρώτη και δεύτερη Ε.Ο., οι οποίες αποτελούνται σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα από αθλητές οι οποίοι τη δεδοµένη χρονική περίοδο είναι 1οι και 2οι στα Πινάκια.

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ

 1. Οι Ε.Ο. του Παγκρατίου αποτελούνται από τα Πινάκια, τα οποία στελεχώνονται κατ΄ έτος από το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα συν µία πρόκριση η οποία ακολουθεί (η πρόκριση για τη τελική επιλογή του αθλητή ο οποίος θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε ∆ιεθνείς αγώνες διενεργείται ένα µήνα µετά το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα).
 2. Από τη στιγµή που ο αθλητής εισέρχεται στη διαδικασία των Πινακίων ή των Ε.Ο. και έως ότου βρεθεί εκτός αυτών, ανήκει στη διάθεση και τη δικαιοδοσία αποκλειστικά της Ε.Ο.Π.Α., αποδεχόµενος και υιοθετώντας όσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις απορρέουν από τον παρόντα Κανονισµό.
 3. Για να είναι δυνατή η ένταξη αθλητή στα ετήσια Πινάκια, πρέπει να είναι νικητής σε µία από τις τρεις πρώτες θέσεις της Σειράς του στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα.

Κάθε Πινάκιο Ε.Ο. περιλαµβάνει τρεις (3) αθλητές οι οποίοι είναι οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές της συγκεκριµένης αγωνιστικής Σειράς Ηλικίας-Κιλών. Στη συνέχεια, κάθε επόµενη χρονιά στο Πινάκιο θα εισέρχονται οι τρεις (3) πρώτοι Πανελληνιονίκες του νέου Πρωταθλήµατος µε τα ήδη προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ-ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΕΩΝ

α. Σειρά αγώνων προκρίσεων

Η σειρά µε την οποία διεξάγονται οι αγώνες προκρίσεων είναι προκαθορισµένη. ∆εν επιτρέπεται η ανατροπή της σε καµία περίπτωση ή δικαιολογία, είναι δε η παρακάτω:

 • 1ος Αγώνας: ο 2 µε τον 3,
 • 2ος Αγώνας: ο 1 µε τον 3 και
 • 3ος Αγώνας: ο 1 µε τον 2.

(ως 1 θεωρείται ο 1ος του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, ως 2 θεωρείται ο 2ος αυτού και ως 3 θεωρείται ο 3ος. Οι αθλητές έχουν δικαίωµα να µην αγωνιστούν στον επόµενο αγώνα τους, εάν δεν µεσολαβήσουν τουλάχιστον τριάντα (30΄) πρώτα λεπτά της ώρας.

β. Τρόπος Βαθµολογίας

Στους αγώνες προκρίσεων, προκειµένου για τη κατάταξή τους στα Πινάκια ο κάθε αθλητής:

 • Για κάθε νίκη λαµβάνει δύο (2) βαθµούς και για κάθε ήττα ένα (1) βαθµό.
 • Εάν αθλητής δεν παρουσιαστεί να αγωνιστεί λαµβάνει µηδέν (0), ο δε αντίπαλός του (ο οποίος παρουσιάστηκε κανονικά) λαµβάνει δύο (2) βαθµούς.

Στη περίπτωση ισοβαθµίας δύο αθλητών σε οποιαδήποτε φάση, θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος έχει νικήσει τους περισσότερους αγώνες στις µεταξύ τους συναντήσεις. Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων των δύο αθλητών, οπότε υπάρχει το ενδεχόµενο της ταυτόχρονης ισοβαθµίας στις νίκες, στις µεταξύ τους συναντήσεις, θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος έχει τα περισσότερα Σηµεία Νίκης στους µεταξύ τους αγώνες. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, τότε θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος κατέκτησε τα περισσότερα Σηµεία Νίκης µε Υψηλές τεχνικές, όπως π.χ. αυτές των τριών (3) Σηµείων. Σε περαιτέρω παράταση ισοβαθµίας, θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος έχει αποδεδειγµένα εµπειρία σε ∆ιεθνείς αγώνες τα προηγούµενα χρόνια.

Όλα τα παραπάνω περί ισοβαθµιών προϋποθέτουν τη πλήρη καταγραφή των αγώνων, µε κάθε λεπτοµέρεια στα Σηµεία Νίκης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΖΥΓΙΣΗ

Οι αθλητές των Πινακίων των Ε.Ο. οφείλουν να ελέγχουν καθηµερινά µε προσέγγιση γραµµαρίων την αύξηση ή τη µείωση του σωµατικού τους βάρους, ώστε να το αντιµετωπίζουν ανάλογα.

Προκειµένου περί αγωνιστικής προετοιµασίας ή προκριµατικής αγωνιστικής υποχρέωσης, την πρώτη ηµέρα της συγκέντρωσης θα διενεργείται επίσηµη ζύγιση παρουσία των προπονητών των Ε.Ο. και του Προέδρου της Τ.Ε. ή του Εφόρου των Ε.Ο.

Οι αθλητές των Πινακίων των Ε.Ο. είναι υποχρεωµένοι να είναι ακριβείς στις Σειρές Κιλών στις οποίες ανήκουν και τούτο γιατί υπέρβαροι ή λιποβαρείς αθλητές θα αποκλείονται της προετοιµασίας για τις προκριµατικές διαδικασίες.

Οι αθλητές κατά τη ζύγιση θα φορούν µόνο τα εσώρουχά τους.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 1. Η πρόσκληση και συµµετοχή των αθλητών στις Ε.Ο. και στα Πινάκια αποτελεί γι’ αυτούς , αλλά και τα σωµατεία τους, αναµφισβήτητη τιµητική διάκριση και αναγνώριση.

Το κύρος της διάκρισης αυτής καθιστά αδικαιολόγητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της.

 1. Οι προσκλήσεις για συµµετοχή στα εθνικά συγκροτήµατα, στα Πινάκια, στην προετοιµασία και στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται, µε έγγραφο της Οµοσπονδίας, στους αθλητές που έχουν επιλεγεί, µέσω των σωµατείων τους, τα οποία έχουν και τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή.
 2. Ο αθλητής που προσκαλείται, µε την ευθύνη και του σωµατείου του και χωρίς άλλη ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.
 3. Σε περίπτωση κωλύµατος, λόγω ανωτέρας βίας, συµµετοχής αθλητή σε εκδήλωση (προπόνηση ή αγώνα) της Ε.Ο., που έχει προσκληθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και τραυµατισµού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Οµοσπονδία τους λόγους που δηµιούργησαν το κώλυµα συµµετοχής του στην εκδήλωση. Η Οµοσπονδία είναι αρµόδια να κρίνει τη βασιµότητα των επικαλούµενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συµµετοχής του στην εκδήλωση.
 4. Οι αθλητές που καλούνται στην Ε.Ο. υποχρεούνται:

α. Να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραµµα το οποίο έχει καταρτιστεί, συµµετέχοντας σε όλες τις καθορισµένες εκδηλώσεις προπονήσεις, λ.χ. συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραµονή σε ξενοδοχεία ή κέντρα προπονητικής προετοιµασίας (καµπς).

Το πρόγραµµα τούτο εκπονείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στον αθλητή και τη συµµετοχή του στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωµατείου στο οποίο ανήκει.

β. Να ακολουθούν τις οδηγίες των υπεύθυνων εφόρων, προπονητών, γιατρών, φυσιοθεραπευτών και των λοιπών ειδικών επιστηµόνων της Οµοσπονδίας.

γ. Να προπονούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προπονητών τους.

δ. Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις µεµψιµοιρίες, τις αντεγκλήσεις και τα παράπονα, κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος των αγώνων που συµµετέχουν.

ε. Να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των αγώνων των εθνικών συγκροτηµάτων αγωνιστική διάθεση, πάντα µέσα στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύµατος, χωρίς να εκθέτουν µε αντιαθλητικές ενέργειες το κύρος και την υπόληψη του εθνικού συγκροτήµατος, αλλά και της χώρας.

στ. Να προσέρχονται στην καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα κάθε εκδήλωσης στην οποία έχουν προσκληθεί να συµµετέχουν.

ζ. Να µην προβαίνουν στις εκτός αθλητισµού δραστηριότητες τους σε ενέργειες οι οποίες είναι δυνατό να έχουν επίδραση στην απόδοσή τους, ειδικότερα δε κατά τις παραµονές των διεθνών αγώνων.

η. Να τηρούν τις υποδείξεις του εφόρου και του προπονητή, όσον αφορά τον τρόπο διαβίωσης τους στην ιδιωτική τους ζωή.

 1. Τα σωµατεία-µέλη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους, προκειµένου αυτοί να παρακολουθούν την προετοιµασία των Ε.Ο.
 2. Οι σωµατειακοί προπονητές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους, προκειµένου αυτοί να παρακολουθούν την προετοιµασία των Ε.Ο.
 3. Οι προπονήσεις των Ε.Ο. γίνονται σε τόπους και ηµεροµηνίες που ορίζονται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας , ύστερα από εισήγηση των προπονητών της Οµοσπονδίας, της Τ.Ε. και της Οµάδας Επιστηµονικής Υποστήριξης των αθλητών των Ε.Ο.
 4. Οι προπονήσεις των Ε.Ο. γίνονται σύµφωνα µε το καταρτιζόµενο εκάστοτε ειδικό πρόγραµµα προετοιµασίας από τους προπονητές της Οµοσπονδίας, το οποίο οφείλουν να καταθέτουν εγκαίρως προς έγκριση στην Οµοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την Ε.Ο. προηγούνται έναντι οποιασδήποτε άλλης σωµατειακής υποχρέωσης.
 2. Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραµµα προετοιµασίας του ή απουσιάζει από τις προπονήσεις, στη διάρκεια της προετοιµασίας ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ε.Ο. στην οποία συµµετέχει ή που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Ε.Ο., µη συµµετέχοντας είτε στις προπονήσεις είτε στους αγώνες ή που συµπεριφέρεται απρεπώς σε πρόσωπα σχετιζόµενα µε την Οµοσπονδία, όπως σε αρχηγό αποστολής, συνοδό κ.λ.π., ή σε προπονητές, τεχνικούς συµβούλους, γυµναστές φυσιοθεραπευτές, γιατρούς κ.λ.π. ή που υποπίπτει σε άλλο πειθαρχικό παράπτωµα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α. Επίπληξη από τον έφορο Ε.Ο., παρουσία των προπονητών της Οµοσπονδίας.

β. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.

γ. Περικοπή των οδοιπορικών εξόδων του.

δ. Αποκλεισµός από µία (1) έως δεκαπέντε (15) αγωνιστικές ηµέρες από κάθε επίσηµη συµµετοχή του σε αγώνες του σωµατείου του.

ε. Αποκλεισµός από τις Ε.Ο. για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες έως και ισόβια.

στ. Παραποµπή, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., στην Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.).

 1. Καµιά από τις πιο πάνω ποινές (πλην της α) δεν επιβάλλεται σε αθλητή, αν δεν λάβει, µε βεβαιωµένης λήψης έγγραφο, κλήση για απολογία στο ∆.Σ. και µε αναγραφή του συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος, µέσω του σωµατείου του. Το ∆.Σ. επιβάλλει όλες τις ανωτέρω ποινές, πλην της πρώτης και ύστερα από εισήγηση του εφόρου των Ε.Ο.
 2. Αθλητής που, προσκαλούµενος στην Ε.Ο., δηλώσει ότι είναι τραυµατίας, προκειµένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή της συµµετοχής του σε αγώνες, είναι υποχρεωµένος να εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η Οµοσπονδία.
 3. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δε συµµετέχει στις υποχρεώσεις της Ε.Ο., λόγω τραυµατισµού, δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο του µέχρι την αποθεραπεία του ή την παρέλευση του χρόνου αποχής από αθλητικές δραστηριότητες που έχει προσδιορισθεί από το γιατρό της Οµοσπονδίας ο οποίος εξέτασε τον αθλητή.
 4. Σε σωµατείο-µέλος της Οµοσπονδίας που παρεµποδίζει τη συµµετοχή αθλητή του στην Ε.Ο. επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και προηγούµενη εισήγηση του εφόρου των Ε.Ο.:

α. Έγγραφη επίπληξη.

β. Περικοπή µέρους ή όλου του ποσού οικονοµικής επιβράβευσης (πριµ).

γ. Αποκλεισµό από αγώνες της Οµοσπονδίας από έξη (6) µήνες έως δύο (2) χρόνια.

δ. Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού, για ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου.

 1. Στο σωµατειακό προπονητή που παρεµποδίζει τη συµµετοχή αθλητή του στην Ε.Ο. επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και προηγούµενη εισήγηση του εφόρου των Ε.Ο.:

α. Έγγραφη επίπληξη.

β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστηµα από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως και ένα (1) έτος.

γ. Πρόταση στον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού, για ανάκληση της άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος.

 1. Καµιά από τις πιο πάνω ποινές δεν επιβάλλεται σε σωµατείο ή σε προπονητή, αν δεν λάβουν, µε βεβαιωµένης λήψης έγγραφο, κλήση προς για απολογία στο ∆.Σ. και µε αναγραφή του συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

 1. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εθνικών οµάδων και της ανάπτυξης του Παγκρατίου Αθλήµατος, για την επίτευξη των στόχων και το συντονισµό των ενεργειών των σηµαντικών αυτών αρµοδιοτήτων, συστήνει Τεχνική Επιτροπή (Τ.Ε.). Επίσης το ∆.Σ. µπορεί να συστήνει και άλλες Επιτροπές.
 2. Σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής.

α. Με απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της Τ.Ε., που αποτελείται από ένα ή και περισσότερα µέλη του ή και από εξωδιοικητικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γνώσεις του αθλήµατος.

β. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας από τα µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.

γ. Στις συνεδριάσεις της Τ.Ε. µπορεί να παρίστανται, κατόπιν προφορικής κλήσης, ο τεχνικός σύµβουλος και οι προπονητές της Οµοσπονδίας, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου.

 1. Αρµοδιότητες της Επιτροπής.

α. Συντάσσει και υποβάλλει στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας το σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των Ε.Ο.

β. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας τον προϋπολογισµό δαπανών προετοιµασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των Ε.Ο.

γ. Παρακολουθεί και µελετά την απόδοση και τα προβλήµατα των Ε.Ο. και των αθλητών και εισηγείται µέτρα για την επίλυσή τους.

δ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την αρτιότερη οργάνωση των Ε.Ο. και τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

ε. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εµφάνιση και αγωνιστική παρουσία των Ε.Ο. και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.

στ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραµµατισµό του αθλήµατος.

ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο και τους προπονητές της Οµοσπονδίας, τα αναπτυξιακά προγράµµατα του Παγκρατίου και επιβλέπει για τη σωστή εφαρµογή τους.

η. Μελετά, καταρτίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο και τους προπονητές της Οµοσπονδίας, το πρόγραµµα ταλέντων του αθλήµατος.

θ. Ασχολείται µε όποιο άλλο θέµα της ανατίθεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.

Β. ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

 1. Το ∆.Σ. ορίζει έφορο ή εφόρους των Ε.Ο. Οι έφοροι, που είναι µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας και της Τ.Ε., µεριµνούν για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των Ε.Ο., για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Τ.Ε., ως προς το τµήµα της υπευθυνότητας τους.
 2. Οι έφοροι οφείλουν ειδικότερα:

α. Να παρακολουθούν και να µεριµνούν, για την απρόσκοπτη εφαρµογή του προγράµµατος που έχει καταρτισθεί και αφορά την προετοιµασία και αγωνιστική παρουσία των οµάδων της ευθύνης τους.

β. Να επιλύουν θέµατα των Ε.Ο. που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.

γ. Να εισηγούνται προτάσεις, που αφορούν στην οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας των οµάδων τους, καθώς και στην παρουσία και στο ρόλο τους σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους.

δ. Να τηρούν, σε συνεργασία µε τους προπονητές της οµάδας τους, µητρώο των αθλητών της.

στ. Να εισηγούνται στην Τ.Ε. τον προϋπολογισµό των δαπανών, που αφορούν την αγωνιστική προετοιµασία και παρουσία της οµάδας τους.

ε. Να παρακολουθούν το έργο την απόδοση και τη συµπεριφορά των προπονητών, τεχνικών συµβούλων, του φροντιστή, των υπεύθυνων της φυσικής προετοιµασίας, του γιατρού, του φυσιοθεραπευτή και των λοιπών ειδικών επιστηµόνων της Οµοσπονδίας.

η. Να µεριµνούν ως υπεύθυνοι για τη φύλαξη και συντήρηση του αθλητικού υλικού που τους ανατίθεται, για τις οµάδες τους.

θ. Να εισηγούνται στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας την επιβολή ποινής σε αθλητή, προπονητή ή σωµατείο που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο άρθρο.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 1. Η Οµοσπονδία µπορεί να προσλαµβάνει τεχνικούς συµβούλους µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
 2. Ειδικότερα έργο του τεχνικού συµβούλου είναι κυρίως:

α. Να εισηγείται το σχεδιασµό και τα προγράµµατα ανάπτυξης του Παγκρατίου στο κέντρο και στην περιφέρεια και να συντονίζει την αναπτυξιακή στρατηγική µε τους αγωνιστικούς στόχους της Οµοσπονδίας.

β. Να εισηγείται τους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους της Οµοσπονδίας που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήµατος και τις αγωνιστικές διακρίσεις των Ε.Ο.

γ. Να µεριµνά, σε συνεργασία µε τους προπονητές της Οµοσπονδίας, ώστε οι Ε.Ο. να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραµµατισµό, που θα είναι προσαρµοσµένος στις εξελισσόµενες επιστηµονικές µεθόδους, τον οποίο καταρτίζει σε συνεργασία µε τους προπονητές της Οµοσπονδίας.

δ. Να συνεργάζεται µε την Οµάδα Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών Ε.Ο. και να συντονίζει την επιστηµονική υποστήριξη των Ε.Ο.

ε. Να συνεργάζεται µε τους προπονητές των Ε.Ο. για το γενικό σχεδιασµό προπονήσεων και των αγώνων προετοιµασίας.

στ. Να αξιολογεί τα αγωνιστικά αποτελέσµατα, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στην Τ.Ε. και τους συνεργάτες της.

ζ. Να εισηγείται στη Τ.Ε. το πρόγραµµα ταλέντων του Παγκρατίου, καθώς επίσης να καταρτίζει και να συντονίζει προγράµµατα για τη διάδοση του αθλήµατος στα σχολεία.

η. Να εισηγείται τον αγωνιστικό προγραµµατισµό σε εθνική κλίµακα, συνδέοντας την αγωνιστική δραστηριότητα του κέντρου µε την περιφέρεια.

θ. Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τις αλλαγές στο διεθνή χώρο, να ενηµερώνεται για τις διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις και να ενηµερώνει σχετικά τους προπονητές των σωµατείων.

ι. Να εισηγείται θέµατα σχετικά µε την επιµόρφωση του προπονητικού δυναµικού της χώρας και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία µε τα οριζόµενα από την Οµοσπονδία πρόσωπα, για την οργάνωση και λειτουργία συνδιασκέψεων και επιµορφωτικών σεµιναρίων των προπονητών, για την οργάνωση σχολών διαιτησίας, διεθνών συνεδρίων κ.λ.π.

ια. Να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τους αθλητές των Ε.Ο.

Ιβ. Να υποβάλλει τουλάχιστον µια φορά το τετράµηνο έκθεση στο ∆.Σ. για την πορεία του έργου που έχει αναλάβει.

 1. Οι τεχνικοί σύµβουλοι δεν επιτρέπεται να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωµατεία που καλλιεργούν το Παγκράτιο, ακόµη και µε άλλη ιδιότητα (π.χ. προπονητή), έστω και χωρίς αµοιβή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, για ειδικούς και πλήρως αιτιολογηµένους λόγους.

∆. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

 1. Η Οµοσπονδία µπορεί, ανάλογα µε τις οικονοµικές της δυνατότητες, να προσλαµβάνει και να απασχολεί τις παρακάτω κατηγορίες προπονητών:

α. Οµοσπονδιακούς προπονητές.

β. Βοηθούς οµοσπονδιακούς προπονητές.

γ. Περιφερειακούς προπονητές.

 1. Οι προπονητές προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τ.Ε. και είναι Έλληνες ή αλλοδαποί, αναγνωρισµένης όµως αξίας.
 2. Οι προπονητές όλων των κατηγοριών δεν επιτρέπεται να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωµατεία που καλλιεργούν το Παγκράτιο, ακόµη και µε άλλη ιδιότητα (π.χ. τεχνικού συµβούλου), έστω και χωρίς αµοιβή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, για ειδικούς και πλήρως αιτιολογηµένους λόγους.
 3. ‘Έργο του Οµοσπονδιακού προπονητή είναι ιδίως:

α. Η προετοιµασία µιας ή περισσοτέρων Ε.Ο., η τεχνική καθοδήγηση τους στους αγώνες και η επιµέλεια για την επιτυχή, από κάθε άποψη, εµφάνιση των Ε.Ο. στις κάθε είδους διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

β. Ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός των Ε.Ο. Παράλληλα µε το προπονητικό του έργο και τα πιο κάτω καθήκοντα, έχει στην ευθύνη του τον προπονητικό, αγωνιστικό και αναπτυξιακό προγραµµατισµό σε εθνική κλίµακα.

γ. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο της Οµοσπονδίας, ώστε οι Ε.Ο. να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραµµατισµό, προσαρµοσµένο στις εξελισσόµενες επιστηµονικές µεθόδους, τον οποίο καταρτίζει σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο.

δ. Η συνεργασία µε την Οµάδα Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών των Ε.Ο., από τα µέλη της οποίας ενηµερώνεται για οποιοδήποτε πρόβληµα των αθλητών ή για τα αποτελέσµατα µετρήσεων σ’ αυτά κ.λ.π. και τα οποία ενηµερώνει όσον αφορά τη µειωµένη απόδοση των αθλητών, την κατάσταση τους σε σχέση µε τις µετρήσεις που υποβλήθηκαν κ.λ.π.

ε. Η τακτική συνεργασία µε τους εφόρους Ε.Ο., τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης των αθλητών, τον τεχνικό σύµβουλο και µε την Τ.Ε.

στ. Η υποβολή µια φορά το τετράµηνο έκθεσης στο ∆.Σ. και υποχρεωτικά, ύστερα από κάθε διοργάνωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ζ. Η αναφορά στον έφορο Ε.Ο. κάθε πειθαρχικού παραπτώµατος αθλητή των Ε.Ο. Ο ίδιος ο προπονητής µπορεί, κατά την κρίση του, να µην επιτρέπει τη συµµετοχή στην προπόνηση αθλητή που δεν προσέρχεται έγκαιρα, ενηµερώνοντας σχετικά τον έφορο Ε.Ο. Επίσης έχει δικαίωµα να διακόψει την προπόνηση αθλητή που δεν εκτελεί το πρόγραµµα της προπόνησης ή δεν εκτελεί αυτό σύµφωνα µε τις οδηγίες του.

 1. Ο βοηθός οµοσπονδιακός προπονητής έχει έργο την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
 2. Οι περιφερειακοί προπονητές έχουν κύριο έργο την προετοιµασία και υποστήριξη των επίλεκτων αθλητών της Περιφέρειας και την ανάπτυξη και εφαρµογή του ενιαίου προγραµµατισµού στην περιφέρεια.
 3. Πέρα, όµως των βασικών υποχρεώσεων, όπως αυτές καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, είναι δυνατό το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας να συµφωνήσει µε τους προπονητές που προσλαµβάνονται, να αναλάβουν αυτοί και άλλα καθήκοντα, συναφή βέβαια προς την ιδιότητά τους, µε σκοπό την άνοδο και ανάπτυξη του αθλήµατος και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η Οµοσπονδία π.χ. να παρέχουν τεχνικής φύσης οδηγίες και προγράµµατα προπονήσεων, σε οποιοδήποτε σωµατείο-µέλος της Οµοσπονδίας το ζητήσει από αυτή και να επιβλέπουν την εφαρµογή τους από τα ενδιαφερόµενα σωµατεία. Στη περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, οι προπονητές των Ε.Ο. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Οµοσπονδία έκθεση, ως προς την υλοποίηση των οδηγιών τους από τον προπονητή του σωµατείου που ανέλαβε να τις εφαρµόσει.

Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης είναι πρόσωπα µε ειδική, για το σκοπό αυτό, κατάρτιση, που παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση των αθλητών των Ε.Ο. και καταρτίζουν προγράµµατα, ώστε µε τη βελτίωσή της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του στον ανώτερο βαθµό.
 2. Τα άτοµα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, µε γνώσεις του αντικειµένου τους, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και µε άλλες σχετικές γνώσεις και εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει προσωπικά από τον αθλητισµό.
 3. Ο αριθµός των υπευθύνων φυσικής κατάστασης, η διαδικασία επιλογής και αµοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στα ειδικά τους καθήκοντα, καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, ύστερα από εισήγηση της Τ.Ε.
 4. Οι υπεύθυνοι φυσικής προετοιµασίας είναι υπόλογοι έναντι της Τ.Ε. και είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε τους προπονητές και τους εφόρους των Ε.Ο.

ΣΤ. ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

1.Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές προσφέρουν τις επιστηµονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία των αθλητών των Ε.Ο. αντίστοιχα, τακτικά ή κατά περίπτωση, µε τη µέριµνα των προπονητών και των εφόρων των Ε.Ο. Ο αριθµός τους, η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αµοιβή τους καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ., ύστερα από εισήγηση της Τ.Ε.

 1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του γιατρού των Ε.Ο. είναι τα ακόλουθα:

— Εξετάζει τους τραυµατίες ή ασθενείς αθλητές των Ε.Ο., υποδεικνύει τον τρόπο θεραπείας τους και παρακολουθεί τη θεραπεία αυτών, καταβάλλοντας προσπάθεια να συντοµευτεί ο χρόνος θεραπείας τους.

–Γνωµατεύει υπεύθυνα κατά πόσο ασθενής ή τραυµατίας αθλητής µπορεί να συµµετάσχει στην προετοιµασία ή στους αγώνες, φιλικούς ή επίσηµους.

–Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συµµετέχει προσωπικά κατά την προετοιµασία των αθλητών, στη διάρκεια των διοργανώσεων ή των αγώνων, σύµφωνα µε το σχετικό πρόγραµµα και συνοδεύει την Ε.Ο. στις µετακινήσεις της στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

–Κατευθύνει το φυσιοθεραπευτή ή τον εργοφυσιολόγο για τη σωστή αντιµετώπιση των αθλητών, όταν διαπιστώνει περιστατικά ασθενείας ή τραυµατισµών τους.

–Συντάσσει, µε τη συνεργασία του αρµόδιου προπονητή, του υπεύθυνου φυσικής κατάστασης και του εργοφυσιολόγου, τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά το χρόνο προετοιµασίας της Ε.Ο., καθώς και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων στις διάφορες διοργανώσεις ή αγώνες της Ε.Ο.

–Επιµελείται για τη σωστή και ανελλιπή συµπλήρωση των ατοµικών καρτελών υγείας των αθλητών, καθώς για τη, κατά περίπτωση, συµπλήρωση του ειδικού εντύπου που προβλέπεται στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες της Ε.Ο. και συνεργάζεται µε τον τεχνικό σύµβουλο.

 1. Ο φυσιοθεραπευτής των Ε.Ο. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:

–Οφείλει να προσέρχεται στο χώρο προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα πριν από την έναρξή τους, ώστε να ενηµερώνεται έγκαιρα για την κατάσταση που υπάρχει στους αθλητές και που αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητάς του.

–Οφείλει να εξυπηρετεί τους αθλητές σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού, χωρίς καµία διάκριση.

–Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα, για την αντιµετώπιση κάθε περιστατικού που παρουσιάζεται.

–Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις εντολές του γιατρού σε σχέση µε την επιβεβληµένη θεραπεία στους αθλητές και να ενηµερώνει στο σχετικό βιβλίο την καρτέλα για τη θεραπεία που ακολουθήθηκε.

–Συνοδεύει την Ε.Ο. στις µετακινήσεις της, εφοδιασµένος πάντοτε µε το απαραίτητο υλικό πρώτων βοηθειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

–Οφείλει να ενηµερώνει το γιατρό για κάθε περιστατικό που θα παρατηρηθεί στο τµήµα εντριβών, φυσικοθεραπείας κλπ.

–Απέρχεται µετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα, ώστε να έχει αντιµετωπίσει όλα τα περιστατικά και να έχουν αποχωρήσει όλοι οι αθλητές.

 1. Η Οµοσπονδία µπορεί επίσης να προσλαµβάνει και άλλους ειδικούς για την επιστηµονική υποστήριξη των αθλητών των εθνικών οµάδων, όπως εργοφυσιολόγους, ψυχολόγους κ.λ.π.
 2. ‘Όλοι οι επιστήµονες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποτελούν την Οµάδα Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών των εθνικών προεθνικών οµάδων.

Ζ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Οι φροντιστές έχουν έργο τη διαφύλαξη, διακίνηση, ετοιµασία και χορήγηση κάθε είδους υλικού και οργάνου των Ε.Ο., την προετοιµασία του χώρου προπονήσεων τους, καθώς επίσης και την εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τους αρµόδιους εφόρους Ε.Ο., στον έλεγχο και στην εποπτεία των οποίων υπάγονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 1. Οι προπονητές που απασχολεί η Οµοσπονδία οφείλουν να συµπεριφέρονται στους αθλητές των Ε.Ο. κατά τρόπο που να αρµόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου µε προσωπικότητα και κύρος.
 2. Οι προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρµονικά µε τους υπεύθυνους των σωµατείων των αθλητών και τους προπονητές τους και να προσπαθούν να λύνουν τα καθηµερινά προβλήµατα µε κατανόηση και γνώµονα το συµφέρον του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 9ο

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

 1. Οι αθλητές των Ε.Ο. καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από τηνΟµοσπονδία.
 2. ‘Όλοι οι αθλητές των Ε.Ο. έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε συµβεί σ’ αυτούς, στη διάρκεια που είναι µέλη τους και κατά τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών τους .
 3. Χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, το ∆.Σ., στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Οµοσπονδίας, µπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση οδοιπορικών στους αθλητές της Ε.Ο., σε µηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα µε την αξία τους, τις παρουσίες και τις πραγµατικές τους ανάγκες. Επίσης το ∆.Σ. µπορεί να ασφαλίζει τους ως άνω αθλητές.
 4. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αµοιβή, υπόκεινται όµως στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο.
 5. Το ∆.Σ. είναι δυνατό να θεσπίζει οικονοµικά κίνητρα σε αθλητές των Ε.Ο., σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων, έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Τα καταβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Οµοσπονδία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλήµατος, µπορεί, µε απόφαση του ∆.Σ. αυτής, να συνιστά κλιµάκια ανάπτυξης στην περιφέρεια, προσλαµβάνοντας προπονητές κλιµακίων και χρηµατοδοτώντας τη λειτουργία των κλιµακίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ο παρών Κανονισµός µπορεί να συµπληρώνεται µε εξειδικευµένο σχεδιασµό, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., στον οποίο, ανάλογα µε τους στόχους της Οµοσπονδίας, θα προσδιορίζεται αναλυτικότερα η επί µέρους δοµή και οργάνωση του Παγκρατίου Αθλήµατος σε επίπεδο Ε.Ο. και ανάπτυξης.
 2. Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».
 3. Σε περίπτωση που, από την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, διαπιστωθούν ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρµόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το ∆.Σ.
 4. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Ο παρών Κανονισµός, ο οποίος περιέχει δώδεκα (12) άρθρα, εγκρίθηκε οµόφωνα την 19η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 από τη Γενική Συνέλευση των σωµατείων-µελών της Ελληνικής Οµοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήµατος και θα ισχύσει από την έγκριση της νοµιµότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού.

 

Για την Ε.Ο.Π.Α.

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121, Α΄) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στο άθλημα του Παγκρατίου των Ελλήνων, αλλοδαπών και ομογενών ερασιτεχνών αθλητών σε αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.) τα οποία διατηρούν τμήμα Παγκρατίου Αθλήματος, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού Σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας και την έκδοση Εγχειριδίου Ταυτότητας και Υγείας Αθλητή (Ε.Τ.Υ.Α.), πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

α. Να έχει συμπληρώσει το όγδοο (8) έτος της ηλικίας του.

β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό Σωματείο της δύναμης της Ε.Ο.Π.Α.

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ε.Ο.Π.Α.

Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση.

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του Σωματείου του από ιατρό, σύμφωνα με τα Άρθρο 33, παρ. 8 του Ν. 2725/1999, ο οποίος βεβαιώνει στην αίτηση εγγραφής ότι ο αθλητής είναι υγιής.

ε. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για την εγγραφή του στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

στ. Να καταθέσει συμπληρωμένο το Ε.Τ.Υ.Α.

ζ. Να καταθέσει 4 φωτογραφίες του, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας, που σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου του.

Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής:

α) Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν και του ιατρού και

β) Θέτει τη σφραγίδα του Σωματείου.

 1. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ μετά την υπογραφή της, με διαβιβαστικό έγγραφο του Σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σε αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών

 1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών στη δύναμη Σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας.
 2. Οι ανωτέρω αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες, πλην των Πανελληνίων αγώνων όλων των Σειρών Ηλικιών και Κιλών και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος. Για τη συμμετοχή αλλοδαπών και ομογενών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999, απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας.
 3. Για την εγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή στη δύναμη Ελληνικού Σωματείου και την έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του Άρθρου 2 του παρόντος με στοιχεία α, β, γ, δ, στ και ζ.

Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή ο ομογενής να προσκομίσει:

α) Βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοος ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στη δύναμή της,

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του,

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου του και

δ) Την άδεια παραμονής του στην Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και δεν του χορηγείται η σχετική άδεια. Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

 1. Ομογενής θεωρείται ο αλλοδαπός που δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει Ελληνική καταγωγή. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή απαιτείται η υποβολή είτε:

α) Πιστοποιητικού εγγραφής στα οικεία Μητρώα Ελληνικού Δήμου ή Κοινότητας του πατέρα ή του παππού ή της μητέρας ή της μάμμης του αθλητή και

β) Εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγένεια του αθλητή με πρόσωπο της ανωτέρω πατρικής ή μητρικής γραμμής το οποίο έχει Ελληνική υπηκοότητα, είτε δημοσίου εγγράφου Ελληνικής Αρχής που αναφέρει την ιδιότητα του ομογενή.

 1. Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό, όταν αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διαδικασία-Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης

 1. Οι αιτήσεις εγγραφής και τα Ε.Τ.Υ.Α. εκδίδονται μόνο από την Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο ατών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα Σωματεία-μέλη της.
 2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
 3. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αν αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά, την κάνει δεκτή και εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας, εκδίδοντας σχετικό Ε.Τ.Υ.Α. στο Σωματείο που επέλεξε. Το Ε.Τ.Υ.Α. ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες.
 4. Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν απορρίπτεται και επιστρέφεται στο Σωματείο.
 5. Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον Γεν. Γραμματέα θεωρείται απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο Γεν. Γραμματέας.
 6. Ο Γεν. Γραμματέας, αν διαπιστώνει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά τη κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενο Σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων.
 7. Αν διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής στην αίτηση εγγραφής ή του Πιστοποιητικού γέννησης ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, συνέπεια της οποίας είναι η παραδοχή της αίτησης και η έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α., το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από σχετική Διοικητική εξέταση, ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε ανάκληση του Ε.Τ.Υ.Α. αυτού. Ακόμη μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη, συνιστώντας και πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α., ακόμη και με τη ποινή της διαγραφής.
 8. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα όμως, από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α.
 9. Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των Ε.Τ.Υ.Α. αυτών υπέρ Σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας που φέρει την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το Μητρώο Αθλητών.
 10. Αντίγραφο του Ε.Τ.Υ.Α. τηρείται στην Ε.Ο.Π.Α. Το πρωτότυπο παραδίδεται στο Σωματείο που εγγράφεται ο αθλητής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής Ελλήνων αθλητών-Διαδικασία

 1. Η μεταγραφή Έλληνα αθλητή από ένα Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής που αναφέρονται πιο κάτω.
 2. Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία μέσω διαβιβαστικού εγγράφου του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του ο αθλητής. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν.

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλείται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί αποδείξει ή με συστημένο φάκελο του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή ο αθλητής, που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών.

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτοκολλούνται την ίδια ημέρα που περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον περιέλθουν στην Ομοσπονδία δέκα πέντε (15) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών.

 1. Η αίτηση μεταγραφής περιέχει:

α) Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό Μητρώου αυτού στην Ομοσπονδία και το Σωματείο στο οποίο ανήκει).

β) Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής.

γ) Το Σωματείο στο οποίο ζητεί τη μεταγραφή του ο αθλητής.

 1. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής, που κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή, ποσού τριών (3) ΕΥΡΩ. Η αναπροσαρμογή του ποσού αυτού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι 20% το πολύ κάθε διετία.
 2. Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό υπόμνημα προς υποστήριξη και ενίσχυση της αίτησης μεταγραφής.
 3. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μεταγραφής έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων, καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μεταγραφής. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.
 4. Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται Ε.Τ.Υ.Α. στο νέο Σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να κατατεθεί μαζί με την αίτηση μεταγραφής.
 5. Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δυο ή περισσοτέρων Σωματείων, κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α. Όσον δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.
 6. Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής την ίδια μεταγραφική περίοδο.
 7. Όπου στον Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που έχει δικαίωμα να αποκτήσει κατά κατηγορία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε Σωματείο και παρ΄ όλα αυτά υποβάλει αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ανά κατηγορία, το Σωματείο έχει υποχρέωση, το πολύ μέχρι οκτώ (8) ημέρες από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τα ονόματα των αθλητών που προτιμά να αποκτήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρούνται ως δεσμευτικές για κάθε Σωματείο οι εντός του προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και λήψης πρωτοκόλλου στην Ομοσπονδία προγενέστερες αιτήσεις και απορρίπτονται οι επιπλέον αιτήσεις, ενώ οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις αυτές αθλητές παραμένουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του Σωματείου στο οποίο ανήκουν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών

 1. Επιτρέπεται η μεταγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών σε Σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Π.Α.
 2. Ως προς τη συμμετοχή των αλλοδαπών και των ομογενών σε αγώνες, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2 του Άρθρου 3 του παρόντος.
 3. Για τη μεταγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή απαιτείται η υποβολή με την αίτηση μεταγραφής:

α) σχετικής άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκει αυτός για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή του στο Σωματείο, καθώς και άδειας του Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, εάν απαιτείται η τελευταία από τους Κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας.

β) Άδεια παραμονής του στην Ελλάδα, που χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και

γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησής του

Για τα λοιπά διαδικαστικά ως προς τους αθλητές του Άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα τα Άρθρα 5, 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Όργανα έγκρισης Μεταγραφών-Επιτροπή Μεταγραφών

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε έτους πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφών.
 2. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα ή τον Ειδ. Γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους, κατά προτίμηση νομικούς, οι οποίοι τα πέντε (5) τουλάχιστον προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Δ.Σ. αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί το άθλημα του Παγκρατίου. Ο Γεν. Γραμματέας εκτελεί χρέη Προέδρου, εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αυτό αντικαθίσταται από άλλο με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 4. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών, για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτού της αποδέσμευσης και είκοσι (20) από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών αθλητών που αποδεσμεύονται, των αθλητών Σωματείου προερχομένου από συγχώνευση και των αθλητών που μεταγράφονται με το Άρθρο 15 του Κανονισμού αυτού.
 5. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 6. Εάν η επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη, εφόσον από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής

 1. Μεταγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο.
 2. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτής της αποδέσμευσης και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των Άρθρων 15, 16 και 17 του παρόντος, είναι από 15 έως και 30 Νοεμβρίου.
 3. Ειδικά για την περίπτωση μεταγραφής αθλητών που αποδεσμεύονται, το χρονικό διάστημα είναι από 1 έως και 10 Δεκεμβρίου.
 4. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να μεταβάλει τις πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, που κοινοποιείται στα Σωματεία – μέλη μέχρι τη 15ηΟκτωβρίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ειδικά θέματα αθλητών

 1. Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το Σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από την έγκριση της μεταγραφής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της Εθνικής Ομάδος και αγώνων αυτής, οπότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή του υπό μεταγραφή αθλητή στους αγώνες της Εθνικής Ομάδος.
 3. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο σε δυο (2) διαφορετικά Σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς επίσης και σε αγώνες μεταξύ Σωματείων αλλοδαπής Ομοσπονδίας. Εξαιρούνται οι Κύπριοι αθλητές που έχουν εγγραφεί ή μεταγραφεί σε Ελληνικά Σωματεία.
 4. Εγγραφή αθλητή που διαγράφεται από τη δύναμη του Σωματείου του για πειθαρχικό παράπτωμα, δεν επιτρέπεται να γίνει σε άλλο αθλητικό Σωματείο, πριν από την πάροδο δυο (2) τουλάχιστον ετών από τη τελεσιδικία της διαγραφής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ελεύθερη μεταγραφή με συναίνεση και με υποσχετική επιστολή

 1. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.
 2. Αθλητής ηλικίας μέχρι είκοσι (20) ετών συμπληρωμένων κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μεταγραφής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο με υποσχετική επιστολή του Σωματείου του μόνο για μια αγωνιστική περίοδο.
 3. Η συναίνεση ή η υποσχετική επιστολή παρέχονται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του Σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση ή με υποσχετική επιστολή αντίστοιχα. Στην πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή και το Σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός.
 4. Όταν τελειώσει η χρονική διάρκεια παραχώρησης του αθλητή με υποσχετική επιστολή, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδικαίως στο Σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό Ε.Τ.Υ.Α.
 5. Ο αθλητής που επιστρέφει στο Σωματείο το οποίο τον παραχώρησε, μπορεί να μεταγραφεί ξανά με υποσχετική επιστολή στο ίδιο ή σε άλλο Σωματείο, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται στο πρόσωπό του η προϋπόθεση του προβλεπομένου στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου ορίου ηλικίας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αγωνιστική απραξία

 1. Αθλητής που τις τελευταίες δυο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του Σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου.
 2. Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
 3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές:

α) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους,

β) των οποίων η μη συμμετοχή στους αγώνες του Σωματείου τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια, όπως στράτευση, τραυματισμό κ.λ.π.

γ) που δεν έχουν τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα.

Σε περίπτωση που στον αιτούντα αθλητή έχει επιβληθεί ποινή από το Σωματείο του, ο χρόνος της ποινής δεν προσμετράτε για τον υπολογισμό της διετίας, εκτός εάν η Επιτροπή Μεταγραφών κρίνει ότι η ποινή επιβλήθηκε με σκοπό τη φαλκίδευση μεταγραφικού δικαιώματος του αθλητή, οπότε προσμετράτε ο χρόνος της ποινής για τον υπολογισμό της διετίας. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές έχει το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Μεταγραφή αθλητών πάνω και κάτω από ορισμένη ηλικία

 1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή σε Σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, σε αθλητή που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταγραφής, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τρία (3) συνεχή έτη από την εγγραφή του στο Σωματείο του πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής.

Στη περίπτωση αυτή ο μεταγραφόμενος αθλητής έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο Σωματείο, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, κάθε τρία (3) έτη.

 1. Αθλητής ηλικίας μέχρι ένδεκα (11) ετών, χρονολογικά και όχι ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, σε Σωματείο της προτίμησής του. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μια φορά.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Μεταγραφή με αποδέσμευση

Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσης του από το Σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του Σωματείου του, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση του Δ.Σ. περί αποδέσμευσης του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Μεταγραφή λόγω μετοίκησης

 1. Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησης του, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του, σε Σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχει μετοικήσει είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, είτε για πλήρως αποδεδειγμένους επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του, εάν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους.

β) Η έδρα του τόπου όπου μετοικεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τον τόπο που εδρεύει το Σωματείου του.

γ) Κατά τις δυο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους να μην έχει καταλάβει 1η έως και 3η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή να μην έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Εθνικής Ομάδος ή να μην έχει τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 και του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Π.Α.

δ) Προκειμένου για την περίπτωση της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους, η διαμονή του στο νέο τόπο να έχει διαρκέσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταγραφής.

 1. Για τους αθλητές που ζητούν τη μεταγραφή τους λόγω σπουδών, αν αυτοί αδυνατούν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σπουδών τους, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους (π.χ. λόγω προσωρινής αποχής των Γραμματέων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την εργασία τους), δεν εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών μέχρι να προσκομιστεί η βεβαίωση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση των αποφάσεων μεταγραφών από την Επιτροπή Μεταγραφών.
 2. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξημένος κατά δυο (2) έτη.
 3. Ο αθλητής μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσον και μετά την παρέλευση του προβλεπομένου στην παρ. 3 του παρόντος Άρθρου χρονικού διαστήματος, δεν έχει αποφοιτήσει ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών του λόγων, επανέρχεται στο Σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης, υπό τον όρο ότι το αρχικό Σωματείο του θα υποβάλει αίτηση στην Ομοσπονδία με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πάνω δικαίωμα του Σωματείου, εάν δεν ασκηθεί μέσα σε δυο (2) έτη από τη γένεσή του, παραγράφεται και ο αθλητής δικαιούται είτε να παραμείνει στο Σωματείο της έδρας της μετοίκησης για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή της έδρας της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους ή να μεταγραφεί, κατά τη προσεχή μεταγραφική περίοδο, σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο της προτίμησής του.
 4. Ο αθλητής που μεταγράφεται κατά τους πιο πάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής έστω και λόγω μετοίκησης, στο αρχικό Σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί, εκτός εάν συναινεί το Σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί αυτός λόγω σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους.
 5. Επίσης ο αθλητής που μεταγράφεται για τους πιο πάνω λόγους δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο Σωματείο του τόπου μετοίκησης του ή σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός εάν συναινούν στη μεταγραφή αυτού το Σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης και το αρχικό Σωματείο στο οποίο ανήκε πριν τη μεταγραφή μετοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αναστολής δραστηριότητας και απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Σωματείου

 1. Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε Σωματείο της προτίμησής του, εάν το Σωματείο που ανήκε:

α) Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.

Σε αυτή τη περίπτωση το μεταγραφικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημερομηνία διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου.

β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) έτος ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της σειράς ηλικιών και κιλών του αθλητή ή δεν συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της σειράς ηλικιών ή κιλών του αθλητή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του Σωματείου στο Πρωτάθλημα. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει μεταγραφεί για μια (1) αγωνιστική περίοδο και την επομένη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο Σωματείο της προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχιστεί για 2η αγωνιστική περίοδο ή η δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της ανώτερης σειράς ηλικιών και κιλών ή η μη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα αυτό επαναληφθεί και για 2η αγωνιστική περίοδο, ο αθλητής είναι ελεύθερος να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του.

 1. Η μεταγραφή αθλητή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ένας από τους προβλεπόμενους στο Άρθρο αυτό λόγους μεταγραφής γίνεται, ύστερα από σχετική αίτηση του προς την Επιτροπή Μεταγραφών, που διαβιβάζεται με έγγραφο του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του αυτός και απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Μεταγραφές αθλητών Σωματείου προερχόμενου από συγχώνευση

 1. Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης Σωματείων ή τμημάτων Σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 του Ν. 2725/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 24731/22 Οκτωβρίου 1999 απόφασης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 1976, Β΄, 04.11.1999).
 2. Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται, λόγω της συγχώνευσης που έγινε, δεν προσμετράτε στον αριθμό που έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή το Σωματείο που προέρχεται από συγχώνευση.
 3. Οι αθλητές που δεν δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση Σωματείο στην Ομοσπονδία για ένταξή τους στη δύναμη του Σωματείου αυτού, θεωρούνται αποδεσμευμένοι και μπορούν να μεταγραφούν σε Σωματείο της προτίμησής τους.
 4. Ο αριθμός των αθλητών που μεταγράφονται στη δύναμη Σωματείου, λόγω αποδέσμευσής τους από τη δύναμη συγχωνευομένων Σωματείων κατά την έννοια της παρ. 2 του Άρθρου 3 της υπ΄ αριθμόν 24731/22.10.1999 Υ.Α., προσμετράτε στον αριθμό των αθλητών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα Σωματεία από αποδέσμευση.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Μεταγραφή αθλητών Σωματείων Σχολείων ή Σχολών

Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής που συμμετέχει στους αγώνες ως αθλητικό Σωματείο έχει δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε Σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή του σπουδαστή του σχολείου ή της σχολής, ή να παραμείνει στο Σωματείο του σχολείου ή της σχολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Αριθμός αθλητών από μεταγραφή για κάθε Σωματείο

Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή μέχρι έναν αριθμό αθλητών από κάθε κατηγορία μεταγραφής ως εξής:

α) Με συναίνεση Σωματείου μέχρι πέντε (5) αθλητές (Άρθρο 10, παρ. 1).

β) Με υποσχετική επιστολή μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 10, παρ. 2).

γ) Λόγω αγωνιστικής απραξίας μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 11).

δ) Λόγω ηλικίας άνω των 25 ετών μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 12, παρ. 1).

ε) Λόγω ηλικίας κάτω των 11 ετών μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 12, παρ. 2).

στ) Λόγω αποδέσμευσης μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 13).

ζ) Λόγω μετοίκησης για σπουδές μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 14).

η) Λόγω μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 14).

θ) Λόγω διάλυσης Σωματείου μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 15).

ι) Λόγω διαγραφής Σωματείου μέχρι δέκα (10) αθλητές (Άρθρο 15).

ια) Λόγω αναστολής δραστηριότητας Σωματείου μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 15).

ιβ) Λόγω απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Σωματείου μέχρι δέκα (10) αθλητές (Άρθρο 15).

ιγ) Λόγω παύσης της ιδιότητας του μαθητή ή του σπουδαστή, απεριόριστο αριθμό αθλητών Άρθρο 17).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

 1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
 2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται συμμετοχή αθλητή σε αγώνα του Σωματείου του, ως συμμετοχή δε θεωρείται απλή αναγραφή του ονόματος του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά μόνο η συμμετοχή του.
 3. Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του Δ.Σ. ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.
 4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται αθλητής, νοείται και αθλήτρια.
 5. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 124 και επόμενα του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.
 6. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
 7. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει δέκα εννέα (19) Άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος την 27ηΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του Ν. 2725/1999.
 1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ των αθλητών του Παγκρατίου Αθλήματος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128 Α΄ έως 128 ΙΓ΄ του Ν. 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με τα άρθρα 52 έως 64 του Ν. 3057/2002 και των διατάξεων του Ν. 3708/2008.
 2. Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του Ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται.
 3. Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου.
 4. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι τα περιλαμβανόμενα στα άρθρα 128 Γ΄ του Ν. 2725/1999 και στην εκδιδομένη, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου αυτού, κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού.
 5. Ο έλεγχος ντόπινγκ και οι διαδικασίες αυτού γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 128 Δ΄ και 128 Ε΄ του Ν. 2725/1999 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3708/2008 και της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, που προβλέπει η παρ. 10 του άρθρου 128 Ε΄ του Ν. 2725/1999.
 6. Έλεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων.
 7. Ο γενικός σχεδιασμός όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα αυτών και η κατανομή ελέγχων, κατά τη διάρκεια αγώνων ή εκτός αυτών, γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και τους αρμόδιους φορείς.
 8. Ο έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μια αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων αγώνων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.
 9. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχόμενων αθλητών, είτε σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.
 10. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., η δε δαπάνη των ελέγχων αυτών βαρύνει την Ομοσπονδία.
 11. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται πάντοτε από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της Ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητών που προετοιμάζονται σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στον αντίστοιχο φορέα του Κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου ή σε άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από την Δ.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α.
 12. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.
 13. Οι πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ και οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές κυρώσεις προβλέπονται στα άρθρα 128Ζ΄ και 128 Η΄ του Ν. 2725/1999.
 14. Για τις παραβάσεις που προβλέπει η παρ. 18 του Ν. 3708/2008, με την οποία προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8 στο τέλος του άρθρου 128 ΙΓ΄ του Ν. 2725/1999, επιβάλλεται κατά περίπτωση:
  1. α) Σε αθλητές οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 Β περίπτωση με στοιχεία β΄, δ΄, ζ΄ (τουλάχιστον για δύο έτη) και ε΄ του άρθρου 128 Η΄ του Ν. 2725/1999 και, σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις με στοιχεία β΄ (τουλάχιστον για δέκα έτη) και ε΄.
  2. β) Σε συντελεστή η προσωρινή αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε και, σε περίπτωση υποτροπής, η οριστική αφαίρεση.
 15. Αρμόδιο για το πειθαρχικό έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων όργανο είναι το προβλεπόμενο στο Καταστατικό της Ομοσπονδίας όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας διαδικασία.
 16. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 του Ν. 2725/1999.
 17. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία άρνησης ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.
 18. Οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις που εκδίδονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.-W.A.D.A.) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος, σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
 19. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
 20. Ο Κανονισμός Ντόπινγκ ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3057/2002, ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν για την εναρμόνιση του με το Ν. 3708/2008, αποτελούμενος από είκοσι (20) παραγράφους εγκρίθηκε την 28η Μαρτίου 2009 με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ


ΔΗΜΟΦΙΛΗ